< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

5 juli 2017

Voortgangsbericht A27/A12 Ring Utrecht

 

In dit voortgangsbericht leest u over actuele ontwikkelingen in het project A27/A12 Ring Utrecht.

Inhoudsopgave

Voortgang procedure
In december 2016 is het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht door de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) vastgesteld. Het tracébesluit lag vervolgens van 19 januari t/m 2 maart 2017 ter inzage. In deze periode zijn bij de Raad van State in totaal 25 beroepen ingediend. De beroepen hebben betrekking op meerdere aspecten, waaronder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het PAS. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State heeft het Europese Hof van Justitie verzocht de vragen met voorrang te behandelen. Voor het project A27/A12 Ring Utrecht houdt dit in dat in elk geval de beroepszaken die aan het PAS raken, worden aangehouden totdat het Hof van Justitie antwoord geeft op deze vragen. Dat is naar verwachting medio 2018.
 
Voorbereidende werkzaamheden
Rijkswaterstaat wacht de uitspraak van de Raad van State af en gaat ondertussen door met de voorbereidende werkzaamheden. De periode 2017-2019 gebruiken we om diverse voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, zoals archeologisch veldonderzoek, het uitvoeren van flora- en faunaonderzoeken en het verleggen van kabels en leidingen.
 
Rijkswaterstaat werkt daarnaast aan het aanbestedingsdossier ter voorbereiding op het uitvoeringscontract. Dit houdt in het formuleren van eisen, kaders en richtlijnen die straks worden gesteld aan de aannemers die het werk willen gaan realiseren.
 
De openstelling van het project blijft gepland in de periode 2024-2026.
 
Toelichting Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in werking sinds 1 juli 2015. Het PAS zorgt voor bescherming van beschermde flora en fauna die gevoelig zijn voor stikstof. Het programma biedt ontwikkelingsruimte aan projecten die stikstofdepositie, het neerslaan van stikstof, veroorzaken op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor projecten die het Ministerie van IenM uitvoert aan de nationale hoofdinfrastructuur.
 
Het PAS zorgt ervoor dat projecten geen schadelijke gevolgen hebben voor de natuur. Daarnaast zorgt het PAS dat de natuurdoelen voor Natura 2000-gebieden worden gehaald, onder andere door het uitvoeren van herstelmaatregelen in deze gebieden. Daarmee geeft Nederland invulling aan de Europese regelgeving.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat
Meer weten?

Meer achtergrondinformatie over het project A27/A12 Ring Utrecht vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Meer informatie over het samenwerkingsprogramma VERDER vindt u op ikgaverder.nl

Heeft u vragen?

Stel ze via
ring.utrecht@rws.nl.

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (elke dag van 07.00u - 20.00u)