< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - juli, 7 juli 2016

Onderwijstijd in het mbo in relatie tot jongeren met extra ondersteuningsbehoefte

Steeds vaker vragen mbo-instellingen aan de inspectie hoe correct om te gaan met onderwijstijd in relatie tot het bieden van een passend aanbod aan jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Het gaat hier om jongeren die door gedragsproblemen, een bijzondere thuissituatie of andersoortige kwetsbaarheid het risico lopen uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief.
 
Servicedocument biedt kaders
In overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad heeft de inspectie een servicedocument opgesteld. Hierin staan de kaders waarbinnen afwijkingen van de wettelijke normen met betrekking tot onderwijstijd mogelijk zijn.

Conferentie 'Examinering in de reële beroepscontext'

Op 23 september organiseert de inspectie in samenwerking met het Servicepunt Examinering mbo een conferentie over de resultaten van het themaonderzoek Examinering in de reële beroepscontext. Om de dialoog over de oplossingen van dilemma’s bij examinering in de reële beroepscontext te bevorderen, hebben wij gekeken hoe opleidingen de problemen bij afname en beoordeling in de beroepspraktijk oplossen.

We presenteren tijdens de conferentie onze bevindingen. Daarnaast is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen met vertegenwoordigers van de opleidingen die betrokken zijn bij dit onderzoek. U kunt zich via de website van het Servicepunt Examinering mbo aanmelden.
 
Publicatie
De inspectie verwerkt de informatie uit het onderzoek in een publicatie. Wij hopen u hiermee inspirerende handvatten te bieden om de afname en beoordeling van examinering in de reële beroepscontext meer betrouwbaar te kunnen uitvoeren.

Herziene kwalificatiestructuur per augustus 2016

Op 1 augustus 2016 gaat de herziene kwalificatiestructuur in. Zowel bekostigde als niet- bekostigde mbo-instellingen moeten opleidingen dan aanbieden op basis van de herziene kwalificatiedossiers, aangevuld met verplichte keuzedelen.

 
Aanvragen diploma-erkenning
Niet-bekostigde instellingen zijn verplicht bij DUO een diploma-erkenning aan te vragen voor opleidingen gebaseerd op de herziene kwalificatiedossiers. Dit geldt ook voor de derde leerweg (OVO) van bekostigde instellingen. Zonder deze erkenning mogen zij de opleiding niet aanbieden. Om 1 augustus 2016 met de opleiding te kunnen starten, hebben veel instellingen al een erkenning aangevraagd. Instellingen die dat nog niet hebben gedaan, kunnen de aanvraag alsnog indienen. Houdt daarbij rekening met een doorlooptijd van drie maanden.
 
Uitfasering beroepsgerichte kwalificatiestructuur
Studenten mogen met ingang van 1 augustus 2016 niet meer starten met opleidingen op basis van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Studenten die hiermee al eerder zijn gestart, mogen hun opleiding nog wel afronden.

Eerste beeld experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Sommige vmbo-leerlingen weten al vroeg welk vak ze willen gaan leren op het mbo. Voor hen kan het goed zijn als vo- en mbo-scholen nauwer samenwerken. Om zulke samenwerking beter mogelijk te maken, kunnen scholen en opleidingen sinds schooljaar 2014-2015 meedoen doen met experimenten. Na afloop van dat eerste jaar hebben we onderzoek gedaan naar de eerste lichting samenwerkende scholen. 

 
De experimenten bieden ruimte om andere keuzes te maken in bijvoorbeeld het moment van examinering, of om bepaalde vakken of onderdelen van de opleiding aan te bieden. De experimenten zijn gestart bij de vakmanschapsroutes en technologieroutes.
 
In het evaluatieonderzoek hebben we bekeken welke keuzes de samenwerkende scholen maakten. Daarnaast keken we naar mogelijke risico’s en of de kwaliteit geborgd wordt, want ook in een experiment moeten leerlingen vanzelfsprekend goed onderwijs krijgen. Voor de duidelijkheid, na zo’n eerste jaar zijn er natuurlijk nog geen harde conclusies te trekken en ook is nog niet te zien wat het uiteindelijk effect van de experimenten wordt. Overigens ontbreekt het aan vastgestelde doelen voor het experiment, waardoor het moeilijk is precies te meten of een experiment succesvol is.
 
Wat stellen we in deze tussenstand vast? Allereerst dat we in vergelijking met het reguliere onderwijs niet meer risico’s zien voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat is prettig. Verder zien we grote verschillen tussen de experimenten, vooral in de mate waarin men slaagt om echte veranderingen tot stand te brengen. De meeste succeskans blijkt te ontstaan waar de vo- en mbo-school vanaf het prille begin goed samenwerken. Ook de experimenten die werken volgens een al eerder ontwikkeld onderwijsconcept maken meer kans op slagen. 
 
In het rapport Onderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo kunt u alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen lezen.

Huisvesting levert geen ernstig financieel risico op in mbo en ho

De continuïteit van het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs wordt niet bedreigd door te hoge huisvestingskosten en in de afgelopen jaren is er geen verschuiving te zien van uitgaven voor personeel naar huisvesting.

 
Deze conclusies trekt de inspectie op basis van onderzoek naar huisvestingskosten in 2013 en 2014. Ze staan in het rapport ‘Huisvesting in mbo, hbo en wo’ dat minister Bussemaker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 
Aanleiding voor het onderzoek waren grote investeringen in het mbo en ho en de daaraan verbonden mogelijke financiële risico’s. Recente voorbeelden hebben laten zien dat de impact van met huisvesting samenhangende risico’s groot kan zijn.

Aandacht voor aanleveren VOG

De inspectie verzoekt besturen erop te letten dat nieuwe medewerkers bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren. Wij ontvangen de laatste tijd vaker meldingen van instellingsaccountants over het ontbreken van een VOG. Deze stijgende lijn is zorgelijk, want de VOG is een van de waarborgen voor de veiligheid in het onderwijs.
 
VOG wettelijk verplicht
Iedereen die in het onderwijs werkt, moet bij indiensttreding een actuele VOG (geen kopie en niet ouder dan zes maanden) overleggen. Dit is wettelijk verplicht. De VOG wordt, tijdens de sollicitatieprocedure, aangevraagd om te toetsen of een persoon in aanraking is geweest met Justitie voor een strafbaar feit. In het onderwijs wordt specifiek gelet op veroordelingen voor zedenmisdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van een functie in het onderwijs belemmeren.
 
Controle door instellingsaccountants
De instellingsaccountants controleren ieder jaar of VOG’s ontbreken of later dan de indiensttreding zijn aangeleverd. Is dit het geval, dan geeft de accountant dit door aan de inspectie. Vervolgens vragen wij aanvullende informatie over de accountantsmelding aan te leveren. Hierna bekijken we of we gaan handhaven.

Bijeenkomst pilot vernieuwd toezicht Educatie

Op 29 september organiseert de inspectie een themabijeenkomst over de pilotonderzoeken die we in het kader van het vernieuwde toezicht uitvoerden bij twee opleidingen Educatie.

Met deze pilots doen we ervaring op met de nieuwe werkwijze en het waarderingskader. De deelnemende instellingen (TopTaal en NLeducatie) en de betrokken inspecteurs informeren u tijdens de conferentie over de onderzoeken. Instellingen die een diploma-erkenning voor educatie opleidingen hebben of hebben aangevraagd, ontvangen voor deze bijeenkomst een uitnodiging.
 
Jaarverslag brengt 2015 in beeld
De inspectie legde afgelopen jaar 2.089 bezoeken af aan scholen en instellingen. Dit blijkt uit het jaarverslag, ‘Jaarbeeld 2015’. De inspectie wil met effectief toezicht bijdragen aan beter onderwijs. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over ons toezicht en de organisatie.
 
In gesprek met het onderwijs
Zo hebben we afgelopen jaar verder gewerkt aan het vernieuwde toezicht dat in augustus 2017 zijn beslag moet krijgen. Met de vernieuwingen in het toezicht sluiten we aan op de politieke dynamiek en ontwikkelingen in het onderwijsveld. Hiertoe gingen we ook uitgebreid in gesprek met belanghebbenden in het onderwijs: besturen, scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen.
 
In ‘Jaarbeeld 2015’ brengen we niet alleen de informatie over onze organisatie naar buiten. We laten ook vertegenwoordigers uit verschillende onderwijssectoren aan het woord:
 
Bert Dekker, directeur-bestuurder van een stichting van elf scholen in het primair onderwijs in de gemeente Ede
Nelie Groen, directeur Technisch College Velsen, Maritiem College Velsen en Tender College
Ton Lamers, voorzitter van de Centrale Examencommissie van Artez Hogeschool voor de Kunsten in Enschede
Ivo Siebum, leverde als leerling van een mbo-instelling vorig jaar een bijdrage aan de Staat van de Leerling
2015 interactief in beeld gebracht.

Conferentie ‘Van vso naar mbo’

De inspectie organiseert 7 december een conferentie over de overgang van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het mbo en de mogelijkheden voor leerlingen om het vso met een diploma te verlaten.

De conferentie is bedoeld voor betrokkenen bij examinering in het vso en functionarissen in het mbo die betrokken zijn bij de symbiose tussen vso en mbo. In het najaar ontvangen zij hiervoor een uitnodiging met meer informatie.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs Postbus 2730 3500 GS Utrecht