< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 1, 13 april 2017

Deze nieuwsbrief is een service van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Actualiteiten / mededelingen

Nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief in de nieuwe digitale vorm. Iedereen ontvangt deze nieuwsbrief in het Nederlands en het Engels. Wilt u dit wijzigen? Dat kan door u af te melden onderaan de betreffende nieuwsbrief.

Werkvoorraden Team ORE

Sinds de invoering van het nieuwe  automatiseringssysteem BPP (september 2015) heeft Octrooicentrum Nederland grote achterstanden gehad bij de verschillende werkzaamheden. Langzaam zijn die achterstanden ingelopen en sinds eind maart zijn alle achterstanden weggewerkt en gelden voor  alle werkzaamheden weer de reguliere doorlooptijden.

Verzenden octrooibewijzen

In januari zijn wij gestopt met het aangetekend versturen van de octrooibewijzen. Dit was een arbeidsintensieve en dure werkwijze die niet nodig is aangezien er geen rechtsgevolg gekoppeld is aan het maken/versturen/ontvangen van het octrooibewijs. De octrooiverlening in het Octrooiregister is immers bepalend voor het octrooirecht. In principe ontvangt u een schriftelijk octrooibewijs binnen een maand na verlening in het Octrooiregister. Heeft u na een maand nog geen octrooibewijs ontvangen? Neem dan contact op met Team Beheer via team.beheer@rvo.nl.

Tussenbrief opheffen NL-vormgebreken

De afgelopen tijd hebben wij gemachtigden een ‘tussenbrief L087/L087A’ gestuurd  als  vormgebreken deels werden opgeheven. De reden hiervoor was de langere doorlooptijd bij ORE in verband met de achterstanden. Nu er geen achterstanden meer zijn, gaan we terug naar de oude situatie.
Dit houdt in:
-  binnen een maand na indiening van een octrooiaanvraag ontvangt de gemachtigde/aanvrager, indien van toepassing, een vormgebrekenbrief met een termijn van 3 maanden;
-  als de gemachtigde aangepaste stukken indient binnen één maand na verzending van de vormgebrekenbrief dan ontvangt de gemachtigde één tussenbrief met de dan nog openstaande vormgebreken;
-  dient de gemachtigde in de laatste twee maanden van de gestelde termijn aangepaste stukken in, dan krijgt de gemachtigde alleen een tussenbrief als er nieuwe vormgebreken zijn geconstateerd;
-  wanneer alles in orde is, dan wordt dat schriftelijk bevestigd.
Deze werkwijze heeft alleen betrekking op NL-aanvragen, dus niet voor voorrangen en termijnen van nieuwheidsonderzoeken.
NB Particulieren kregen en krijgen altijd een tussenbrief.

Jaartaksen

Jaartaksbetalingen worden momenteel op verschillende manieren ingediend: per post, per e-mail en per fax. Als u nog geen MyPage gebruikt, verzoeken wij u om de jaartaksen zoveel mogelijk via e-mail in te dienen, omdat de betaling dan het snelst kan worden verwerkt. Dit kan via: team.beheer@rvo.nl. U kunt zelf een leesbevestiging instellen, als u hier behoefte aan hebt. Wilt u toch een betaling per fax indienen, dan is het niet nodig om deze per post te bevestigen.
Meer informatie over betalen via MyPage vindt u  onder het kopje BPP.

Elektronisch indienen (eOLF)

Ongeveer 80% van de post die OCNL ontvangt wordt digitaal via Online Filing ingediend. Online indienen van aanvragen en post heeft grote voordelen: het is snel en 24/7 beschikbaar, u ontvangt direct een ontvangstbevestiging met indieningsdatum en aanvraagnummer en het is goedkoper (de indieningstaks voor een elektronisch ingediende octrooiaanvraag is 80 Euro, voor papieren indiening is dit 120 Euro).
Omdat digitaal indienen ook voor ons snel is, minder werk met zich meebrengt en minder kans op fouten, is onze wens om ook de 20% papieren post digitaal te ontvangen*. Wij willen u graag helpen om deze omslag te maken. Meer informatie over het gebruik, de benodigde software en de aanvraag van een smartcard kunt u vinden op: http://mijnoctrooi.rvo.nl/bpp-portal/web/guest/efiling. Ook kunt u met vragen terecht bij onze afdeling Publieksvoorlichting via octrooien@rvo.nl of 088-6026660.

* Dit geldt niet voor aktes en aanvullende beschermingscertificaten, die moeten altijd per post worden ingediend.

Inroepen van een recht van voorrang

Wij sturen brief L282 om het inroepen van een recht van voorrang te bevestigen. Sinds 16 december 2016 is de volgende tekst onderaan deze brief toegevoegd.

‘Let op: Als het recht van voorrang niet op het ontvangstbewijs van de octrooiaanvraag wordt genoemd, is het recht niet op de juiste manier of onvolledig ingeroepen. U ontvangt hier geen bericht over. De voorwaarden voor het inroepen van een recht van voorrang staan in artikel 9 Rijksoctrooiwet 1995. Het niet voldoen aan de voorwaarden leidt rechtstreeks tot verval van het recht van voorrang.’

Wat betekent dit?
Deze tekst is toegevoegd als extra service om u te attenderen dat de benodigde documenten niet of niet volledig zijn ingediend. Het zou dan kunnen gaan om het ontbreken van een voorrangsbewijs, de vertaling en/of de overdrachtsverklaring. Niet op de juiste manier inroepen heeft betrekking op het niet volledig noemen van het voorrangsnummer, datum of land.
De verantwoordelijkheid voor het correct inroepen van het recht van voorrang ligt bij de aanvrager. Concreet betekent dit dat als het recht van voorrang niet op het ontvangstbewijs staat vermeld, de aanvrager zélf verantwoordelijk is om dit te signaleren en te corrigeren.

Wijzigen houdergegevens EP-nummers

Hoe werkt het precies?

Bij wijziging van houdergegevens van EP-nummers gebruikt u het EOB-formulier ‘wijziging houdergegevens’ (EOB form 2544).
 
Als dit formulier vóór verlening is gepubliceerd bij het EOB, dan dient u dit formulier samen met de vertaling in te sturen. Dit is kosteloos.
Als dit formulier ná verlening is gepubliceerd bij het EOB, dan dient u dit formulier separaat van andere post in te sturen. Wij registreren dit als een akte (bijvoorbeeld naamswijziging, overdracht, wijziging van rechtsvorm). Hier zijn wel kosten aan verbonden. Alleen wijzigingsverzoeken die aan alle vereisten voldoen, inclusief een betaalopdracht, worden geregistreerd. Is dit niet het geval, dan wordt het poststuk geretourneerd.

Voorbladen en geschriften

In het Octrooiregister en Espacenet publiceren we inmiddels de volgende voorbladen en geschriften.

Publicaties aanvullend beschermingscertificaat:
I1:        Aanvraag aanvullend beschermingscertificaat (voorblad)
I1E:      Aanvraag verlenging aanvullend beschermingscertificaat (voorblad)
I2:        Verlening aanvullend beschermingscertificaat (voorblad)
I2E:      Verlening verlenging aanvullend beschermingscertificaat (voorblad)
I9:        Gecorrigeerd aanvullend beschermingscertificaat (voorblad)

NL-publicaties:
A:         Inschrijving octrooiaanvraag (A-geschrift)
B1:       Verlening octrooi (octrooischrift)

Sinds 27 maart 2017 publiceren we ook gecorrigeerde octrooischriften. Correcties in bibliografische gegevens en/of octrooidocumenten worden gepubliceerd als A9 (gecorrigeerde octrooiaanvraag) of B9 (gecorrigeerd octrooi). Na inschrijving van een ‘akte gedeeltelijke afstand’ geeft Octrooicentrum Nederland een B3-publicatie uit.

Domicilieverklaringen EP/NL

Regelmatig ontvangen wij ‘losse’ domicilieverklaringen. Wij verzoeken u om de domicilieverklaringen niet meer los in te sturen, maar deze altijd samen met de bijbehorende vertaling in te dienen via Online Filing. Dit kunt u bij het indienen van uw EPNL-aanvraag doen door een vinkje te zetten onder in het scherm. (Zie de geel gemarkeerde regel in de schermprint uit Online Filing.)

Bereikbaarheid

Algemene vragen: 088-042 42 42 (kies 5 en dan 3).
Vragen gespecialiseerd op octrooigebied: 088-602 66 60.

Dossiervragen bij voorkeur per email aan het betreffende team:
Team Verlening teamverlening@rvo.nl     088-602 63 33
Team Beheer    team.beheer@rvo.nl       088-602 6656
Team Europees teameuropese@rvo.nl    088-602 65 55

Online Filing (eOLF)

Indienen van tekeningen via eOLF

Tekeningen zijn regelmatig verminkt als wij de pdf ‘uitpakken’. Dit gaat meestal om tekeningen die op een tekenafdeling zijn gemaakt.
Om dit te voorkomen verzoeken wij u om tekeningen te converteren met de Amyuni-converter, met de instelling PDF/A. Het Europees Octrooibureau levert deze Amyuni-converter bij aanvraag van een smartcard. U kunt de tekeningen in PDF/A vervolgens probleemloos indienen via eOLF.

Splitsen van documenten eOLF

Regelmatig ontvangen wij documenten via eOLF, waarbij de beschrijving, conclusies en tekeningen in één gecombineerd stuk worden ingediend. Wanneer documenten in één gecombineerd stuk binnen komen, moet dit handmatig alsnog worden gesplitst. Dit kost veel tijd, is foutgevoelig  en heeft een negatief effect op de doorlooptijd. Wij verzoeken u daarom deze stukken afzonderlijk in te dienen.
Een leidraad (pdf)  treft u aan op:  http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien/octrooien-aanvragen/indieningsmogelijkheden/elektronisch. Met  vragen kunt u terecht bij onze afdeling Publieksvoorlichting via octrooien@rvo.nl of 088-6026660.

Octrooiregister

Documentbeschrijvingen in het Octrooiregister

De documentbeschrijvingen in het Octrooiregister zijn uitgebreid. Documenten zijn nu beter herkenbaar. Bijvoorbeeld: het type document ‘Conclusies’ kan nu als documentbeschrijving  ‘Oorspronkelijk ingediende conclusies’, ‘Gewijzigde conclusies’ of ‘Vertaalde conclusies’ hebben. De uitbreiding van de documentbeschrijving is niet van toepassing op oudere documenten. Documenten van octrooien die vóór 2010 vervallen zijn, hebben geen documentbeschrijving. Van de circa 2 miljoen documenten hebben nu 1,4 miljoen een documentbeschrijving.

Printen vanuit het Octrooiregister

Wilt u een ‘nette’ print uit het Octrooiregister? Gebruik dan de printknop zoals hier naast afgebeeld.

BPP

Releases in 2017

In 2017 nemen wij twee releases in productie.
Release 1.4 staat gepland voor eind april 2017. De belangrijkste wijziging voor u is dat we met de ingebruikname van deze release ook weer de kosten voor voorrangsbewijzen in rekening gaan brengen (wettelijke kosten van 9 euro per bewijs).
Daarnaast wordt in deze release een groot aantal aanpassingen ingevoerd om de interne werkprocessen te verbeteren. U zult hier alleen indirect iets van merken door verdere verbetering van onze dienstverlening (doorlooptijd en kwaliteit).
     
In september 2017 staat de ingebruikname van release 1.5 op de rol. Het is de bedoeling dat in deze release (functionele) verbeteringen aan het Octrooiregister worden doorgevoerd. Hierbij hebben we de input gebruikt van een aantal gemachtigden en formalities officers dat in november deel heeft genomen aan een brainstormsessie over het Octrooiregister. Naast deze twee releases werken we onder andere aan een correcte Nederlandse vertaling, aan invoering van meer MyPage-functionaliteit en aan de voorbereiding voor het Unitair Octrooi.

MyPage

Vorig jaar hebben wij MyPage in gebruik genomen. Inmiddels gebruiken 20 kantoren MyPage  voor het betalen van jaartaksen, het raadplegen van de depotsaldi en de mutaties op het depot.
Wilt u ook een MyPage-account activeren? Dat kan via: team.beheer@rvo.nl.
Om toegang te krijgen tot MyPage heeft u een door het EOB uitgegeven smartcard nodig.

Colofon

Status

Deze nieuwsbrief heeft geen officiële juridische status waar rechten aan ontleend kunnen worden en dient enkel ter informatie.

Abonneren op deze nieuwsbrief?

Meld u aan op https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven. Filter de nieuwsbrieven op afzender ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ en klik de knop ’ Verfijn’ aan, selecteer daarna  ‘Nieuwsbrief Octrooiregistratie’ en voer uw e-mailadres in. Volg verdere instructies in de bevestigingsmail, om uw aanmelding definitief te maken.
Zodra de nieuwsbrief digitaal is opgemaakt, ontvangt u deze automatisch in uw mailbox.
Ook kunt u op deze website eerdere edities van de nieuwsbrief inzien onder het kopje ‘archief nieuwsbrieven’.