< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 9, 16 december 2016

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl.

Overheden blijven samenwerken aan archiefinnovatie!

Anne Reitsma Fotografie.

Onder de vlag van Archief 2020 hebben overheidsorganisaties en hun archiefinstellingen samen werk gemaakt van archiefinnovatie, is het bewustzijn van het belang van betrouwbare informatie gegroeid en hebben veel instellingen en professionals nieuwe kennis en leerzame ervaringen opgedaan. Ook zijn diverse nieuwe instrumenten en voorzieningen voor informatiebeheer gerealiseerd. Op 1 december werd het innovatieprogramma Archief 2020 feestelijk afgesloten. Maar dat betekent absoluut niet het einde van archiefinnovatie! De overheden die in het programma meedraaiden- zowel rijk als provincies, gemeenten en waterschappen - willen ook na het programma doorgaan met de innovatie van de archieffunctie.
Het Nationaal Archief werkt de komende maanden samen met andere overheden en de branche- en beroepsvereniging in het archiefveld aan de actualisering van de kennis- en innovatieagenda. Deze geeft richting aan verdere innovatie van de archieffunctie. Lees meer>

Het experimentele archief: leidraad voor spannende dialoog

Verandering is de enige constante in de toekomst, aldus hoogleraar Publieke Innovatie Albert Meijer. Maar betrouwbare informatie blijft belangrijk. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar archief, archieffunctie en archivaris. In een spannend essay breekt Meijer een lans voor het experimentele archief. Waar men experimenterend leert, in plaats van ‘regelgeleid’ werkt.
Meijer schreef het essay Het experimentele archief in opdracht van het Nationaal onder de vlag van Archief 2020, als onderdeel van het Archieflab: The Future of Archives.
Lees meer>

Stichting BREED en Nationaal Archief slaan de handen ineen

Foto: handshake. Bron: www.flickr.com.

Stichting BREED en het Nationaal Archief gaan samenwerken. “Als we de handen ineenslaan vanuit gedeelde belangen en ambities, creëren we één plek voor het vinden en delen van kennis en informatie, versterken we elkaar en maken we informatie op een eenduidige manier toegankelijk. Zo kunnen we nóg stevigere bruggen slaan tussen de werelden van archiefvormers enerzijds en archiefinstellingen anderzijds,” aldus Yvonne Welings, voorzitter Stichting BREED.
Samen met het kennisteam van het Nationaal Archief heeft het bestuur van BREED de afgelopen periode verkend hoe we in gezamenlijkheid een landelijk en open discussieplatform voor informatieprofessionals kunnen vormgeven. “Die basis voor samenwerking is er wel degelijk, namelijk de overtuiging dat vakkennis meer centraal en toegankelijk te vinden moet zijn. Daarnaast vullen we elkaar goed aan, juist door onze ‘verschillen’”, vertelt Arjen van der Kuijl, adviseur kennisfunctie Nationaal Archief. Lees meer>

Nu beschikbaar: Handreiking Vervanging Archiefbescheiden 2.0

Foto: Dublicate Original, Woodleywonderworks. Bron: flickr.

De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is een basis voor en naslagwerk bij het proces van vervanging van archiefmateriaal (van papier naar digitaal). De 2.0-versie ervan is nu beschikbaar. Naast enkele verbeteringen zijn ook aanvullingen opgenomen over de uitzonderingen op vervanging en het bepalen van beeldkwaliteit. De belangrijkste verandering ten opzichte van de eerste versie is de toevoeging van een praktisch instrument voor het inrichten van het routinematige proces van scannen voor vervanging.
De handreiking is ontwikkeld vanuit een project van Archief 2020. Het beheer van de handreiking ligt vanaf 1 december bij het Nationaal Archief, dat op korte termijn ook andere producten van Archief2020 in beheer neemt. Lees meer>

Resultaat collectieregistratie: kostenreductie en unieke vondsten

Het Nationaal Archief beheert ongeveer een kwart miljoen (veelal unieke) kaarten en tekeningen. Op deze collectie wordt tussen 2014 en medio 2017 een complete registratie uitgevoerd: een standcontrole. Doordat de registratie van al deze kaarten straks op orde is, kan er een belangrijke slag geslagen worden bij de depotmaximalisatie, is er sprake van kostenreductie en verbeterde vindbaarheid voor het publiek. Belangrijke bijvangst van de standcontrole is de (her)ontdekking van verborgen schatten die de collectie herbergt.
Bij standcontrole wordt de nummering en vindplaats van alle kaarten en tekeningen in het depot gecontroleerd, waar nodig gecorrigeerd en vastgelegd in het beheersysteem. Tegelijkertijd worden materiaalsoort, formaat  en voorkomende schade geregistreerd. Lees meer>

Voorkeursformaten bevorderen duurzame toegankelijkheid

Het e-Depot van het Nationaal Archief kan digitale informatie in allerlei vormen en in formaten ontvangen, duurzaam bewaren en beschikbaar stellen. Maar met het oog op digitale duurzaamheid heeft het Nationaal Archief wel een aantal voorkeuren voor formaten waarin overheidsorganisaties informatie aanleveren. Daarom hebben we het document Voorkeursformaten opgesteld; hiermee kunnen archiefvormers al bij de creatie van informatie rekening houden met duurzame toegankelijkheid.
Het document Voorkeursformaten is met name geschreven voor informatiearchitecten, DIV-medewerkers en (zaak)systeembeheerders. Lees meer>

Klare taal voor linked open data

Foto: Jen White Huger, Code. Bron: flickr.com

Het Nationaal Archief is samen met Archief 2020 het project Archiefontologie Nadere Toegangen gestart. Het project levert een concreet model op voor het toepassen van Linked Open Data dat in de hele archiefsector bruikbaar is. Samen met (kennis)partners uit het veld zet dit project de eerste stappen voor een Linked Open Data-ontologie voor de archiefsector.
Met het projectresultaat weten Nationaal Archief en RHC’s in 2017 hoe zij hun nadere toegangen kunnen gaan coderen en ontsluiten als Linked Open Data. Het Nationaal Archief is betrokken bij het verzamelen van specificaties, het borgen en het verspreiden van resultaten. Resultaten worden gedeeld op het Kennisplatform Toegang.
Lees meer>

Hoe open zijn wij? Doe de test en leer

Het vergroten van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale informatie is een uitdaging voor veel organisaties. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke aanpak te hanteren? En: hoe open is de organisatie nu? Om het antwoord te krijgen op deze vragen lanceert Archief 2020 het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’. Deze zelfevaluatietool geeft organisaties kennis, inzicht en aanbevelingen over het faciliteren van hergebruik van informatie en het aanbieden van open data. Lees meer>

Project zorgt voor schat aan digitale rijksinformatie

Het Nationaal Archief en de ’Regionaal Historische Centra (RHC’s) hebben de gezamenlijke opgave om 10% van de papieren Rijksarchiefcollectie te digitaliseren. Om zo de rijksarchieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren aan het publiek. Project Digitale Taken Rijk (DTR) zet zich hiervoor in.
DTR geeft o.a. prioriteit aan digitalisering van de meest geraadpleegde archieven. Denk hierbij aan de VOC-archieven die als resultaat van dit project binnenkort bijna volledig digitaal beschikbaar  zijn via www.gahetna.nl voor de burger en wetenschappelijk onderzoek.
Op dit moment zijn al ruim 9.5 miljoen(!) scans van VOC-materiaal vervaardigd. De tentoonstelling De wereld van de VOC, die vanaf 24 februari 2017 bij het Nationaal Archief te zien is, is dan ook mede dankzij de inspanningen van DTR tot stand gekomen.

Wist u dat?

- er op het Nationaal Archief in de Kerstvakantie weer en eigenlijk het hele jaar door allerlei (familie)activiteiten te doen zijn
- het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 25, 26, 27 januari 2017 een Winterschool for audiovisual archiving organiseert
- het zakelijke loket van het Nationaal Archief te bereiken is via contact@nationaalarchief.nl of 070-3315460 en dat dit ook geldt voor vragen over Archief 2020
- de informatie van Archief 2020 nog een jaar lang beschikbaar blijft op de website www.archief2020.nl en berichten naar Archief 2020 automatisch doorgestuurd worden naar contact@nationaalarchief.nl
- Archief 2020 een filmpje over samen werken aan archiefinnovatie heeft geproduceerd: Op weg naar duurzame toegankelijkheid

Fijne feestdagen!

Foto: Christmas decoration, Mike.

Dit was de laatste nieuwsbrief van 2016. Het Nationaal Archief wenst u hele prettige feestdagen en een voorspoedig 2017! 

Colofon

Nationaal Archief

Pr. Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag info@nationaalarchief.nl