< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - juni, 7 juli 2016

Onderzoek naar functioneren van opleidingscommissies

De inspectie onderzoekt het functioneren van opleidingscommissies in het hoger onderwijs. Wist u dat…
u op een speciale webpagina terechtkunt voor achtergrondinformatie over het onderzoek en actuele, praktische informatie over de Wet versterking bestuurskracht?
we 16 september (Eindhoven) en 6 oktober (Groningen) rondetafelbijeenkomsten organiseren waar we met leden van opleidingscommissies en managers in gesprek gaan over de ontwikkeling van opleidingscommissies?
we 4 november in Amersfoort een werkconferentie organiseren met veel workshops voor leden van opleidingscommissies, de managers aan wie ze adviseren en andere direct betrokkenen?
we opleidingscommissies uitnodigen een zelfportret te presenteren? Dit zijn inspirerende praktijkvoorbeelden, verteld door leden van opleidingscommissies, kwaliteitszorgmedewerkers of andere professionals. 
instellingsbesturen een instellingsbeeld over hun opleidingscommissies kunnen aanvragen als hun instelling niet (of met minder dan vijf opleidingscommissies) in de steekproef voor het onderzoek zit? U kunt daarmee uw eigen instelling positioneren ten opzichte van het landelijk beeld en gebruiken voor uw eigen beleid.
wij open staan voor opmerkingen of voor suggesties hoe we met dit onderzoek het functioneren van opleidingscommissies kunnen stimuleren? Mail dan naar M. Pol: m.pol@owinsp.nl.

Vooruitblik op rapport eerstegraads lerarenopleidingen in hbo en wo

Hoe denken afgestudeerden van eerstegraads lerarenopleidingen over hun opleiding? Deze zomer brengt de inspectie hierover een rapport uit. Studenten kunnen  zowel in het hbo als wo een eerstegraads lerarenopleiding volgen. Studenten aan eerstegraads lerarenopleidingen in het hbo zijn al leraar en studeren door om les te kunnen geven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Studenten aan eerstegraads lerarenopleidingen in het wo hebben een universitaire vakopleiding achter de rug en willen leraar worden. Eerder publiceerden we ook al over een dergelijk onderzoek naar de tweedegraads lerarenopleidingen en pabo’s. 
 

Controle op registratie van niet-EER-studenten

De inspectie vraagt besturen van bekostigde instellingen in het hoger onderwijs in hun administratie te controleren of het type verblijf van niet-EER-studenten (studenten die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte) correct is geregistreerd. Wij hebben geconstateerd dat instellingen dit niet altijd goed doen waardoor zij (onbedoeld) ten onrechte bekostiging voor deze studenten ontvangen. 

Dit jaar analyseert de inspectie de gegevens voor de rijksbijdragen 2016 en 2017 op de registratie van niet-EER-studenten. Dit kan leiden tot een specifiek onderzoek bij een instelling. Bij een foutieve registratie kunnen wijde onterecht ontvangen rijksbijdragen terugvorderen of de gegevens bij DUO laten corrigeren. 

Vervolgonderzoek naar naleving van declaratievoorschriften in hoger onderwijs

De inspectie vraagt acht instellingen in het bekostigd hoger onderwijs om nadere opheldering over hun declaraties. Bij deze instellingen hebben accountants geconstateerd dat declaratievoorschriften in 2013 en/of 2014 niet altijd juist zijn nageleefd, waardoor fouten zijn gemaakt bij de uitbetaling van de declaraties en vergoedingen. 
In het rapport over het onderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door de bestuurders in het hoger onderwijs hebben wij aangegeven  de bevindingen van de instellingsaccountants over declaraties nog afzonderlijk  te onderzoeken, zoals de minister heeft toegezegd aan de Tweede Kamer. De inspectie vraagt deze instellingen eerst zelf onderzoek te doen en bepaalt op basis hiervan of nader onderzoek noodzakelijk is. Ook beoordelen wij of instellingen onrechtmatig en/of ondoelmatig  de rijksbijdrage hebben besteed. Zo nodig handhaaft de inspectie. 

Huisvesting levert geen ernstig financieel risico op in mbo en ho

De continuïteit van het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs wordt niet bedreigd door te hoge huisvestingskosten en in de afgelopen jaren is er geen verschuiving te zien van uitgaven voor personeel naar huisvesting.

 
Deze conclusies trekt de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek naar huisvestingskosten in 2013 en 2014. Ze staan in het rapport ‘Huisvesting in mbo, hbo en wo’ dat vandaag door minister Bussemaker van OCW naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 
Aanleiding voor het onderzoek waren grote investeringen in het mbo en ho en de daaraan verbonden mogelijke financiële risico’s. Recente voorbeelden hebben laten zien dat de impact van met huisvesting samenhangende risico’s groot kan zijn.
Lees alle bevindingen van het onderzoek en download het rapport

Jaarverslag brengt 2015 in beeld

In 2015 bent u ons op diverse momenten tegengekomen. Bijvoorbeeld als bestuurslid, instellingsmedewerker, student of docent in gesprek over onderwerpen als examencommissies, maatregelen rond selectie en toegankelijkheid of het beginnende leraarschap. We hebben instellingsbesturen bezocht naar aanleiding van signalen en/of onze meerjarige planning. 

We hebben nadrukkelijk de dialoog opgezocht tijdens conferenties over examencommissies en de Staat van het Onderwijs. ‘Achter de schermen’ hebben we geadviseerd over toetredingsverzoeken, klachten over het hoger onderwijs besproken en ontwikkelingen bijgehouden rond het accreditatiestelsel en Leven Lang Leren. 
Lees meer over onze werkzaamheden in het jaarverslag 2015.

Inspectie vernieuwt toezicht op po, vo, so en mbo

Per augustus 2017 verandert het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de sectoren primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Voor het hoger onderwijs geldt dit niet.

Colofon