< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 18 februari 2016

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de locale beroepsschippers van Giesbeek.

 

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onze plannen en het proces om te komen tot een nieuwe overnachtingshaven. 

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

 

Hoge opkomst informatiemarkt

Op 2 februari 2016 verwelkomden Rijkswaterstaat en de gemeente Zevenaar ruim 100 mensen uit Giesbeek en omgeving. De hoge opkomst was een duidelijk teken van betrokkenheid van de inwoners bij de plannen voor een nieuwe overnachtingshaven. De aanwezigen gingen in gesprek met deskundigen van Rijkswaterstaat, de gemeente Zevenaar en ingenieursbureau Witteveen + Bos. Er werden meningen gedeeld over de nut en noodzaak van de overnachtingshaven, effecten op de natuur, geluidsbeleving, recreatiemogelijkheden in het gebied en de veiligheid.

Wilt u meer weten over waarom er een nieuwe overnachtingshaven nodig is, waarom de Valeplas als voorkeurslocatie is gekozen, wat we precies willen realiseren en met wie we samenwerken?
Lees hier de factsheet over de overnachtingshaven.

Hoe kunt u uw mening laten horen?

Het project doorloopt een m.e.r. (milieu effect rapportage) procedure. De eerste stap daarin is het aangeven van hoe en tot welk detailniveau we gaan onderzoeken wat de komst van de overnachtingshaven betekent voor het milieu. Hiervoor heeft de gemeente Zevenaar een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd, omdat zij het bevoegd gezag zijn. Deze NRD ligt vanaf 24 januari tot 25 februari 2016 ter inzage. U kunt op deze NRD een zienswijze indienen. Dit is het eerste moment dat u formeel kunt reageren op de plannen. 

Tot 25 februari kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders: Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Voor mondelinge zienswijzen en reacties kunt u een afspraak maken met mevrouw B. van der Meer-Harmsen, telefoon (0316) 595 111 of per mail: b.vandermeer@zevenaar.nl.

Hoe gaat het project verder?

Graag geven we u inzicht in het proces dat de overheid doorloopt om te komen tot de overnachtingshaven en de momenten waarop u inspraak hebt. De komende tijd gaan Rijkswaterstaat en de gemeente Zevenaar de volgende stappen zetten:

Allereerst krijgt u, wanneer u een zienswijze hebt ingediend op de NRD, een reactie en antwoord op uw zienswijze vanuit de gemeente Zevenaar. De gemeenteraad stelt deze antwoorden eind mei 2106 vast.

Ontwerp en effectstudies leiden tot voorkeursplek
Vervolgens werken we verder aan het ontwerp van de haven en de effectstudies. Dit betekent dat we een vergelijking en afweging gaan maken van de drie varianten (de precieze plek van de haven in de Valeplas). We stellen op basis van onder andere de effecten op het milieu, veiligheid, signalen uit de omgeving en vergunbaarheid een voorkeursvariant samen.
Dan gaan we een ontwerpbestemmingsplan, milieu effect rapportage (m.e.r.) en ontwerpvergunningen opstellen. In de m.e.r. worden de drie varianten uit de NRD en de voorkeursvariant beoordeeld op milieueffecten. Deze stukken leggen we in de eerste helft van 2017 ter inzage. U wordt daarover tijdig geinformeerd. Ook op de m.e.r en de ontwerpbesluiten kunt u een zienswijze indienen. Voor u dus het tweede moment waarop u formeel kunt reageren.

Definitieve plannen
In de tweede helft van 2017 verwachten we dat het uiteindelijke bestemmingsplan en de vergunningen worden vastgesteld. In die fase kunt u eventueel een beroep indienen. Hierna is het plan definitief.

Eind 2017 verwachten we te starten met de realisatie om zo de overnachtingshaven in 2020 in gebruik te kunnen nemen. 

Op de hoogte blijven

Rijkswaterstaat geeft vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit over de Overnachtingshaven Giesbeek.
Kent u iemand uit uw omgeving die ook graag op de hoogte wil blijven van de plannen rondom de overnachtingshaven? Stuur deze mail dan svp door.
Aanmelden kan hier (zoek Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Overnachtingshaven Giesbeek en bevestig onderin uw e-mailadres).


U kunt uw vragen ook altijd stellen via de landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: ma t/m vr van 07.00 tot 20.00 uur en za en zo van 10.00 tot 18.30 uur) of via overnachtingshavengiesbeek@rws.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de overnachtingshaven Giesbeek

Meer weten?

Bekijk dit project op de landelijke website van Rijkswaterstaat

Contactgegevens

Joost de Jong, omgevingsmanager, joost.de.jong10@rws.nl, (06) 53210209