< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 juni 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat legt hier onder meer twee nevengeulen en nieuwe strangen aan en verlaagt delen van de uiterwaarden. Het gebied kan hierdoor water uit de Waal bij een hoge waterstand beter opvangen en sneller afvoeren. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven zich beter thuis.

Agrarisch natuurbeheer nu en in de toekomst

Vanaf 15 juli 2016 start Staatsbosbeheer met fase twee van de uitvoer van kleinschalige maatregelen voor het agrarisch natuurbeheer in de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat financiert deze werkzaamheden grotendeels, omdat ze deel uitmaken van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden.
 
Staatsbosbeheer gaat sloten en taluds schoonmaken en maaien. Er worden nieuwe rasters geplaatst, langs bosranden wordt gesnoeid en toegangsdammen worden verbeterd. Het resultaat is een kleinschalig landschap, waar cultuurhistorische waarden bewaard blijven en waar het natuurbeheer nog beter uitgevoerd kan worden. Door het gebruik als hooiland en de begrazing met koeien (zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen), ontstaan waardevolle bloemrijke graslanden.
Lees meer >>

Verhalenmakers en hobbyfotografen gezocht

Rijkswaterstaat gaat ‘uw achtertuin’ opnieuw inrichten. Tijdens deze herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden (2017-2019) zoekt Rijkswaterstaat lokale amateur fotografen, en/of schrijvers die de ontwikkelingen in hun nabije leefomgeving regelmatig willen vastleggen in een foto, gedicht of film.

Bent u een creatieve schrijver of fotograaf? Meld u zich dan aan via heesseltscheuiterwaarden@rws.nl en zet uw talent in ‘the picture’! Aanmelders worden uitgenodigd voor een startbijeenkomst waarin we meer informatie geven.  
Lees meer over de ervaringen van een hobbyfotograaf van Rijkswaterstaat.

Klankbordgroep houdt oren en ogen open

Tijdens de herinrichting is het voor Rijkswaterstaat heel zinvol om oren en ogen in het gebied te hebben.
Zo kunnen we snel reageren als er iets gebeurt dat niet volgens de afspraken of verwachtingen verloopt.


Rijkswaterstaat is komende maanden bezig met de laatste voorbereidingen voor de uitvoering. We verwachten in juli 2016 een definitieve keuze voor een aannemer te hebben gemaakt. Dan heeft de aannemer een aantal maanden de tijd om het uitvoeringsplan op te stellen. We streven ernaar om begin 2017 daadwerkelijk de eerste schop in de grond te zetten.

Kent of bent u iemand die interesse heeft om een oogje in het zeil te houden tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden? Dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan de ‘klankbordgroep uitvoering’. U kunt uw interesse aangeven via heesseltscheuiterwaarden@rws.nl. U ontvangt van ons dan de details over tijdsinvestering en werkzaamheden, waarop u uw definitieve deelname kunt baseren. Voor de aanmelders organiseert Rijkswaterstaat in het najaar 2016 een bijeenkomst, waarin nadere toelichting wordt  gegeven.
Lees meer>>

Vergunningen verleend

Voor het project 'Herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden' zijn inmiddels de volgende vergunningen en ontheffingen verleend: Watervergunning, Vergunning Natuurbeschermingswet, Ontheffing Flora- en faunawet en Vergunning Ontgrondingenwet.

De ingediende bezwaren op deze vergunningen zijn ongegrond verklaard. Er loopt nog één beroepsprocedure. Voorafgaand aan de uitvoering zal de aannemer een Omgevingsvergunning aanvragen. Ook volgt nog een aanvulling op de Watervergunning, nadat de aannemer de gedetailleerde tekeningen van de herinrichting klaar heeft.
 
De ontheffing van de Flora- en faunawet is verleend voor de bittervoorn, kleine modderkruiper, rugstreeppad en rivierrombout. Het is echter geen vrijbrief! De aannemer is gehouden aan verschillende voorschriften. Zo mag de aannemer bijvoorbeeld de diepe zandwinplassen niet tijdens het paaiseizoen van de beschermde vissen (april-mei) opvullen met grond. Ook moet hij nog steeds met andere soorten rekening houden. In de eerste plaats geldt dat voor de bever. Deze soort is sinds kort in de uiterwaard gesignaleerd.

Atelier Varik geopend

Onlangs is Atelier Varik geopend. Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken hier de komende twee jaar aan de verkenning voor dijkverbetering en rivierverruiming bij Varik en Heesselt.

Bewoners, bedrijven en andere partijen zijn uitgenodigd om hierover mee te denken. Zie ook de website: www.varik-heesselt.nl. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden staat aan de vooravond van uitvoering. De wijze en locatie(s) van communicatie met omwonenden werkt Rijkswaterstaat nog uit in samenspraak met de aannemer van het werk. De locatie van Atelier Varik is zeker ook een optie. We hebben onze projectfolders ook daar neergelegd.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor inwoners en andere betrokkenen bij de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden

Meer weten?

Bekijk dit project ook op onze landelijke website

Contactgegevens

Nico van den Berg, omgevingsmanager, mail