< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 1, 6 februari 2017

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl.

Afspraken over metadata voor een beter TMLO


 In het najaar van 2016 is gestart met de ontwikkeling van een Informatiemodel TMLO. Het model is een verdere uitwerking van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) en heeft als doel nadere afspraken te maken over de invulling van metadata-elementen van TMLO. De afspraken worden geformuleerd met en getoetst door de sector en leveranciers. Lees meer>

Samenwerking VenJ overbrengen beperkt openbare digitale informatie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Nationaal Archief werken samen aan de overbrenging van beperkt openbare digitale informatie in het e-Depot van het Nationaal Archief. Het gaat om vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is voor het eerst dat ‘digital-born’ archieven met een beperking op de openbaarheid, worden overgebracht. Lees meer>

Gezamenlijke herijking Kennis- en Innovatieagenda

KVAN/BRAIN en Nationaal Archief organiseren de komende tijd 6 bijeenkomsten door het hele land, om een geactualiseerde Kennis- en Innovatieagenda (K&I) voor de archiefsector op te stellen. Dit is een gezamenlijke agenda die inspeelt op de kennisbehoefte in de sector.

De gesprekken vinden plaats van februari tot en met april in Assen, Den Bosch, Utrecht, Zwolle, Bergen op Zoom en Haarlem, steeds van 10 uur tot 13.30 uur. Vertegenwoordigers van alle archiefinstellingen zijn van harte welkom! Lees meer>

DUTO-scan levert Veere concrete winst

Maar liefst 11 concrete aanbevelingen kwamen naar voren uit de DUTO-scan bij de gemeente Veere. De scan is een  praktische standaard om aan de slag te gaan met de verbetering van duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie op basis van 13 kwaliteitseisen. In Veere lag de focus van de DUTO-scan op bestuurlijke besluitvorming, zoals raadsinformatie. Diana Teunissen, directielid van het Nationaal Archief, overhandigde 18 januari  het eindrapport aan de wethouder tijdens een goed bezocht seminar over de toekomst van archivering. Lees meer>

Kennis over duurzame toegankelijkheid geborgd

Nu het project is afgerond heeft het Nationaal Archief per 1 januari de DUTO-kwaliteitseisen en de DUTO-scan in beheer genomen. Hiermee is de basis gelegd voor het borgen van kennis en het bevorderen van het gebruik van DUTO (Duurzame Toegankelijkheid van Overheidsinformatie) binnen de overheid.

Dat betekent niet dat de DUTO-kar alleen door het Nationaal Archief wordt getrokken. Samen met de sector zetten we ons in om digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en houden. Naast DUTO neemt het Nationaal Archief 4 andere kennisproducten in beheer.
Lees meer>

Historisch geheugen Suriname terug naar eigen bodem

Historisch geheugen Suriname gaat terug naar eigen bodem

Minister Jet Bussemaker en algemene rijksarchivaris Marens Engelhard overhandigden donderdag 19 januari de laatste  archiefdoos aan Rita Tjien-Fooh, directeur Nationaal Archief Suriname. Met deze symbolische handeling markeerden zij de afronding van het project Teruggave Archieven Suriname. In dit project heeft het Nationaal Archief 800 meter Surinaams archief digitaal gekopieerd. Lees meer>

Openbaarheidsdag 2017

 Dinsdag 3 januari 2017 was het weer Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Tal van documenten waren vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien. Algemene rijksarchivaris Marens Engelhard blikt terug op een succesvolle Openbaarheidsdag.
 
"Openbaarheidsdag hanteren wij als vervaldatum. Voor mij markeert die dag het recht van iedere Nederlander op toegang tot de informatie van de overheid. Maar openbaarheid is een veelkoppig monster", aldus Engelhard in zijn column in Binnenlands Bestuur. Lees meer>

Archief 2020: terugblik op 4 jaar archiefinnovatie

Innovatieprogramma Archief 2020 is op 31 december 2016 afgerond. De resultaten, leerpunten en aanbevelingen van ervan staan in een kort verslag dat de algemene rijksarchivaris zal aanbieden aan de opdrachtgever en financier van het programma, het ministerie van OCW. “Vooral de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden (overheden, archief- en informatieprofessionals en leveranciers) is van de grond gekomen”, vertelt Anouk Baving, die het programma 4 jaar lang managede. “Het programmabureau stimuleerde de sector en overheden om te communiceren en inzichten te delen; de ramen en deuren open te zetten. Die manier van werken is nu gemeengoed geworden.” Lees meer>

Wist u dat?

- De hal van het Nationaal Archief verbouwd wordt?
- De VOC-tentoonstelling die vanaf 24 februari te bezoeken is, een interessant onderwijsprogramma heeft?
-De keynote van de algemene rijksarchivaris over nepnieuws, autenticiteit en beschikkingsrecht te lezen is op de website www.nationaalarchief.nl?
- Dhr. Donovan Karamat Ali (het Utrechts Archief) de eerste informatiecommissaris is in Nederland? En de gemeente gaat helpen beter met informatie om gaan en de burger daarbij centraal te stellen?
- Archief 2020 een film heeft gemaakt die laat zien dat bestuurders, managers, IT'ers, archivarissen en informatieprofessionals samen werken aan duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie?
- Er 7 februari een e-bestuur symposium is, Grip op privacy
- Er 7 februari ook een bijeekomst is van het Kennisplatform Architectuur?
- Het Nationaal Archief is opgenomen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016 van NWO?
- Dit kansen schept voor nieuw onderzoek, zoals naar het beter ontsluiten van gedigitaliseerd materiaal?

Colofon

Nationaal Archief

Pr. Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag contact@nationaalarchief.nl

Website

www.nationaalarchief.nl