< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 3, Nummer 2, 21 september 2017

Met deze nieuwsbrief brengt het ministerie van OCW recente cijfers en analyses op het gebied van onderwijs, cultuur en media, wetenschap en emancipatie onder uw aandacht. Lees verder over de nieuwste ontwikkelingen.

Instroom hbo en wo verschilt

De komende jaren wordt in het hoger beroepsonderwijs (hbo) een lichte daling van het aantal studenten verwacht. In het wetenschappelijk onderwijs (wo) wordt juist uitgegaan van een groeiend aantal studenten. Deze groei komt voor een belangrijk deel door een toenemend aantal buitenlandse studenten. Daarnaast kiezen vwo-gediplomeerden vaker voor het wo en havo-gediplomeerden vaker voor het vwo, in plaats van het hbo. Meer informatie over de prognoses vindt u op Onderwijs in Cijfers.

Met bbl-diploma een betere start op de arbeidsmarkt

Schoolverlaters met een bbl-diploma hebben een betere start op de arbeidsmarkt dan degenen met een bol-diploma. Voor alle vier de mbo-niveaus is dit het geval. Anderhalf jaar na schoolverlaten blijken bbl-gediplomeerden minder vaak werkloos te zijn dan bol-gediplomeerden. Bovendien hebben ze vaker een vaste baan. Lees meer

Stille reserve als onderdeel remedie

In het onderwijs wordt hard gewerkt om lerarentekorten te voorkomen. Bij ongewijzigd beleid worden flinke tekorten verwacht. Onderdeel van een oplossing om tekorten te voorkomen, is een beroep doen op mensen met een relevante lesbevoegdheid die niet aan het werk zijn of ergens anders werken. Maar hoe groot is deze stille reserve? Onderzoeksbureau CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW hiernaar onderzoek gedaan. Lees meer

Trends in Beeld geactualiseerd op Prinsjesdag

De beleidsagenda bij de OCW-begroting 2018 presenteert de belangrijkste ambities en doelen van het ministerie van OCW. Op Trends in Beeld wordt de voortgang op de belangrijkste streefdoelen cijfermatig gemonitord. Daarnaast geeft de Onderwijsmonitor op stelselniveau een breed inzicht in de prestaties van het Nederlandse onderwijs.

Nederland in internationaal perspectief

Nederland neemt internationaal gezien een sterke onderwijspositie in. Dit blijkt uit de onlangs verschenen OESO-publicatie Education at a Glance (EAG). De Nederlandse bevolking is hoog opgeleid en het opleidingsniveau stijgt nog steeds. Ook heeft Nederland weinig jongeren die niet aan onderwijs of werk deelnemen. Verder concludeert de OESO dat de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt goed is. In EAG worden ook de Nederlandse onderwijsuitgaven in internationaal perspectief gezet. Lees meer

Nieuwe cijfers over loopbaan bètatechnici

De analyses over bètatechniek zijn geactualiseerd op Onderwijs in Cijfers. Eén gaat over de loopbaan van geslaagden uit het voortgezet onderwijs in een technische richting. De ander richt zich op het soort beroep waarin bètatechnici gaan werken. Er blijkt bij iedere overgang in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt een verlies aan bètatechnici te zijn. 

Bergbeklimmers in het onderwijs

Een deel van de Nederlandse leerlingen maakt een lange en steile weg omhoog door het onderwijs. Ze beginnen bijvoorbeeld op de havo en eindigen op de universiteit, of halen na vmbo-b uiteindelijk een mbo-4 diploma. Er zijn verschillende steile stapelroutes mogelijk. Nog niet eerder was in kaart gebracht hoeveel leerlingen 'bergbeklimmer' zijn, maar nu wel.

Nieuwe vormgeving OCW-websites

De vormgeving van veel websites van de Rijksoverheid is onlangs aangepast. Ook de websites OCW in Cijfers, Onderwijs in Cijfers en Trends in Beeld zijn bijgewerkt. De toename in het gebruik van mobiele apparaten is hiervoor een belangrijke aanleiding geweest.

Colofon

OCW | Trends & Cijfers

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.