< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

25 februari 2016

Aanvulling op rijksbrede facilitaire PDC beschikbaar

Rijksbrede PDC

Op 1 januari van dit jaar implementeerde FMHaaglanden de rijksbrede facilitaire PDC. De aanvulling op deze PDC is nu beschikbaar. Het beschrijft die producten en diensten die voor 2016 nog niet in de PDC zijn opgenomen, maar wel door FMH worden geleverd. Het gaat om audiovisuele middelen, coördinatie evenementen, kunst en de rijkspasdienst.
 

In de komende jaren zullen ook deze producten en diensten naar verwachting een plek krijgen in de rijksbrede PDC.

De aanvulling vind je op Rijksportaal.
 


 

Staples nieuwe leverancier voor kantoorartikelen

kantoorartikelen

Afgelopen jaar heeft de aanbesteding voor de levering van kantoorartikelen plaats gevonden. In januari is de opdracht gegund aan Staples.  Behalve een nieuwe leverancier wijzigt ook het proces van aanleveren, de inkoopprocedure en het assortiment  van de kantoorartikelen. Dit in lijn met de omschrijving van deze dienst in de rijksbrede facilitaire producten en dienstencatalogus.

De voorbereiding voor de nieuwe werkwijze is in volle gang. Uiterlijk 1 mei gaat het hele verzorgingsgebied van FMH van het nieuwe contract gebruik maken (met uitzondering van EZ).  EZ haakt later aan omdat zij nu nog een eigen contract hebben. Tot mei kunnen kantoorartikelen  nog op de gebruikelijke wijze worden besteld.
 

Pilot etage-assistenten op de Turfmarkt

etageassistenten

Op de Turfmarkt 147 start op 1 maart een pilot met vijf etage-assistenten. Met behulp van deze pilot wordt invulling gegeven aan de wens om werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

 

De etage-assistenten werken onder begeleiding en aansturing van FMHaaglanden. Het doel van de pilot is om zinvol en nuttig werk te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

 

 

Lees meer

FMH zet klantreis in

klantreis

FMH is gestart met een pilot ‘klantreis’: een voor FMH nieuwe methode om te toetsen hoe de klanten de dienstverlening van FMH ervaren. Het sluit aan bij de behoefte om de klanttevredenheid te verhogen en de dienstverlening te verbeteren. 
 

Processen inzichtelijk
De klantreis past bij de doelstelling van FMH en maakt inzichtelijk welke stappen in de klantprocessen belangrijk zijn vanuit de beleving van de gebruiker. Het geeft handvatten voor de inrichting van de klantprocessen. De pilot bij FMH richt zich op de processen standaard verhuizingen, storingen en evenementen.  

Lees meer

FMH begeleidt medewerkers Petit Café De Resident

In de centrale hal van De Resident is het Petit Café De Resident gehuisvest waar je terecht kunt voor koffie, thee, lunch en allerlei kleine gerechten.
 

In het Petit Café werken mensen met een beperking. Zij werken zo zelfstandig mogelijk en worden ondersteund door medewerkers van Ipse de Bruggen Maatwerk. Petit Café De Resident biedt hiermee aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mooie kans om te participeren in de samenleving.
 

Henk Jaap Buikema en Brenda Zech van FMH begeleidden vorig jaar de totstandkoming van dit bijzondere restaurant. Samen met de backoffice manager van Ipse De Bruggen Maatwerk, Michel Latuharhary vertellen ze in een recent gehouden interview er graag meer over.

 

Doelmatigheidsonderzoek SSO’s pakt goed uit voor FMH

De Auditdienst Rijk (ADR)  heeft in opdracht van SG BZK  in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid van de Haagse Shared Service Organisaties (SSO’s). Er werd na gegaan of de doelstellingen waarvoor de SSO’s zijn opgericht, namelijk het verlagen van kosten en verhogen van de kwaliteit zijn bereikt. De bevindingen van de ADR voor 2015  zijn positief voor FMH.  Er is vastgesteld dat voor de basisdienstverlening in de periode van 2011 tot 2015 een structurele verlaging van de tarieven zichtbaar is van ca € 6,3 miljoen. Dat terwijl de kwaliteit van de dienstverlening nagenoeg gelijk is gebleven. Bij FMH is er dus aantoonbaar efficiency behaald! De focus van het onderzoek lag op het vergelijken van de gewenste met de huidige situatie.

Op weg naar optimale klantbeleving

klantbeleving

FMH heeft in 2015 grote stappen gezet in de optimalisatie van de klantprocessen. Sinds de start van FMH is hieraan gewerkt. In de beginfase zijn veel werkbeschrijvingen opgesteld of overgenomen van de organisaties waaruit FMH is opgericht. Om structuur te bieden, zijn de werkbeschrijvingen terug gebracht naar een overzichtelijk procesmodel met drie primaire processen. Daarmee is de focus verschoven van de interne werkafspraken naar de vraag hoe FMH de dienstverlening ten behoeve van de klant heeft ingericht. De werkwijze die FMH hierin heeft gekozen heeft veel componenten van Lean Management.

Lees meer

Afnemersberaad als klankbord

Sinds een jaar is de aansturing van FMHaaglanden vereenvoudigd. Het Bestuurlijk Overleg (BO) is primair gericht op de aansturing van FMH. Het Afnemersberaad fungeert voortaan als klankbord.

Het  Afnemersberaad is ingesteld om zicht te houden op hoe de afnemers de dienstverlening van FMH ervaren en zij stemmen de doorontwikkeling af op de behoefte. Vanuit elk afnemend departement neemt iemand deel aan het overleg.

In februari is terug gekeken op het eerste jaar Afnemersberaad als klankbord. De samenstelling, met alle afnemers aan tafel, wordt als goed ervaren. In de vernieuwde opzet van het Afnemersberaad is ook meer dynamiek en interactie. Verder zorgt het Afnemersberaad voor meer vertrouwen in FMH. Het  terugdringen van de bestuurlijke drukte lijkt gerealiseerd, hoewel de afnemers vinden dat er nog veel tijd en energie zit het  adviseren van de leden van het Bestuurlijk Overleg. Tenslotte geven de afnemers aan voorlopig behoefte te blijven hebben aan de onderlinge afstemming tussen de departementen.
In april is er weer een Afnemersberaad.

Colofon

Dit is een uitgave van communicatie van FMH

Reacties kunnen naar FMHcommunicatie@rijksoverheid.nl