< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, 12 april 2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016
In deze nieuwsbrief leest u de hoofdlijnen uit het rapport de Staat van het Onderwijs. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang overhandigde het rapport op 12 april 2017 aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. In deze nieuwsbrief vindt u ook de belangrijkste bevindingen per onderwijssector. 
 
We zien in elke sector en in het hele stelsel dat talenten van leerlingen en studenten onderbenut blijven. Alle kinderen hebben recht hun talenten maximaal te ontplooien. Wie hun ouders ook zijn en op welke school ze ook terechtkomen.
 
Op dit moment bent u niet geabonneerd op deze nieuwsbrief. De inspectie is zo vrij geweest om u attent te maken op het bestaan hiervan. Deze algemene nieuwsbrief ontvangt u eenmalig. Mocht u deze vaker willen ontvangen, dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Algemeen nieuws.

Trends in het onderwijsstelsel uit de Staat van het Onderwijs 2015/2016

Niveau en prestaties

Leerlingen en studenten zijn steeds hoger opgeleid. Prestaties staan in de internationale subtop. De laatste jaren stijgt het diplomaniveau niet verder en zijn er minder goed presterende leerlingen, met name bij rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen.

Gelijke kansen?

De afgelopen jaren nam de ongelijkheid in het onderwijs toe. De kansen van leerlingen op een diploma zijn niet gelijk. Er zijn bemoedigende ontwikkelingen, maar de overgang tussen primair en voorgezet onderwijs blijft kwetsbaar. Dit geldt ook voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Schoolverschillen

Scholen verschillen sterk in leerprestaties. Dit zien we ook bij scholen met vergelijkbare leerlingen. We zien daarbij verschillen in kwaliteit en randvoorwaarden. Bij enkele scholen stapelen maatschappelijke problemen zich op.

De leraar

Leraren geven goed les, maar kunnen leerlingen meer uitdagen. Op sommige scholen is er veel aandacht voor scholing van leraren, op andere scholen niet. Het zorgpunt is of er wel voldoende goede nieuwe leraren zijn voor het basisonderwijs.

Passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs gaan wat meer kinderen naar het regulier onderwijs. De meeste scholen hebben geen of enkele leerlingen uit het speciaal onderwijs erbij gekregen. Een deel van de leerlingen zit nog thuis, maar dit aantal daalt.

Trends per onderwijssector uit de Staat van het Onderwijs 2015/2016

Staat van het primair onderwijs

De kwaliteit van de meeste basisscholen is voldoende. Het niveau staat wel onder druk: rekenprestaties dalen, ongelijkheid tussen leerlingen blijft bestaan en er zijn kwaliteitsverschillen tussen scholen en leraren. Er is ruimte voor verbetering.

Staat van het voortgezet onderwijs

Het aandeel zwakke en zeer zwakke scholen is lager dan ooit en de examenprestaties zijn stabiel. Leerlingen veranderen wel vaak van niveau. Differentiatie in de lessen en professionalisering kunnen beter. Gezamenlijke ambities en samenwerking zijn nodig.

Staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Het (voortgezet) speciaal onderwijs laat positieve ontwikkelingen zien: de onderwijsresultaten verbeteren en er zijn opnieuw minder zwakke scholen. Wel staan kansen van leerlingen soms onder druk. De eerste gevolgen van passend onderwijs zijn merkbaar.

Staat van het middelbaar beroepsonderwijs

Een meerderheid van de mbo-instellingen stuurt door effectieve kwaliteitszorg op de kwaliteit van het onderwijs. Dit moet nog doorwerken op opleidingsniveau. Daarnaast vragen de examinering, gelijke kansen voor studenten en het private onderwijs voor studenten ouder dan 23 jaar aandacht.

Staat van het hoger onderwijs

In het hoger onderwijs zien we dat studenten steeds tevredener zijn, maar het studiesucces in het hbo is een zorgpunt. De instroom van studenten is sterk in beweging. Gelijke kansen en de daling van de instroom in pabo’s vragen aandacht.

Colofon

Loket Onderwijsinspectie

088-669 60 60

(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)