< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - september, 27 september 2017

Het toezicht is vernieuwd

Onderzoekskader 2017 mbo van kracht

Sinds 1 augustus 2017 is het onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs van kracht. De inspecteurs werken vanaf nu bij alle onderzoeken die zij uitvoeren met dit onderzoekskader.

Het onderzoekskader bestaat uit een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?). Ook staat in het onderzoekskader beschreven hoe we met behulp van het waarderingskader tot oordelen komen over de kwaliteit van het onderwijs en de examinering bij opleidingen en over de kwaliteitszorg en het financieel beheer van de besturen (normering en oordeelsvorming).

Twee belangrijke pijlers van de werkwijze bij het toezicht op besturen en opleidingen zijn de jaarlijkse prestatieanalyse en het vierjaarlijks onderzoek. Hierover leest u meer op onze website onderwijsinspectie.nl.

Achtergronddocumenten onderzoekskader 2017 mbo

Op onze website vindt u een aantal documenten met extra informatie over het onderzoekskader 2017 mbo. Er is onder andere een PowerPointpresentatie Vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en opleidingen in het mbo beschikbaar, waarin we de belangrijkste informatie over het vierjaarlijks onderzoek besturen en opleidingen op een rij hebben gezet. Ook vindt u de conversietabel waarderingskader bve 2012 – waarderingskader mbo 2017 op onze site. Hierin is beschreven of aspecten uit het oude kader terugkomen in het huidige kader en zo ja, waar deze te vinden zijn.

Planning vierjaarlijks onderzoek

Voor de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 is bekend bij welke besturen we het vierjaarlijks onderzoek uitvoeren. Op onze website vindt u het planningsdocument. Als uw bestuur niet in het planningsdocument voorkomt, betekent het dat het vierjaarlijks onderzoek in de schooljaren 2019/2020 of 2020/2021 wordt uitgevoerd. De planning wordt ieder jaar in maart voor de volgende twee jaar gepubliceerd op onze website.

Nieuwe normen onderwijsresultaten niet-bekostigde instellingen

In de nieuwsbrief mbo van april 2017 informeerden we u over de nieuwe normen voor het beoordelen van de onderwijsresultaten van bekostigde instellingen. Inmiddels zijn ook de nieuwe normen voor niet-bekostigde instellingen vastgesteld. De gehanteerde normen vloeien voort uit het onderzoekskader mbo 2017 en gelden voor een periode van twee jaar voor niet bekostigde instellingen en vier jaar voor bekostigde instellingen. De nieuwe normen zijn per 1 augustus 2017 officieel in werking getreden. U vindt de nieuwe normen in de notitie Onderwijsresultaten mbo op onderwijsinspectie.nl.

Lees meer over het kwaliteitsgebied onderwijsresultaten op onze website.

Bijeenkomsten

Vooraankondiging themabijeenkomst onregelmatigheden bij examinering

In het voorjaar van 2017 is een aantal casussen van onregelmatigheden bij examinering in het mbo in het nieuws geweest. Het ging onder meer om situaties waarin docenten op de een of andere manier hulp boden aan studenten bij de examinering.

Om dit onderwerp bespreekbaar te maken, organiseert het Servicepunt examinering mbo samen met de inspectie een bijeenkomst over onregelmatigheden en fraude bij examinering in het mbo voor examencommissies van zowel bekostigde als niet bekostigde instellingen. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we onder andere in op:
• Mogelijke oorzaken van onregelmatigheden en het voorkomen daarvan
• Maatregelen bij geconstateerde onregelmatigheden en de rol van de examencommissie hierbij
• Wanneer en hoe melden van onregelmatigheden en fraude bij de inspectie
• Behandeling van dergelijke meldingen door de inspectie.

Werkt u voor een examencommissie van een mbo-instelling en wilt u over dit onderwerp meepraten? Reserveer dan dinsdag 14 november van 09.30-12.30 uur alvast in uw agenda. Nadere informatie over de inschrijfmogelijkheden en de locatie van de bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

Terugblik conferentie Leeromgeving van de toekomst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde in juni samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de inspectie de conferentie Leeromgeving van de toekomst. De vraag die tijdens de conferentie centraal stond, was hoe het ruimtelijk ontwerp van schoolgebouwen de vernieuwingen in het beroepsonderwijs kan ondersteunen. Tijdens de conferentie gingen onderwijsinstellingen, ontwerpers, beleidsmakers en toezichthouders hierover met elkaar in gesprek. Het resultaat van deze gesprekken ziet u in het beeldverslag van de conferentie op de website van het Stimuleringsfonds.

Vervolg
Het vervolg op de conferentie is het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst. In dit traject werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs.

Meer over het ontwikkeltraject vindt u op de website van het Stimuleringsfonds.

Themaonderzoeken

Resultaten themaonderzoek omgaan met krimp in het mbo

Demografische krimp is een ontwikkeling waar we niet meer omheen kunnen. We deden in 2016 kwalitatief onderzoek naar de vraag of en hoe besturen in het mbo hierop anticiperen.

In onze nieuwsbrief van april 2017 besteedden we al aandacht aan de resultaten van dit onderzoek en inmiddels is de presentatie van de onderzoeksresultaten te downloaden op onze website. Hier vindt u ook een video  over het themaonderzoek. In deze video gaan twee inspecteurs en twee bestuurders met elkaar in gesprek over krimp in het mbo.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de webpagina Themaonderzoek Omgaan met krimp in het mbo.

Themaonderzoek verkorte opleidingen

De inspectie voert binnen het meerjarige inspectiebrede thema ‘diplomering en flexibilisering’ in 2017 en 2018 een themaonderzoek uit naar verkorte opleidingen binnen het mbo. Onder verkorte opleidingen verstaan we opleidingen die door instellingen in een korter tijdpad worden aangeboden dan de nominale studieduur zoals deze is opgenomen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

De centrale onderzoeksvraag is: wat zijn de kenmerken van verkorte opleidingen die mbo-instellingen aanbieden, hoe zijn deze opleidingen vormgegeven en wordt hiermee de basiskwaliteit van de opleiding gewaarborgd?

Het onderzoek vindt plaats bij zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen. Het onderzoek bij niet-bekostigde instellingen vindt momenteel plaats en loopt door tot de zomer van 2018. Bij bekostigde instellingen start het onderzoek eind 2017 en loopt door tot eind 2018.

Lees meer over het onderzoek op onze website.

Themaonderzoek kwaliteit van entreeopleidingen

De inspectie voert in 2017 en 2018 een themaonderzoek uit naar de kwaliteit van entreeopleidingen bij bekostigde instellingen.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de manier waarop de kwaliteit van het aangeboden onderwijs van entreeopleidingen de kansen van studenten vergroot. Hierbij kijken we onder andere naar het resultaat in termen van uitstroom naar de arbeidsmarkt of doorstroom naar het overig mbo.

Daarnaast willen we in beeld brengen welke doelgroepen daadwerkelijk door de entreeopleidingen worden bereikt en tot slot welke kansen en belemmeringen voor het succesvol doorlopen van entreeopleidingen studenten kunnen tegenkomen.

Lees meer over het themaonderzoek Kwaliteit entreeopleidingen op onze website.

Onderwijsresultaten

Aanpassingen in bestanden onderwijsresultaten bekostigd onderwijs

De inspectie plaatst jaarlijks de meest recente gegevens over de onderwijsresultaten in het Internet School Dossier (ISD). Kwaliteitszorgmedewerkers kunnen daar de onderwijsresultaten voor hun instelling inzien zoals deze door de inspectie berekend zijn. Dit geeft instellingen de mogelijkheid om de cijfers te vergelijken met hun eigen berekeningen.

Recent zijn in het ISD vernieuwde bestanden geplaatst in verband met een aantal aanpassingen in de gegevens ten opzichte van de versie van juni 2017.

Op onze website leest u welke wijzigingen in het bestand zijn aangebracht.

Colofon

Loket

088-669 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)