< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 december 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rekenregels per 1 januari 2018

De rekenregels waarin de gevolgen verwerkt zijn van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau, zijn gepubliceerd. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen. Meer informatie

Normenbrief 1 januari 2018 (informatie voor gemeenten)

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.578,00 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. Meer informatie

Subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers

Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. Minister Koolmees heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld. Meer informatie

Continue screening Personenregister kinderopvang van start

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder. Meer informatie

Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 bekend

Aansluitend op de publicatie in de Staatscourant van 29 november 2017 volgen de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019. Meer informatie

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie hoger per 2018

Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet. De vergoeding wordt voor 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode zijn de volgende reguliere cao's algemeen verbindend verklaard:
- Verzekeringsbedrijf binnendienst (25 november 2017 - 31 december 2017);
- Verzekeringsbedrijf buitendienst (25 november 2017 - 31 december 2017);
- Boekhandel en kantoorvakhandel (1 december 2017 - 31 maart 2018);
- Kunsteducatie ttw (2 december 2017 - 31 december 2018). Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn