< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - maart, 7 juli 2016

Handreiking voor verdere verbetering van toetsing

Hogescholen en universiteiten werken aan de verbetering van de toetsing. De inspectie moedigt de instellingen aan door te gaan op de ingeslagen weg. Het onderzoek ‘De kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs’ geeft het onderwijs een handreiking hiervoor. Aandachtspunten zijn:
- samenhang bij toetsing
- professionalisering van docenten en onderwijskundig leiders
- organisatorische inbedding van toetsing
 
Het schema 'Kwaliteit van toetsing hoger onderwijs' in het rapport vat de inhoud goed samen en is een handig hulpmiddel voor alle betrokkenen in de onderwijsinstelling bij het verbeteren van de toetsing.
Dit rapport vloeit voort uit eerder inspectieonderzoek naar examencommissies.

Sector Gedrag & Maatschappij in beeld gebracht

Het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij beschrijft opvallende ontwikkelingen, verschillen en/of overeenkomsten binnen groepen opleidingen in deze sector. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de vorm en presentatie van het sectorbeeld en gaan daarover graag met u in gesprek. U kunt uw mening geven via het contactformulier ter attentie van de werkgroep Sectorbeelden hoger onderwijs.

Aandacht voor selectie en toegankelijkheid

Studenten hebben vaker te maken met selectie. Dit komt doordat steeds meer hbo- en wo-opleidingen aan de poort selecteren. Ook verzwaart een deel van de instellingen de selectie in de propedeuse. Dit blijkt uit inspectieonderzoek naar selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Instellingen zetten selectiemaatregelen vaak in om de onderwijskwaliteit te verbeteren of het studiesucces te vergroten. Tegelijkertijd grijpen dergelijke maatregelen in op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De inspectie gaat dit in een meerjarig programma onderzoeken.

Onderzoek naar opleidingscommissies

Opleidingscommissies krijgen een sterkere positie, zo is de bedoeling van de Wet versterking bestuurskracht (Wvb). Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Opleidingscommissies worden een medezeggenschapsorgaan, krijgen meer brede en inhoudelijke taken en een sterkere positie in overleg met het opleidingsmanagement en bestuur.

De inspectie wil opleidingscommissies helpen hun inbreng in de kwaliteit(szorg) van de opleiding te versterken. We verzamelen informatie over het huidige functioneren van opleidingscommissies met vragenlijsten en bezoeken aan instellingen. Ook horen we tijdens rondetafelgesprekken met opleidingscommissies wat hen kan helpen, waar problemen zitten en welke oplossingen opleidingscommissies nu al vinden. Dit kan de invoering van de Wvb, na aanvaarding door de Eerste Kamer, bevorderen. U kunt uw vragen, good practices of wensen naar ons mailen via het contactformulier ter attentie van de werkgroep Onderzoek opleidingscommissies hoger onderwijs. Wij publiceren uiterlijk begin 2017 de resultaten.

Financiële situatie in het onderwijs is verbeterd

Mede dankzij de gelden van het Nationaal Onderwijs Akkoord en het Begrotingsakkoord 2014 is de financiële positie van onderwijsinstellingen de afgelopen jaren verbeterd. Die conclusie trekt de inspectie in het rapport ‘De financiële situatie van het onderwijs 2014’.

Declaratiegedrag van bestuurders moet transparanter worden

De inspectie adviseert minister Bussemaker, via de koepelorganisaties, de bestuurders van hogescholen en universiteiten op te roepen tot transparante, uniforme en concrete voorschriften voor de declaraties. Dit advies is gebaseerd op het rapport ‘Uitkomst onderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs’.

'De Staat van het Onderwijs' verschijnt 13 april

Welke ontwikkelingen heeft de Inspectie van het Onderwijs het afgelopen studiejaar gezien? Wat heeft docenten, studenten en bestuurders in 2014/2015 beziggehouden? Dat presenteren wij op ons congres op 13 april in ‘De Staat van het Onderwijs’. Uiteraard verschijnt 'De Staat van het onderwijs' op onze website en leest u er meer over in een speciale nieuwsbrief.

Jaarwerkplan 2016

Bent u benieuwd welke handhavings- en thematische onderwerpen in 2016 specifieke aandacht krijgen van de inspectie? Bekijk dan het inspectiebrede jaarwerkplan 2016.

Inspectie en Autoriteit Persoonsgegevens werken samen

De Inspectie van het Onderwijs en de Autoriteit Persoonsgegevens werken sinds 1 januari 2016 samen aan een efficiënt en effectief toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door onderwijsinstellingen. Beide organisaties hebben in een samenwerkingsovereenkomst afgesproken hoe zij elkaar informeren.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.