< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 4, 14 december 2017

Deze nieuwsbrief is een service van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Actualiteiten / mededelingen

Domicilieverklaring

De domicilieverklaring gaat verdwijnen. Iedere gemachtigde die bij Octrooicentrum Nederland stukken indient, wordt vanaf 15 november 2017 aangemerkt als octrooigemachtigde ex artikel 23b Row 1995. Een domicilieverklaring indienen is niet meer nodig. Als een octrooigemachtigde geen vervolgpost wil ontvangen, bijvoorbeeld na het indienen van een vertaling, dan kan hij die mogelijkheid binnen Online Filing (eOLF) aanvinken. Deze aanpassing in eOLF wordt begin 2018 doorgevoerd. De benodigde software kunt u in januari 2018 downloaden bij het EOB.

Dient een octrooigemachtigde een vertaling in op papier, dan moet hij daarbij expliciet vermelden dat hij geen prijs stelt op vervolgpost. Voor de vervolgpost geldt overigens nog steeds de bepaling van artikel 23b Row 1995. Dit houdt in dat Octrooicentrum Nederland de vervolgpost stuurt naar de octrooihouder als de indienende octrooigemachtigde heeft aangegeven geen vervolgpost te willen ontvangen. Vertaalkantoren ontvangen dus geen vervolgcorrespondentie.

Verzoek onderzoek naar de stand van de techniek, type gratis (gratis VNO)

Het traject dat voorheen werd gevolgd bij het aanvragen van een nieuwheidsonderzoek van het type gratis bleek onduidelijk en niet klantvriendelijk. Daarom hebben we de procedures opnieuw bekeken, aangepast en beter afgestemd op de wettelijke regels (art 32 Row 1995 en art 6 Uitvoeringsbesluit). De nieuwe procedures zijn op 1 december 2017 in werking getreden.

Hierbij hebben we een uitzondering gemaakt op het voorschrift dat het rapport van het overeenkomstige onderzoek binnen drie maanden na het verzoek om een gratis onderzoek moet worden overgelegd. In de praktijk bleek dit te vaak niet haalbaar. Na de termijn van drie maanden volgt daarom een uitlooptermijn: het rapport kan ná de gestelde termijn worden ingediend, maar dan wordt het alleen inhoudelijk beoordeeld als de onderzoeker nog niet aan het onderzoek is begonnen. Bij het premier depot begint de onderzoeker 4-8 maanden na de indieningsdatum, bij elke andere aanvraag is dat later.

Voor het overige worden de Row 1995 en het Uitvoeringsbesluit gevolgd.

Per situatie stuurt Octrooicentrum Nederland een brief aan de gemachtigde of aanvrager. Een schema over deze nieuwe procedure is gepubliceerd in het laatste Bijblad (Zie: nummer 4, oktober 2017).

Formele eisen recht van voorrang

We gaan u er bij aanvragen ingediend vanaf 1 november 2017 op wijzen als u niet aan de formele eisen voldoet bij het inroepen van het recht van voorrang.

U moet voldoen aan de volgende eisen:

- vermelding van de indieningsdatum;

- vermelding van het land of de regio van indiening;

- vermelding van het aanvraagnummer van het ingeroepen recht van voorrang;

- overlegging van het voorrangsbewijs;

- overlegging van de vertaling van het voorrangsbewijs en/of de overdrachtsverklaring.

 

Als aan één of meerdere eisen niet is voldaan, dan ontvangt u een brief met een termijn van minimaal twee maanden om dit te corrigeren. Het niet tijdig voldoen aan deze eisen leidt tot verval van het recht van voorrang. U ontvangt hier geen verder bericht over.

Als wel aan alle eisen is voldaan, dan ontvangt u hier evenmin bericht over.

 

Correspondentie met hoofdgemachtigde

De formele correspondentie van Octrooicentrum Nederland is uitsluitend gericht aan de hoofdgemachtigde van een kantoor. Het is daarom niet nodig en overbodig om algemene volmachten in te dienen; deze volmachten worden namelijk niet verwerkt.

Afschaffen pinbetalingen

Pinbetalingen op het kantoor van Octrooicentrum Nederland zijn met ingang van 1 november 2017 niet meer mogelijk. De administratieve afhandeling van zulke betalingen is te tijdrovend en foutgevoelig. Pinbetalingen werden voornamelijk gedaan bij het indienen van een nieuwe octrooiaanvraag. De indieners worden er voortaan op gewezen dat zij een vormgebrekenbrief krijgen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn te betalen.

Contant betalen was al langer niet mogelijk bij Octrooicentrum Nederland.

Gewijzigde telefoonnummers

De vaste telefoonnummers bij RVO.nl zijn gewijzigd. Voor alle nummers van Octrooicentrum

Nederland betekent deze wijziging dat de eerste drie cijfers van het abonneenummer (602) zijn

vervangen door 042. Bijvoorbeeld: het gewijzigde telefoonnummer van Publieksvoorlichting is: 088-042 6660.

Abonneenummers die niet beginnen met 602 zijn onveranderd gebleven.

De oude nummers blijven nog een aantal maanden in werking en worden daarna afgesloten.

Octrooicentrum Nederland werkt aan vermelding van de gewijzigde telefoonnummers in alle brieven en formulieren.

Online filing (eOLF)

Indienen van tekeningen via eOLF

Helaas ontvangen wij regelmatig tekeningen die verminkt zijn als wij de pdf ‘uitpakken’. Dit gaat meestal om tekeningen die op een tekenafdeling zijn gemaakt.
Om dit te voorkomen, verzoeken wij u om tekeningen te converteren met de Amyuni-converter, met de instelling PDF/A. Het Europees Octrooibureau levert deze Amyuni-converter bij aanvraag van een smartcard. U kunt de tekeningen in PDF/A vervolgens probleemloos indienen via eOLF.

Als u tekeningen op een juiste manier aanlevert, beperkt u het risico dat het nieuwheidsonderzoek op onvolledige tekeningen wordt uitgevoerd. Deze tekeningen worden ook gepubliceerd in het uiteindelijke octrooigeschrift.

Voor meer informatie over het downloaden van de Amyuni-converter kunt u terecht bij de customer service van het Europees Octrooibureau.

Documentnamen in eOLF

Wij verzoeken u goed op te letten en de juiste online formulieren te gebruiken.

- Bij indiening van een vertaling gebruikt u het formulier ‘EPNL-POST’.

- Bij indiening van vervolgpost van een NL-aanvraag gebruikt u het formulier ‘NL-POST’.

Verkeerd gebruik kan er onbedoeld toe leiden dat documenten in verkeerde dossiers belanden.

BPP

BPP Release 1.6

Op 8 januari 2018 neemt Octrooicentrum Nederland release 1.6 van BPP in productie.

Hieronder hebben we de belangrijkste aanpassingen op een rij gezet.

 

1. U kunt voortaan naast jaartaksen, ook proceduretaksen via MyPage betalen. Bijvoorbeeld indienings- en onderzoekstaksen. Zie ook onder het kopje ‘taksen’.

 

2. De statussen in het Register wijzigen. Nu staat in het Register in het veld ‘status’ vaak ‘open’ of ‘open & published’. Dit wordt:

Rechtsoort: NP aanvraag
Ingeschreven, maar nog niet gepubliceerd in Hoofdblad De Industriële Eigendom
Was: Open

Wordt: Aanvraag in behandeling / Application pending

Ingeschreven en gepubliceerd in Hoofdblad De Industriële Eigendom
Was: Open & published

Wordt: Aanvraag in behandeling / Application pending

Rechtsoort: NP octrooi

Verleend octrooi

Was: Open & published

Wordt: Octrooi van kracht / Patent in force

Rechtsoort: EP voor verlening
Vertaalde conclusies voor Verlening

Was: Open

Wordt: Europese aanvraag / European application

Rechtsoort: EP na verlening

Was: Open

Wordt: Octrooi van kracht / Patent in force

Rechtsoort: Aanvullend Beschermingscertificaat
Gepubliceerde aanvraag
Was: Open

Wordt: Aanvraag in behandeling / Application pending

Verleend Aanvullend Beschermingscertificaat (nog niet van kracht)
Was: Inactive

Wordt: ABC verleend; nog niet van kracht / SPC granted but not yet in force

Verleend Aanvullend Beschermingscertificaat (van kracht)
Was: Active

Wordt: ABC van kracht / SPC in force

Rechtsoort: Topografie van halfgeleiders
Was: Ingeschreven Topografie van halfgeleiders

Was: Open & published
Wordt: Depot ingeschreven / Deposit entered into the Register

MyPage

In 2016 is MyPage in gebruik genomen. Inmiddels gebruiken 78 kantoren MyPage voor het betalen van jaartaksen, het raadplegen van de depotsaldi en de mutaties op het depot.
Wilt u ook een MyPage-account activeren? Dat kan via:
MyPage@rvo.nl.
Om toegang te krijgen tot MyPage heeft u een smartcard nodig. Deze vraagt u aan bij het EOB. De smartcard moet u voor gebruik activeren en vervolgens registreren voor Nederland. Lees meer over
aanvragen bij EOB.

Taksen

Regels en procedures

Wij krijgen regelmatig vragen over het betalen en restitueren van jaartaksen. Daarom hebben we de regels en procedures voor u op een rij gezet.
 

Hoe kunt u jaartaksen betalen?

- U uploadt een betaalopdracht via MyPage.
Voor betaalopdrachten via MyPage moet u het door het Octrooicentrum Nederland voorgeschreven xml.format gebruiken.

 

- U verstuurt een elektronische bulkopdracht via e-mail.
Een elektronische opdracht moet voldoen aan het door het Octrooicentrum Nederland voorgeschreven xml.format.

 

- U kunt via MyPage de octrooien waarvoor u de taksen wilt betalen selecteren en direct betalen.

 

- Verstuurt u een betaalopdracht per post of via e-mail, dan mag deze per kantoor, per dag niet meer dan 25 taksen bevatten.

Het gebruik van MyPage heeft veel voordelen: het is snel, 24/7 beschikbaar en u ontvangt direct een ontvangstbevestiging.

 

Overzicht van de regels voor het betalen van jaartaksen

- Octrooicentrum Nederland accepteert betaalopdrachten niet als het totaalbedrag van de betaalopdracht lager is dan de som van de verschuldigde taksen.

- Octrooicentrum Nederland accepteert betalingen vanaf maximaal 6 maanden voor de verschuldigingsdatum.

- Als u een jaartaks bij een EP-octrooi moet betalen in de maand van verlening, dan krijgt u 2 maanden uitstel om uw taks zonder verhoging te betalen.

- Als u een jaartaks bij een NL-octrooi moet betalen in de maand van verlening, maar na de verleningsdatum, dan krijgt u 2 maanden uitstel om uw taks zonder verhoging te betalen.
 

Vervaldatum vanwege niet-betalen van de jaartaks

De vervaldatum vanwege het niet-betalen van de jaartaks is de verschuldigingsdatum van de jaartaks (zonder de verhoging) plus één dag.

 

Verwerkingsverslag

- Het resultaat van de verwerking van een betaalopdracht van een depothouder is direct na verwerking zichtbaar via MyPage.

- Octrooicentrum Nederland verstuurt het verwerkingsverslag van betaalopdrachten van niet-depothouders via de post of per e-mail.

 

Restituties

- Een restitutie van een jaartaks is mogelijk op verzoek van de klant tot op de vervaldatum. Een jaartaks die verschuldigd en betaald is met verhoging wordt niet gerestitueerd.

- Restitutie vindt ook plaats voor betalingen die gedaan zijn in een periode dat een octrooi als vervallen geregistreerd had moeten zijn.

- Er vindt geen restitutie plaats als de klant jaartaksen heeft betaald tijdens de al dan niet gebruikte validatie-periode van een EP-octrooi.

- Er vindt geen restitutie plaats als de klant jaartaksen heeft betaald voor de registratiedatum van de herroeping (revocation).

- Octrooicentrum Nederland restitueert geen taksen die de klant heeft betaald voor de inschrijvingsdatum van een akte van afstand.

Huidige werkvoorraden

Beheer van verleende octrooien

- Octrooibewijzen: verwerkt tot en met 16/11/2017.

- RFC’s zijn verwerkt tot en met 23/10/2017 (dagvaardigingen, beslagleggingen, pandrechten, licenties en spoedstukken worden met voorrang ingeschreven).

Europese vertalingen

In het eRegister ziet u de actuele situatie voor de EPNL-vertalingen.

Colofon

Status

Deze nieuwsbrief heeft geen officiële juridische status waar rechten aan ontleend kunnen worden en dient enkel ter informatie.

Abonneren op deze nieuwsbrief?

Meld u aan op https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven. Filter de nieuwsbrieven op afzender ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ en klik de knop ’ Verfijn’ aan, selecteer daarna  ‘Nieuwsbrief Octrooiregistratie’ en voer uw e-mailadres in. Volg verdere instructies in de bevestigingsmail, om uw aanmelding definitief te maken.
Zodra de nieuwsbrief digitaal is opgemaakt, ontvangt u deze automatisch in uw mailbox.
Ook kunt u op deze website eerdere edities van de nieuwsbrief inzien onder het kopje ‘archief nieuwsbrieven’.