< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015 - december, 7 juli 2016

Jaarverantwoording gemeenten over toezicht en handhaving kwaliteit

Gemeenten leggen ieder jaar verantwoording over het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. De jaarverantwoording is openbaar en kunt u vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Procedure jaarverantwoording indienen
DUO geeft de gegevens over onder andere de uitgevoerde inspecties en handhaving door aan KING. KING stelt deze gegevens beschikbaar voor de gemeenten via www.waarstaatjegemeente.nl. Vanaf medio maart 2016 kunnen gemeenten inloggen op waarstaatjegemeente.nl. De gegevens over 2015 zijn al ingevuld en de gemeente kan een toelichting bij deze cijfers geven. De cijfers kunnen net als voorgaande jaren niet meer worden gewijzigd.

Vervolgens moet het College van Burgemeester en Wethouders de jaarverantwoording vaststellen en vóór 2 juli 2016 aan de inspectie beschikbaar stellen via waarstaatjegemeente.nl. Hiervoor hoeft de gemeente geen afzonderlijke actie uit te voeren. U ontvangt rond maart een uitgebreide instructie over de procedure van de verantwoording.

Gegevens in LRKP en GIR-systemen
Gemeenten gebruiken voor de rapportage gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR). Voor de rapportage en het geven van toelichting is het voor de gemeente belangrijk dat de gegevens in het LRKP en beide GIR-systemen zoveel mogelijk volledig, juist en actueel zijn. Gemeenten kunnen de cijfers in de jaarverantwoording toelichten met een invulformulier op www.waarstaatjegemeente.nl. Vanuit DUO ontvangen de gemeenten via het zakelijk portaal vanaf medio 2015 iedere maand de stand van zaken van de jaarverslagindicatoren. Hiermee heeft iedere gemeente in beeld hoe deze ervoor staat voor het verslagjaar 2015.

Gemeenten en GGD-en kunnen voor de jaarverantwoording van 2015 de activiteiten tot 1 maart 2016 vastleggen en verwerken in het LRKP en de GIR-systemen. Activiteiten van handhavingstrajecten van afgeronde inspecties tot 1 oktober 2015 met een handhavingsadvies moeten voor 31 december zijn verwerkt in de systemen. Op 1 maart 2016 maakt DUO een uitdraai vanuit de systemen voor het vullen van de jaarverantwoording 2015.

Evaluatie inhoud en proces jaarverantwoording
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, Dienst Uitvoering Onderwijs, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de inspectie hebben het proces en de inhoud van de jaarverantwoording van 2014 gezamenlijk geëvalueerd (zie ook onze nieuwsbrief van oktober 2015). Gemeenten mochten opmerkingen en adviezen indienen. Deze zijn besproken en geanalyseerd om te komen tot een optimale jaarverslagcyclus voor 2015.

Indicator handhaving aangepast

De indicator handhaving is enigszins aangepast. De indicator geeft aan op hoeveel tekortkomingen de gemeente:
- een actie heeft ingezet
- beargumenteerd besloten heeft geen handhaving in te zetten
- nog geen actie heeft ondernomen

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.