< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 3, Nummer 1, 6 juni 2017

Met deze nieuwsbrief brengt OCW de nieuwste cijfers en analyses op het gebied van onderwijs, cultuur en media, wetenschap en emancipatie onder uw aandacht. Lees verder over de nieuwste ontwikkelingen.

Welkom

Het ministerie van OCW actualiseerde onlangs de kengetallen op de websites OCW in cijfers en het onderliggende Onderwijs in cijfers. Op OCW in cijfers vindt u cijfermatige informatie over de beleidsterreinen van OCW. Op Onderwijs in cijfers publiceren OCW, CBS en DUO gezamenlijk de belangrijkste cijfers op het gebied van het onderwijs.

Streefdoelen jaarverslag 2016 online

Half mei is jaarverslag 2016 van het ministerie van OCW aan de Tweede Kamer aangeboden. In het jaarverslag leest u wat de resultaten zijn van de in 2016 genomen maatregelen. De website Trends in beeld sluit hierbij aan. Hier monitort OCW de voortgang op de belangrijkste (niet-financiële) streefdoelen van de begroting. Lees meer

Financiële geletterdheid Nederlandse leerlingen bovengemiddeld

Nederlandse 15-jarige leerlingen presteren bovengemiddeld op het gebied van financiële geletterdheid, zo blijkt uit een rapport van de OESO. Nederland heeft in vergelijking met andere landen meer leerlingen die op het hoogste niveau scoren. Het aandeel 15-jarigen met een bankrekening is in Nederland het grootst van de onderzochte landen.

Aantal gepromoveerden blijft toenemen

Het aantal gepromoveerden in Nederland neemt vrijwel elk jaar toe. In 2016 ging het om 4.967 mensen, tegenover 1.898 mensen in 1999. Gemiddeld groeide het aantal gepromoveerden met 4 procent per jaar. Het aandeel vrouwen is harder gestegen dan het aandeel mannen. Lees meer

De Onderwijsmonitor: het onderwijsstelsel in beeld

De Onderwijsmonitor geeft op stelselniveau inzicht in de prestaties van het Nederlandse onderwijs. De monitor bevat een dashboard van output en outcome indicatoren aangevuld met een wegwijzer naar actuele beleidsinformatie. U vindt de Onderwijsmonitor op Trends in beeld.

Pro- en vso-leerlingen succesvol in het mbo

Leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs (pro) het mbo instromen, halen hier vaak (87 procent) een diploma. Van de leerlingen die vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) het mbo instromen, haalt 62 procent binnen 4 jaar een mbo-diploma. Lees meer

Nu ook prognoses op Onderwijs in cijfers

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW prognoses van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigd onderwijs. De prognoses voor het primair onderwijsvoortgezet onderwijsmiddelbaar beroepsonderwijshoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs zijn voor het eerst ook op de website Onderwijs in cijfers te vinden.

Aandeel eigen inkomsten cultuursector neemt toe

De rijksoverheid stimuleert het ondernemerschap bij culturele instellingen. Instellingen die subsidie ontvangen, moeten aan een eigen inkomsteneis voldoen. In vergelijking met 2009 is het percentage eigen middelen ten opzichte van de subsidie gestegen. Met name bij musea neemt het percentage eigen inkomsten toe. Lees meer

En verder

Meer recente nieuwsberichten vindt u op OCW in cijfers, Onderwijs in cijfers en Trends in beeld. Daar kunt u ook terecht voor meer kerncijfers en analyses over onderwijs, cultuur en media, wetenschap en emancipatie. Op Onderwijs in cijfers staat bijvoorbeeld cijfermatige informatie over de groep jongeren in een kwetsbare positie.

Colofon

OCW | Trends & Cijfers

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.