< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

26 april 2016

Reële Optie Analyse bij het economisch waarderen van flexibiliteit van investeringen

Voorspellen is lastig, vooral als het om de toekomst gaat. Hoe kunnen we zoveel mogelijk flexibel inspelen op veranderingen in mobiliteit en klimaat, zonder teveel te investeren en met behoud van adequate prestaties? Dit vraagt om een adaptieve aanpak bij het voorbereiden van investeringen. Reële optie Analyse (ROA) is een methode dat een economische waarde toekent aan de mate van flexibiliteit van investeringen. Dit maakt het vergelijk tussen adaptieve en minder adaptieve investeringsstrategieën mogelijk.

Lees meer

ECK-B heeft een nieuwe opzet

Het Deltaprogramma is er om te zorgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen hoogwater en over voldoende zoetwater beschikt. Hoe kunnen we deze doelen bereiken, op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze? Dat is de kernvraag waar ook het ExpertiseCentrum Kosten-Baten (ECK-B) zich mee bezig houdt.  In ECK-B participeren RWS, het LEI, Deltares, PBL en enkele waterschappen. ECK-B draagt zorg voor onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige economische analyses binnen het Deltaprogramma. Onafhankelijkheid is essentieel om de uniformiteit, consistentie en kwaliteit van kosten- en batencijfers te garanderen. Daarvoor is uitwisseling van kennis en informatie nodig, en daarmee afspraken over vertrouwelijkheid van de uitwisseling. Dat is binnen ECK-B geregeld.

Lees meer

Financieel perspectief dijkversterking

Moet bij een dijkversterking de bebouwing verwijderd worden of niet? Versterking van een dijk met bebouwing is ingewikkeld en kostbaar. Verwijderen van de bebouwing kost ook veel geld. Daar staat tegenover dat op een vrije dijk alle toekomstige versterkingen veel goedkoper zijn. Behalve kosten nu en in de toekomst speelt onzekerheid een grote rol bij de financiële afweging van de aanpak van bebouwde dijken. Deze studie maakt die afweging.

Lees meer

Per april: een nieuwe discontovoet voor MKBA en LCC - de Q&A van SEE helpt

Werk jij aan MKBAs, LCC analyses, business cases of PPS? Er is een nieuwe discontovoet (DV) vastgesteld en de regels rond de toepassing zijn veranderd! Per april treden ze in werking. De Q&A van het Steunpunt Economische Expertise legt uit hoe. Gebruik van de DV conform kabinetsadvies is verplicht. Het kabinetsadvies laat ruimte voor interpretatie die met deze Q&A beheerst wordt.

Lees meer

Colofon

Vragen: SEE@rws.nl