< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 juli 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen SZW per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 zijn de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Meer informatie

Minimumloon voor opdrachtnemers

Mensen die op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher besloten dat deze regeling nu ook wordt uitgebreid naar de mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Meer informatie

No-risk premie naar 56 voor oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher. Meer informatie

Inwerkingtreding Regeling internationaal handelsverkeer

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Regeling internationaal handelsverkeer in werking getreden. Deze regeling biedt het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland te laten werken.  Meer informatie

Eerste vijf gemeenten krijgen toestemming voor bijstandsexperimenten

Vijf gemeenten krijgen toestemming van SZW om twee jaar lang anders om te gaan met de uitvoering van de regels in de bijstand. Dit gebeurt in de vorm van een experiment met meerdere onderzoeksgroepen om in de praktijk te kunnen vaststellen hoe mensen vanuit de bijstand het best kunnen worden gemotiveerd of begeleid om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Meer informatie

Nieuwe Arbowet per 1 juli: Belangrijkste wijzigingen op een rij

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Daarmee veranderen een aantal regels rond gezond en veilig werken. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Meer informatie

12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Belangstellenden kunnen vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren Meer informatie

Internetconsultatie wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

Op internet is een ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. gewijzigde eisen certificerende instellingen gepubliceerd. U bent van harte uitgenodigd uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 3 augustus 2017. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode zijn de volgende reguliere cao's algemeen verbindend verklaard:
- Zoetwarenindustrie (27 juni 2017 - 31 december 2017);
- Bouw en Infra (29 juni 2017 - 31 maart 2018);
- Aardappelen, Groenten en Fruit, Detailhandel (7 juli 2017 - 1 april 2018). Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn