< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015 - oktober, 7 juli 2016

Afgestudeerden tweedegraads lerarenopleidingen doorgaans redelijk tevreden

De inspectie onderzocht hoe beginnende leraren op middelbare scholen en in het middelbaar beroepsonderwijs en hun leidinggevenden de kwaliteit van de tweedegraads lerarenopleidingen beoordelen. Daarbij ging het vooral om het niveau van vakkennis en de voorbereiding op de praktijk (pedagogisch-didactische vaardigheden). Het onderzoek ‘Beginnende leraren kijken terug, deel 2: tweedegraads opleidingen’ is een vervolg op het onderzoek ‘Beginnende leraren kijken terug, deel 1 (de pabo)’ uit maart 2015.

80 procent van de afgestudeerden is tevreden over de vakkennis die zij hebben opgedaan. Toch zien zij nog enkele verbeterpunten, zoals het leren maken van toetsen en omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Momenteel is de inspectie bezig met het derde deel van het onderzoek ‘Beginnende leraren kijken terug: de eerstegraads lerarenopleidingen’. De inspectie herhaalt de onderzoeken onder afgestudeerden aan pabo’s en lerarenopleidingen over een paar jaar om zo de effecten van maatregelen te kunnen beoordelen.

Zij-instroom van beroep leraar onderzocht

Naast het onderzoek naar beginnende leraren heeft de inspectie ook onderzoek gedaan naar de zij-instromers. Deze leveren een weliswaar bescheiden, maar wel relevante bijdrage aan het tegengaan van het lerarentekort. Het aantal zij-instromers is het afgelopen decennium sterk gedaald. Echter in de laatste jaren zien we weer een lichte toename. De meesten volgen een traject voor mbo-docent. Ruim de helft van de zij-instromers is opgeleid voor tekortvakken (in talen of een exact vak).

Onderwijs heeft private activiteiten goed in kaart, maar meer transparantie is nodig

De inspectie heeft een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen. De instellingen zijn zich goed bewust van de mogelijke risico’s en voeren beleid om deze te beheersen. Maar de (openbare) verantwoording over de publieke activiteiten is nog onvoldoende transparant. Deze bevindingen staan in het rapport ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen'.

Om de kaders voor private activiteiten duidelijk te maken, wil de inspectie in overleg met het onderwijsveld een notitie Helderheid 2.0 schrijven en ervoor zorgen dat de inhoud ervan ook wordt uitgevoerd. Daarnaast beveelt de inspectie aan private activiteiten expliciet onderwerp te maken van het interne toezicht en nadrukkelijk in het accountantsonderwijsprotocol te benoemen. Op 17 september 2015 heeft de vaste Tweede Kamercommissie van OCW een schriftelijk reactie op het rapport gegeven.

'Verdere versterking examencommissies': het vervolg

Examencommissies in het hoger onderwijs hebben zich de afgelopen jaren duidelijk versterkt. Ze richten zich meer dan voorheen op het borgen van de kwaliteit van de tentaminering en examinering. Dit jaar besteedt de inspectie veel aandacht aan de verdere versterking van examencommissies waarbij we ook het onderwijsveld betrekken. Er zijn na de zomer tal van nieuwe activiteiten gestart.

Opleidingen sector Gedrag & Maatschappij in beeld

Eind 2015 publiceert de inspectie het Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij. Het document bevat uitgebreide informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en stand van zaken van de hbo- en wo-opleidingen in de sector Gedrag & Maatschappij.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.