< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - januari, 23 januari 2017

Recent verschenen onderzoek

Selectie van voltijd masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en studentenstromen

In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015 de verplichting voor wo-instellingen om een doorstroommaster aan te bieden, afgeschaft. De bedoeling is dat de afschaffing van het toelatingsrecht tot één bepaalde master ervoor zorgt dat de wo-master als zelfstandige opleiding meer gezicht krijgt. De minister van Onderwijs heeft bij de behandeling van deze wet met de inspectie afgesproken dat zij de kwalitatieve eisen voor de universitaire masteropleidingen monitort. De inspectie heeft in een tussenbericht een inventarisatie gemaakt van de universitaire masteropleidingen die selectie toepassen, de wijze waarop dat gebeurt en trends in de doorstroom van de bachelor naar de master. Het tussenbericht is geen standaardonderdeel van de monitor, maar is extra gemaakt op verzoek van de minister naar aanleiding van het Kamerdebat op 23 maart 2016. De conclusies van de inspectie komen in een rapport dat komend voorjaar verschijnt.

Verdere ondersteuning en professionalisering opleidingscommissie wenselijk

Om klaar te zijn voor de nieuwe taken en bevoegdheden die opleidingscommissies (OC’s) per 1 september 2017 krijgen, is het belangrijk dat veel OC’s beter ondersteund worden en (nog) actiever gaan opereren. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het onderzoek ‘Recht van spreken’ naar het huidige functioneren van OC’s, waarmee zij een impuls wil geven aan de verdere professionalisering van OC’s en de versterking van de kwaliteitscultuur binnen instellingen. Veel informatie en praktijkvoorbeelden staan ook op de website www.opleidingscommissies.nl die door inspectie en studentenorganisaties in het leven is geroepen.
Bekijk ook informatie over de drukbezochte werkconferentie 'Recht van spreken' die de inspectie op vrijdag 4 november 2016 organiseerde.

Aanbevelingen NVAO en Inspectie van het Onderwijs voor universitaire lerarenopleidingen

Afgestudeerden van universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) zijn tevreden over de vakinhoudelijke basis die ze in hun studie hebben meegekregen. Het merendeel voelt zich volgens inspectieonderzoek voldoende voorbereid op het lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo, maar in veel mindere mate op het lesgeven in andere onderwijstypen waar zij terecht kunnen komen.
Leraren hebben in de eerste jaren van hun carrière nog het een en ander bij te leren. De NVAO en de inspectie willen met gezamenlijke aanbevelingen voor verdere vormgeving van ulo’s en nieuwe opleidingstrajecten bijdragen aan versterking van de kennis en vaardigheden van leraren, en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs.

Lees ook het interview met bestuurders van de NVAO en de inspectie.

Financieel toezicht

Nieuwe financiële kengetallen

De afgelopen jaren heeft de inspectie veel ervaring opgedaan met financieel continuïteitstoezicht en het toekennen van aangepast financieel toezicht (AFT). Daardoor heeft de inspectie goed zicht gekregen op de vraag welke indicatoren er veel en welke indicatoren er minder toe doen als het gaat om het tijdig achterhalen van financiële risico’s bij besturen en instellingen. Met de opgedane kennis heeft de inspectie de lijst met kengetallen en bijbehorende risico-indicatoren (‘signaalwaarden’) geactualiseerd.

Instellingsbesturen staan er financieel beter voor

Instellingsbesturen in het hoger onderwijs staan er financieel goed voor. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. Lees meer in ‘De financiële staat van het onderwijs 2015’.

Onderwijsbesturen hebben meer aandacht voor hun toekomstperspectief

Instellingsbesturen zijn sinds 2013 verplicht in de continuïteitsparagraaf van hun jaarverslag inzicht te geven in hun toekomstperspectief, waaronder de meerjarenbegroting, investeringen en risicobeheer. Uit recent vervolgonderzoek van de inspectie blijkt dat de aanwezigheid van de financiële verantwoording in toekomstparagrafen is verbeterd ten opzichte van voorheen, maar dat de informatiewaarde nog veel beter moet.

Geen tekortkomingen in declaraties 2013 en 2014 van bestuurders hoger onderwijs

In december 2015 rapporteerde de inspectie over onderzoeksbevindingen rond naleving van declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs. Naar aanleiding van dat rapport heeft de inspectie vervolgonderzoeken gedaan bij acht instellingen, waarbij de accountant fouten en/of onzekerheden heeft geconstateerd in de declaraties en vergoedingen 2013/2014. Uit deze vervolgonderzoeken bleek dat deze fouten en onzekerheden in de declaraties geen declaraties van en/of de vergoedingen aan de bestuurders betroffen.

Aankomende activiteiten

Inspectieactiviteiten in 2017

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2017? U leest het in ons Jaarwerkplan 2017.

Een persoonlijke noot

Een grijs gebied is helemaal niet zo erg

Hoe kijkt Erik Martijnse, directeur hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs, aan tegen het binaire systeem? Wanneer zit je in elkaars vaarwater, en wanneer vul je elkaar aan?
Lees het interview met Erik Martijnse op Scienceguide.

Ervaringen van een stagiaire

Rhea van der Dong ervaart tijdens haar stage bij de directie hoger onderwijs dat de inspectie de rol van “aanjager en stimulator” vervult.
Lees haar verhaal op onze website.

Met de inspectie in gesprek over opleidingscommissies en examencommissies?

De inspectie vindt het belangrijk om onderzoeksresultaten over opleidingscommissies en examencommissies niet alleen in een rapport op te schrijven, maar ook om er met u over in gesprek te gaan door middel van presentaties. Heeft u interesse in een presentatie van de inspectie over deze onderwerpen, bijvoorbeeld in het kader van een interne scholingsdag, neem dan contact op met Martine Pol, inspecteur hoger onderwijs, via m.pol@owinsp.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan een presentatie.

Meld u aan voor het congres over de Staat van het Onderwijs

Op 12 april 2017 presenteren we de Staat van het Onderwijs 2015/2016 op ons gelijknamige congres. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs? Dan nodigt de inspectie u graag uit om in DeFabrique in Utrecht met ons – maar nog meer met elkaar – over deze ontwikkelingen in gesprek te gaan. Meldt u zich aan?

Vragen die ons regelmatig bereiken

Mag een hoger onderwijs instelling extra kosten verplicht stellen naast collegegeld?

Wie aan een universiteit of hogeschool studeert, moet collegegeld betalen. Dat collegegeld geeft een student vervolgens wettelijk het recht op alle voorzieningen die noodzakelijk zijn om de studie te kunnen volgen en af te ronden. Instellingen mogen aan studenten géén andere verplichte bijdragen vragen.

Hoe kan ik een vrijstelling krijgen voor een vak?

Wie eerder een relevante opleiding heeft afgerond of relevante werkervaring heeft op het niveau van de opleiding die men wil volgen, kan eventueel in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Colofon

Loket

088-559 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)