< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaargang 2013, Nummer 4, 7 maart 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Blok wil huisjesmelkers aanpakken

Foto: HH/Merlin Daleman

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst wil de Woningwet aanpassen om malafide praktijken van huisjesmelkers beter te kunnen aanpakken. Zo kunnen gemeenten na de wetswijziging aan een huiseigenaar een verhuurverbod opleggen of het beheer van een pand overnemen wanneer structureel sprake is van slecht onderhoud.

Eerste Kamer akkoord met wet financiering politieke partijen

Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over financiering van politieke partijen. Anonieme giften aan politieke partijen zijn slechts tot € 1000 mogelijk. Daarboven moeten de partijen de giften die zij krijgen registreren, en boven de € 4500 openbaar maken met naam en woonplaats van de gever.

Korting op pensioen politici, leeftijd naar 67 jaar

100 euro

Ook het pensioen van politici wordt gekort, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling. De pensioenleeftijd gaat ook voor politici naar 67 jaar. Met deze veranderingen gaat voor politici hetzelfde gelden als voor ambtenaren die hun pensioen hebben bij het pensioenfonds ABP.

Plasterk nodigt Roel van Duijn uit voor gesprek

Archiefmappen

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de heer Roel van Duijn uitgenodigd voor een gesprek. Het gaat over diens dossier bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorloper van de huidige Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Dat staat in antwoorden op Kamervragen die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De antwoorden staan hieronder. Een afspraak voor het gesprek is inmiddels gemaakt.

Corporaties behouden investeringsruimte

Nieuwbouw

Woningcorporaties kunnen blijven investeren en tegelijk de nieuwe verhuurdersheffing betalen. De extra huurinkomsten die corporaties onder andere door de afspraken uit het woonakkoord kunnen realiseren overstijgen in 2017 de kosten van de heffing. Dat schrijft minister Blok (Wonen) bij doorrekeningen van het woonakkoord die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Bonnetjes van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren op internet

Bonnetjes openbaar

Vanaf deze week komen alle declaraties van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren op internet. Ook de kosten die de ministeries maken voor hun politieke en ambtelijke leiding zijn openbaar. Nu gaat het om declaraties en kosten over nog maar één maand (januari 2013); elke maand wordt het overzicht aangevuld.

Monumenten in goede handen

Monument

De Rijksgebouwendienst is van plan om 34 rijksmonumenten af te stoten. Dat betekent niet dat het rijk zich hiervoor niet verantwoordelijk voelt. De wettelijke bescherming van monumenten blijft gewoon bestaan, ook als ze niet meer in handen van de overheid zijn.

Staat start civiele procedure tegen KPN

Portemonnee

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties start een  schadevergoedingsprocedure tegen KPN. Het ministerie stelt dat KPN de aanbesteding voor vaste telefonie, die in 2010 werd gestart, heeft gehinderd door onrechtmatig handelen bij haar inschrijving.

Zeer grote decentralisatie naar gemeenten

Gemeentehuis

Het is een grote verandering in het binnenlands bestuur: op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen kiest het kabinet voor decentralisatie van taken naar gemeenten. Gemeenten zijn de bestuurslaag die dit dichtbij burgers het beste kunnen organiseren. Inzet daarbij is dat er één persoon is die mensen die dat nodig hebben, ondersteunt en begeleidt op basis van een integraal plan voor het hele huishouden.

Molkenboer wordt burgemeester Woerden

Ambtsketting burgemeester

V.J.H. (Victor) Molkenboer wordt de nieuwe burgemeester van Woerden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 28 februari 2013.

Dubbele nationaliteit geschrapt uit registratie

Loket

De tweede nationaliteit van mensen die ook Nederlander zijn, komt niet meer in de bevolkingsadministratie. En als een tweede nationaliteit nu al is geregistreerd, wordt die automatisch geschrapt.

Overheden moeten meer doen aan informatiebeveiliging

Man achter computer

Woensdag 13 februari start een taskforce die 2 jaar lang ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen gaat helpen bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging. De taskforce gaat samenwerken met het National Cyber Security Centrum (NCSC).

Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector

Woningmarkt

Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Het pakket omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan.

Colofon

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen week. U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een email: internet@minbzk.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.