< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 4, 16 juni 2017

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl.

Informatiebijeenkomst Webarchivering en Sociale media

Het archiveren van websites en uitingen op sociale media, hoe doe je dat? Op donderdagmiddag 29 juni (14.00-16.30) houden wij bij het Nationaal Archief een bijeenkomst om hierover te sparren. De input gebruiken we voor de Handreiking Webarchivering en Sociale Media. We nodigen iedereen, belanghebbenden en geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen en mee te denken!
Lees meer>

NA steunt grootschalig (geestes)wetenschappelijk onderzoek

Met het plaatsen van zijn handtekening ondersteunt de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard een aanvraag voor CLARIAH-PLUS (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Deze aanvraag is op 1 juni bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ingediend voor de financieringsronde 2017-2018 van de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Het groeiende aanbod van digitaal archiefmateriaal van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra is waardevol onderzoeksmateriaal. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen de toegang tot het archiefmateriaal te verbeteren.  Lees meer>

Save the date: 22 juni kennisbijeenkomst Preservation

Afgelopen december vond er op het Nationaal Archief een drukbezochte, geslaagde kennisbijeenkomst plaats over preservation. Dat succes willen we dit jaar een aantal keer herhalen. Op donderdag 22 juni vindt de eerste uit een reeks kennisbijeenkomsten plaats op Het Utrechts Archief. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkt met en/of geïnteresseerd is in preservation. Thema is: Hoe is of wordt de preservationfunctie bij een aantal grote instellingen ingericht? Lees meer>

Handelingen Tweede Kamer in samenhang raadpleegbaar

Het Nationaal Archief voert samen met de Tweede Kamer en met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) een project uit om de digitale Handelingen in documentvorm en in audiovisuele vorm te koppelen en samen duurzaam toegankelijk te maken. In het project is een werkwijze uitgedacht om de verschillende typen archiefmaterialen in samenhang ter beschikking te kunnen stellen. De documenten worden beheerd door het Nationaal Archief en het AV-materiaal staat bij NIBG. Lees meer>

Reinwardt-studenten onderzoeken kennisplatforms

Op 9 en 23 mei verzorgde het Nationaal Archief 2 werksessies voor de leertaak archiefinnovatie, onderdeel van de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Aan de hand van theorie en praktijk, bestudeerden 10 studenten vraagstukken, ingebracht door de ‘aanjagers’ van de kennisplatforms Preservation (9 mei) en Openbaarheid (23 mei). "Het is heel interessant om te zien hoe divers het archiefveld is en ook op hoeveel van die gebieden mensen bezig zijn met innovatie en samenwerking", aldus een van de deelnemende studenten. Lees meer

Dag van de Digitale Duurzaamheid: voor iedereen die daar werk van wil maken!

Op 11 mei vond de tweede Dag van de Digitale Duurzaamheid (DvdDD) van e-Specialisten plaats. DvdDD staat in het teken van kennis, ervaring en best practices delen. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die werk willen maken van digitale duurzaamheid. Een deel van de dag stond in het teken van het Kennisnetwerk Archieven en de Kennisplatforms. Lees meer>

Cursus Leren Preserveren succesvol getest

In april en mei 2017 testte een eerste groep cursisten de cursus Leren Preserveren. Deze cursus is ontwikkeld vanuit het netwerk digitaal erfgoed (NDE). Medewerkers van collectiebeherende instellingen kunnen er de basisvaardigheden opdoen voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. In oktober start de eerste reguliere groep cursisten. Deelnemers kunnen kiezen voor de online zelfstudievariant of de volledige cursusvariant. Lees meer>

Meerjarenvisie Nationaal Archief: Omgaan met verandering

Al meer dan 200 jaar zorgt het Nationaal Archief voor beheer van en toegang tot (rijks)archieven. Vroeger kregen we veel aangeleverd op papier, maar tegenwoordig zijn veel archieven digitaal. Hoe zorgen we er voor dat ook deze archieven duurzaam worden opgeslagen en goed vindbaar en bruikbaar zijn en blijven? Dat vraagt verandering en aanpassing van iedereen, ook van het Nationaal Archief. Onze meerjarenvisie 2017-2020 beschrijft hoe we hiermee om willen gaan: met een open blik.
Lees meer

Nationaal Archief van toegankelijk naar open

Begin 2017 werd het open-databeleid van het Nationaal Archief herijkt. Belangrijk onderdeel daarin is het nog verder afschalen van de nog aanwezige Creative Commons open data licenties naar een Creative Commons Open Data Waiver.  Deze nieuwe stap sluit aan bij de beleidsdoelstelling data zo open mogelijk beschikbaar te stellen zonder onnodige drempels en belemmeringen. Welke stappen heeft het Nationaal Archief de afgelopen jaren gezet waarin die data van toegankelijk naar open is verschoven? Lees meer

Wist u dat?

- de KVAN ook dit jaar weer drukbezocht werd en veel interessants heeft opgeleverd voor de sector? En dat hier 2 uitgebreide verslagen over zijn verschenen?
- het congres HPE Reimagine 2017 Everything Computes op 20 juni gaat over  de betekenis van de digitale wereld om ons heen?
- er diezelfde dag ook een ICTU-cafe is in het Mauritshuis in Den Haag met als thema ‘lets go data’?
- en op 20 juni tevens een kennis- en netwerkdag is Rijk aan Informatie van Open Overheid waarin de thema’s informatiehuishouding en openbaarheid centraal staan?
-  
het congres Smart Cities 2.0: van data naar beleid op 22 juni gaat over vraagstukken rondom verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie en mobiliteit? 
- op 22 juni het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in samenwerking met ScienceWorks het congres Vormgeving van Evidence-Informed Beleid organiseert waarin de interactie tussen kennis en beleid centraal staat?
- tv-kok Danny Jansen op 25 juni op het NA aan de slag gaat met VOC-recepten, en dat u hier bij kunt zijn?
- 29 juni deelnemers tijdens de special Blockchain (ECP) van gedachte wisselen over hoe toezicht en wet- en regelgeving het mogelijk kunnen maken om met deze nieuwe technologie maatschappelijk en betrouwbaar te innoveren?
- de Gebruikersbijeenkomst data.overheid.nl op 30 juni bedoeld is voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open)overheidsdata?

- er tijdens de tentoonstelling De Wereld van de VOC rondleidingen zijn te volgen in het Nationaal Archief?
- de laatste column van algemene rijksarchivaris Marens Engelhard in Binnenlands Bestuur gaat over waar de Wet Open Overheid (WOO) en archieven elkaar raken?
  

 
 

Colofon

Nationaal Archief

Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
contact@nationaalarchief.nl