< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - juni, 7 juli 2016

Vanaf augustus 2017 verandert het toezicht van de onderwijsinspectie. U hebt daarover in eerdere nieuwsbrieven al kunnen lezen. Het schooljaar 2016-2017 gebruiken we om met het voorgenomen vernieuwde toezicht ervaring op te doen. Dat past in de implementatie van het nieuwe toezicht. We vertellen u in het kort wat het vernieuwde toezicht in het algemeen inhoudt, en ook wat er specifiek voor het middelbaar beroepsonderwijs gaat gelden. Over het vernieuwde toezicht wordt ook politiek nog gesproken. We vinden het belangrijk om alle besturen en opleidingen nu al op de hoogte te brengen van de veranderingen, zeker omdat velen van u al in het schooljaar 2016/2017 ervaring zullen opdoen met onderzoeken volgens het vernieuwde toezicht. We gaan in het schooljaar 2016/2017 namelijk steeds meer werken aan de hand van het nieuwe onderzoekskader. Als u meedoet aan zo’n onderzoek, krijgt u per brief nader informatie en volgt aanvullende informatie van uw contactinspecteur. In de loop van het komende schooljaar zullen wij u blijven informeren over de actuele ontwikkelingen rond het vernieuwde toezicht.

Over het vernieuwde toezicht

“Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat moet beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs gaat houden.

Wat is de kern van het vernieuwde toezicht?

1. Waarborg basiskwaliteit - Onveranderd is dat de inspectie de basiskwaliteit van onderwijs in Nederland blijft waarborgen.

2. Stimuleren tot beter - Bovendien willen we actief bijdragen aan een verbetercultuur binnen besturen en opleidingen, en hen stimuleren de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen.
3. Eenduidig toezicht en op maat - In het vernieuwde toezicht sluiten we zo veel mogelijk aan op de eigen ambities van bestuur en opleiding. De kwaliteitsverantwoording van het bestuur vervult daarin een spilfunctie.
4. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur - Het bestuur van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Daarom beginnen wij ons toezicht bij het bestuur, en we komen daarna bij opleidingen. Bij elk bestuur gaan we ten minste eens per vier jaar langs.
 

Waar gaat het vierjaarlijks onderzoek bij besturen en opleidingen over?

In het vierjaarlijks onderzoek doen we onderzoek op twee niveaus:

• Op het niveau van het bestuur: de kwaliteitszorg en het financieel beheer
• Op het niveau van de opleidingen: verificatieonderzoek, waar nodig kwaliteitsonderzoek bij risico-opleidingen, en op verzoek van het bestuur onderzoek naar een beperkt aantal goede opleidingen.
 

Wat betekent het vernieuwde toezicht voor het middelbaar beroepsonderwijs?

Het bestuur van de instelling als startpunt van het toezicht is binnen het mbo niet nieuw. De werkwijze is wel nieuw: in het nieuwe onderzoekskader vormt de opbrengst van het startgesprek met het bestuur en eventueel anderen, samen met een analyse van bij de inspectie beschikbare informatie, de basis voor een op de instelling toegesneden onderzoeksplan. Op basis van dit onderzoeksplan en afhankelijk van hoe het onderwijs binnen de instelling is georganiseerd, bepalen we het aantal te onderzoeken opleidingen voor het verificatieonderzoek. Daarnaast onderzoeken we enkele risico-opleidingen (indien aanwezig) en doen we een onderzoek op verzoek naar goede opleidingen. Op deze wijze wordt een onderzoek op maat ingericht.

  
In schooljaar 2016-2017 start de inspectie met de implementatie van het nieuwe toezicht. De sector mbo voert vanaf half december tot halverwege mei bij zes instellingen een onderzoek uit op basis van het conceptonderzoekskader mbo 2017, in drie periodes met twee instellingen. Het gaat om instellingen waar we in het voorjaar van 2017 de Staat van de Instelling uit zouden voeren.
Voor deze instellingen organiseren we aparte informatiebijeenkomsten, waarbij ook de contactinspecteur en de onderzoeksleider aanwezig zullen zijn. De twee instellingen die in de eerste tranche zitten, ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Meer weten?

De instellingen die de inspectie het komende schooljaar onderzoekt op basis van het nieuwe onderzoekskader, ontvangen binnenkort een notitie met informatie over het vernieuwde toezicht.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs

  Postbus 2730 

  3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.