< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015 - november, 7 juli 2016

Ontwikkeling onderzoekskader mbo 2017

De Inspectie van het Onderwijs werkt aan de vernieuwing van het toezicht. We streven ernaar vanaf augustus 2017 te gaan werken met een nieuw onderzoekskader (voorheen toezichtkader). De term toezichtkader wordt met de aanstaande wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht gewijzigd in onderzoekskader. Het onderzoekskader bestaat uit een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?).

Waarderingskader in ontwikkeling
De ontwikkeling van het nieuwe waarderingskader is in volle gang. Mede door de input van het onderwijs- en beroepenveld heeft de inspectie het waarderingskader in de afgelopen periode verder aangescherpt en nieuwe manieren van werken geïntroduceerd. Het resultaat is het ‘Concept-waarderingskader 2017, sector mbo’. U kunt een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het waarderingskader door deel te nemen aan de internetconsultatie via de website www.internetconsultatie.nl/waarderingskaders (tot 29 december).

Werken aan een definitief onderzoekskader
Het onderzoekskader mbo 2017 is nog niet af. Ook in de komende periode voeren we pilots uit en organiseren we raadplegingsrondes met het veld. Donderdag 3 december organiseert de inspectie twee themabijeenkomsten; een voor bekostigde en een voor niet-bekostigde instellingen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we u over het nieuwe onderzoekskader en gaan we met elkaar in gesprek over de nieuwe werkwijze. De resultaten van deze bijeenkomsten gebruiken wij bij de verdere uitwerking van het definitieve onderzoekskader mbo 2017.

Onderzoek experimenten doorlopende leerlijnen

De inspectie voert dit jaar een themaonderzoek uit naar de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschap- en technologieroute), zoals in 2014 binnen 25 samenwerkende besturen gestart. In dit onderzoek kijkt de inspectie of de kwaliteitsborging bij de lopende experimenten toereikend is en de kwaliteit van het onderwijs op hoofdlijnen van voldoende niveau. Het themaonderzoek bestaat uit twee fases:
1. Analyse van de vragenlijsten, ingevuld door elk van de samenwerkende besturen
2. Uitvoeren van een verkennend onderzoek bij een aantal experimenten
 
De besturen van alle bezochte experimenten ontvangen een brief met de be vindingen van het onderzoek. Daarnaast leidt het themaonderzoek tot een overkoepelend rapport en een samenvatting van de resultaten in het onderwijsverslag.

De inspectie bespreekt de bevindingen van het themaonderzoek met de betrokken besturen tijdens een rondetafelbijeenkomst op donderdag 28 januari 2016. In december ontvangen alle betrokken besturen hiervoor een uitnodiging.

Wisseling contactinspecteurs

Een groot aantal mbo-instellingen krijgt vanaf 1 januari 2016 een nieuwe contactinspecteur. De reden hiervoor is dat de sector mbo het beleid heeft instellingen na een aantal jaar een andere contactinspecteur toe te wijzen om zo een gelijke behandeling van instellingen door de inspectie te garanderen. Instellingen die een andere contactinspecteur krijgen toegewezen, worden hierover geïnformeerd door de huidige contactinspecteur.

Toezichtjaar 2016

Staat van de instelling voorjaar 2016
In het voorjaar van 2016 voert de inspectie het onderzoek naar de Staat van de instelling uit bij bekostigde instellingen waar dit onderzoek voor het laatst in 2013 heeft plaatsgevonden. Bij de inrichting van het onderzoek nemen we de resultaten van het vorige onderzoek naar de Staat van de instelling en de gegevens van de jaarlijkse risicomonitoring mee, zodat de inspectie waar mogelijk maatwerk kan bieden. We bespreken dit met de instelling tijdens het voorbereidend gesprek.
Daarnaast voert de inspectie bij de instellingen waar dit aan de orde is onderzoeken naar kwaliteitsverbetering uit. Indien mogelijk vinden deze onderzoeken tegelijkertijd plaats met het onderzoek naar de Staat van de instelling.

Themaonderzoeken in 2016
Op basis van het jaarwerkplan voert de inspectie in 2016 in het mbo drie themaonderzoeken uit:
1. Kwaliteit examinering in de beroepspraktijk
2. Kwaliteitsborging bij aoc’s
3. Onderwijskwaliteit en financiën bij vo en mbo in krimpgebieden
 
De themaonderzoeken ‘Kwaliteit examinering in de beroepspraktijk’ en ‘Kwaliteitsborging bij aoc’s’ worden in het voorjaar van 2016 uitgevoerd. Het themaonderzoek ‘Onderwijskwaliteit en financiën bij vo en mbo in krimpgebieden’ vindt plaats in het najaar van 2016.

Gemeenten alleen nog bij onvoldoende kwaliteit onderwijs informeren

Het is de taak van de Inspectie van het Onderwijs om gemeenten te informeren wanneer de kwaliteit van het onderwijs bij een instelling binnen de gemeente ernstig of langdurig tekortschiet (conform artikel 13a van de Wet op het onderwijstoezicht). Met ingang van september 2015 informeren we de gemeente uitsluitend wanneer bij een opleiding sprake is van onvoldoende onderwijskwaliteit (zeer zwak onderwijs). Voorheen maakten we ook melding van onvoldoende kwaliteit bij een gemeente als de examenkwaliteit van een opleiding onvoldoende was.

Geen verkorte opleidingen bij bekostigde instellingen

Bekostigde instellingen mogen geen verkorte opleidingen verzorgen en daar dus ook geen studenten voor werven. Artikel 7.2.4a van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) schrijft namelijk per opleidingsniveau een bepaalde studieduur voor. Opleidingen mogen dus niet langer maar ook niet korter duren dan de opleidingsduur die daar wordt vermeld. In de praktijk zien we dat deze trajecten wel worden aangeboden, bijvoorbeeld voor de opleiding Verpleegkundige. De inspectie gaat het komend jaar nader toezien op het aanbieden van verkorte trajecten.
 

Het is overigens wel toegestaan dat binnen de voorgeschreven studieduur afgeweken wordt van de urennormen zoals bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid, van de WEB. Ook laat dit onverlet dat individuele studenten de opleiding sneller kunnen doorlopen, bijvoorbeeld omdat zij al een aantal vrijstellingen hebben. De examencommissie dient dit per individuele student en per vrijstelling te beoordelen en te kunnen onderbouwen.

Onderwijs heeft private activiteiten goed in kaart, maar meer transparantie is nodig

De inspectie heeft een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen. De instellingen zijn zich goed bewust van de mogelijke risico’s en voeren beleid om deze te beheersen. De (openbare) verantwoording over de publieke activiteiten is echter nog onvoldoende transparant. Deze bevindingen staan in het rapport ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’.
 

Om de kaders voor private activiteiten duidelijk te maken, wil de inspectie in overleg met het onderwijsveld een notitie Helderheid 2.0 schrijven en ervoor zorgen dat de inhoud ervan ook wordt uitgevoerd. Daarnaast beveelt de inspectie aan private activiteiten expliciet onderwerp te maken van het interne toezicht en nadrukkelijk in het accountantsonderwijsprotocol te benoemen. Op 17 september 2015 heeft de vaste Tweede Kamercommissie van OCW een schriftelijke reactie op het rapport gegeven.

Detachering bij Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs is op zoek naar nieuwe collega’s die op detacheringsbasis voor de duur van twee jaar bij ons willen komen werken. Het betreft de functie van inspecteur.

Werken bij de inspectie levert je inzicht in onze werkwijze. Daarnaast maak je bij de uitvoering van de onderzoeken kennis met veel mbo-instellingen en krijg je inzicht in de werkwijze van die instellingen. Wij maken graag gebruik van jouw kennis en ervaring uit de mbo-praktijk en van jouw ervaringen met de inspectie.

Wij zoeken een sterk analytische collega met strategisch inzicht en goede communicatieve vaardigheden. Je bent goed in rapporteren, kan en wil binnen vastgestelde kaders werken en bent bereid tot intensieve samenwerking met collega’s. Ook vind je het geen probleem om veel op pad te zijn. Kennis van de mbo-sector is een voorwaarde.

Hebben we jouw interesse gewekt? Neem dan via het algemene telefoonnummer van de inspectie (088-669 60 00) contact op voor een vrijblijvend gesprek. Je kunt vragen naar een van de teamleiders van de sector mbo: Hans Smeets of Bert Lichtenberg.

Zet ‘De Staat van het onderwijs’ in je agenda

Welke ontwikkelingen heeft de Inspectie van het Onderwijs het afgelopen schooljaar gezien? Wat heeft leraren, leerlingen én schoolleiders in 2014/2015 beziggehouden? Dat wordt bekend op ons congres ‘De Staat van het Onderwijs’ op woensdag 13 april 2016.

Ben je onderwijsprofessional of leerling en wil je een actieve rol vervullen in het verbeteren van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, kom dan ook! Informatie over inhoud en aanmelding volgt, maar zet de datum vast in je agenda! 'De Staat van het Onderwijs' vindt plaats in De Fabrique in Maarssen.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.