< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

17 oktober 2017

Mijn Re-integratiemap hulpmiddel voor succesvolle terugkeer

Het project Re-integratie (ex-)gedetineerden van DJI heeft ‘Mijn Re-integratiemap’ uitgebracht. De nieuwe publicatie helpt gedetineerden bij een succesvolle terugkeer in de samenleving.

In de map is alle informatie gebundeld over zaken gericht op re-integratie, zoals onderwijs, arbeid, gedraginterventies en de werking van het Re-integratie Centrum binnen de inrichting.  Ook kan de gedetineerde relevante documenten, zoals behaalde certificaten en diploma’s en een Beschrijving Getoond Gedrag, erin opbergen.

Checklists
‘Mijn-Re- integratiemap’ is voorzien van handige checklists waarop de gedetineerde kan bijhouden hoe ver hij/zij is gevorderd met het regelen van de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie.  Medewerkers van de PI’s, in het bijzonder casemanagers, hoofden D&R en mentoren, kunnen die lijsten gebruiken voor ondersteuning en begeleiding van gedetineerden bij hun weg terug naar de samenleving.

Foto: Monique Schippers, directeur Divisie GW/VB, nam onlangs het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Jan Konings, interim-projectleider Re-integratie (ex-)gedetineerden.

Re-integratiebeleid onder de loep

Het advies van de RSJ laat zien dat DJI en haar ketenpartners veel goed werk verrichten op het gebied van re-integratie. Op een aantal punten is verbetering mogelijk. Dit schrijft demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer in reactie op het recente advies van de Raad voor Stafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over het re-integratiebeleid.

Een van de kritiekpunten van de Raad is de afwezigheid van een legitieme grondslag voor de uitwisseling van gegevens over gedetineerden tussen gemeenten en DJI.  Volgens de minister wordt daar hard aan gewerkt. ‘ Ik verken momenteel of gegevens over de vijf basisvoorwaarden, die gedurende de detentie bekend worden, met toestemming van de gedetineerde kunnen worden uitgewisseld tussen DJI en gemeenten’, schrijft Blok.
 

Vroege screening
Ook laat de minister onderzoeken wat de personele, organisatorische en financiële consequenties zijn van een zo vroeg mogelijke screening na binnenkomst in detentie en het invoeren van meer maatwerk in het re-integratieproces. Verder benadrukt Blok dat regionaal plaatsen het uitgangspunt is van DJI, maar dat hieraan in de praktijk niet altijd kan worden voldaan.
De minister wijst verder op de Monitor Nazorg Ex-gedetineerden die het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) volgend jaar publiceert. Daarin wordt onderzocht welke relatie de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie hebben met de recidive van de doelgroep.

Bijdrageregeling Wonen en Werken gecontinueerd

Gemeenten kunnen in 2018 wederom gebruik maken van de bijdrageregeling  ‘Begeleiden (ex-) gedetineerden voor Wonen en Werken’.

Nieuw voor 2018 is de introductie van een verdelingsmechanisme voor niet-aangevraagde gelden onder de gemeenten die wel een aanvraag hebben ingediend.  Aan hen wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat zij in aanmerking willen komen voor een hogere bijdrage dan zij op grond van de verdeelsleutel krijgen toebedeeld. Voor de hogere bijdragen gelden dezelfde regels als voor de reguliere bijdrage, bijvoorbeeld voor bestedingsdoelen, de verdeelsleutel, co-financiering en verantwoording.

De hoogte van de eventueel toe te kennen extra bijdrage is afhankelijk van het surplus bedrag en het aantal gemeenten dat opteert voor een groter deel. De hoogte van  aanvullende bijdrage is daardoor niet op voorhand bekend.

Integrale aanpak
Sinds 2014 kunnen gemeenten gebruikmaken van de regeling, die is ingesteld naar aanleiding van een motie van het Kamerlid Van der Staaij. Ook voor 2018 is een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar voor trajecten gericht op begeleiding rond wonen en werken. Hiermee wordt beoogd een integrale aanpak te stimuleren op de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie na detentie: werk en inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en wonen.

Aanvragen kunnen tot 15 november worden ingediend. Ook dit jaar verwerkt ESF-bureau Noord de aanvragen. 
hebben.

Gezinsbenadering wint terrein

Meer aandacht voor kinderen van gedetineerde vaders. Dat is de kern van het project gezinsbenadering dat DJI aan het ontwikkelen is met tal van ketenpartners zoals gemeenten, zorginstellingen, scholen en de reclassering.

Vrijdag 15 september werd in PI Leeuwarden de bestuurlijke conferentie ‘Gezinsbenadering in de penitentiaire inrichtingen’ gehouden. Inmiddels zitten dertig gedetineerde vaders in de PI Leeuwarden en Veenhuizen in een traject waarbij het contact met hun nageslacht centraal wordt gezet. Door de band tussen vader en kind te herstellen en/of te verstevigen kan worden voorkomen dat een vader na zijn detentie opnieuw de fout ingaat.

Speciale familiekamer
Zowel PI Leeuwarden als PI Veenhuizen beschikt over een speciale familiekamer waar vaders in een ontspannen omgeving hun kinderen kunnen ontvangen en samen kunnen knuffelen, tv-kijken, spelen, huiswerk maken of gesprekken kunnen voeren. En er wordt, onder regie van het Veiligheidshuis waarbij tal van organisaties zijn aangesloten, steeds beter samengewerkt met diverse instanties die betrokken zijn bij het kind en zijn of haar gedetineerde vader.

Peter Hennephof, scheidend hoofddirecteur van DJI, hamerde op het belang van samenwerking in de regio, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten. De personen die tijdelijk in de gevangenis zitten, zijn immers allemaal burgers, inwoners van een gemeente, die tijdelijk uit de maatschappij zijn gehaald, maar die daar na het uitzitten van hun straf ook weer in terugkeren. ‘In de gevangenis zit je je straf uit, maar we hoeven geen leed toe te voegen. Het behoud van gezinsverband is essentieel. Daar kunnen we aan werken’, benadrukte Hennephof.

Foto: Een familiekamer in een PI

                            

Herstelgericht werken in PI’s

Herstelgericht werken moet doordringen tot de haarvaten van de organisatie. Het is niet alleen gericht op het slachtoffer, maar ook op het herstel van de gedetineerde, in samenhang met zijn netwerk, en van de samenleving.

Andrea Vogelsberger, senior beleidsadviseur bij DJI en trekker van de werkgroep Herstelgericht werken, gaf onlangs een presentatie over deze thematiek bij drie expertmeetings van DJI over detentie en re-integratie.  Zij heeft de opdracht met het veld een visie op herstelgericht werken te ontwikkelen voor heel DJI. Herstel betekent onder meer dat de gedetineerde zijn problematiek die heeft geleid tot crimineel gedrag inziet en bereid is daaraan te werken oftewel te herstellen. Ook ziet hij in wat voor schade zijn gedrag heeft aangericht.

Onderdeel bestaande processen
Herstelgericht werken is niet iets extra’s voor PI-medewerkers, maar een duidelijk onderdeel van bejegening en van bestaande processen, zoals D&R, stelde de beleidsadviseur. Andrea benadrukte het belang van een sterke verbinding met de (keten)partners. Begin november volgt een expertmeeting met partners en DJI over deze thematiek.

Regeerakkoord: meer aandacht voor vrijwilligers bij re-integratie

Het nieuwe kabinet  wil meer aandacht en ruimte voor vrijwilligerswerk bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden in de samenleving. Dit staat in het regeerakkoord van Rutte III.

Niet alleen investeren in professionals, maar ook inzetten op vrijwilligers, is de insteek van de nieuwe coalitie. Het kabinet-Rutte III heeft het voornemen resocialisatie sterker te positioneren bij de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

Daarnaast willen de coalitiepartners VVD, CDA, D66 en CU de aanpak van recidive versterken  met preventieve en repressieve middelen. Hiervoor komt extra geld beschikbaar, oplopend tot 20 miljoen euro per jaar. Naar verluidt komen er twee ministers op het departement Veiligheid en Justitie, een voor justitie en politie en een voor rechtspraak.

DJI dingt mee naar ESF-Award 2017

Het Europees Sociaal Fonds looft dit jaar drie awards uit voor succesvolle projecten. DJI dingt mee en nodigt iedereen uit te stemmen op de inzending van de Dienst. Dat kan via Facebook.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) beoogt  werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. DJI voert sinds 1999 projecten uit in het kader van ESF. Bij gedetineerden en forensische patiënten ligt de nadruk op werk, bij jeugdigen ligt de nadruk op arbeidsgerichte scholing. Re-integratie van een deelnemer heeft tot doel verantwoorde herintreding in de maatschappij, waarbij de betrokkene niet recidiveert met als secundair doel het verkrijgen van een duurzame arbeidsplaats en daardoor aansluiting bij de samenleving.

Promotiefilmpjes
Het Fonds bestaat dit jaar zestig jaar en looft daarom niet 1 maar 3 awards uit. DJI is 1 van de 10 genomineerden die een video-opname voor de Presentatie Award mag inzenden. De tien promotiefilmpjes staan nu online op de Facebookpagina van het Agentschap SZW. De hele maand oktober kan op de filmpjes worden gestemd.

De vijf projecten die de meeste stemmen krijgen op Facebook mogen een pitch houden tijdens het ESF-evenement op 8 november. Monique Schippers, directeur Gevangeniswezen/Vreemdelingbewaring en projectverantwoordelijke voor ESF bij DJI, heeft aangekondigd graag de pitch te willen houden.

PI Zwaag sluit zich aan bij Taalakkoord

De PI Zwaag heeft de strijd aangebonden met laaggeletterdheid. Recentelijk heeft de inrichting zich aangesloten bij het Taalakkoord Noord-Holland.

Tijdens een werkfestival in Den Helder op 2 oktober heette prinses Laurentien nieuwe toetreders tot het Taalakkoord welkom. Zij is oprichtster van de Stichting Lezen en Schrijven die de landelijke campagne Taal voor het Leven uitvoert. Enkele gedetineerden in de PI Zwaag zijn onlangs gestart met een taalcursus via die campagne. Hiervoor wordt samengewerkt met het Taalhuis West-Friesland.

Vergroten kansen
Plaatsvervangend vestigingsdirecteur van PI Zwaag, Teun van der Plas, zegt hierover: ‘Alle activiteiten binnen onze PI op het gebied van laaggeletterdheid zijn gericht op het vergroten van kansen. Door de samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven kan iedereen die dat nodig heeft individueel en op zijn eigen niveau ondersteuning krijgen en werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij.’ De PI Heerhugowaard had zich eerder al aangesloten bij het Taalakkoord.

Colofon

Contact

Het project re-integratie (ex-) gedetineerden is bereikbaar via nazorg: nazorg.detentie@dji.minjus.nl.