< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

5 oktober 2017

Inhoudsopgave


Algemene Rekenkamer

Aandachtspunten bij ontwerpbegrotingen 2018

De Algemene Rekenkamer heeft op 5 oktober 2017 8 brieven aan de Tweede Kamer gestuurd met aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2018 van de ministers. Wij gaan in op een aantal bijzonderheden in de begrotingen, die nog door het parlement goedgekeurd moeten worden.  
 
Ook besteden wij aandacht aan ontwikkelingen en toezeggingen die ministers hebben gedaan aan de Kamer sinds de debatten over hun verantwoording over de resultaten van 2016 in mei 2017.  
 
Aandacht voor meerjarencijfers bij kabinetswisseling
Naast specifieke thema’s per begroting besteedt de Algemene Rekenkamer in alle brieven aandacht aan de navolgbaarheid voor Kamerleden van financiële meerjarencijfers bij een kabinetswisseling. In welke mate financiële meerjarencijfers navolgbaar zijn, is de Rekenkamer nagegaan aan de hand van de kabinetswisseling van 2012 (kabinet-Rutte/Asscher). In de brief over de begroting 2018 van het Ministerie van Financiën is te lezen dat bij diverse casussen de vertaling van gegevens uit het regeerakkoord naar de startnota van het nieuwe kabinet en volgende begrotingsstukken niet consequent is te maken. Ook het dossier dat aan de Tweede Kamer beschikbaar wordt gesteld ná de kabinetsformatie biedt hiervoor onvoldoende informatie.

Minder informatie in begrotingsstukken
Met verwijzing naar recente publicaties van de Algemene Rekenkamer wordt in de brieven verder aangegeven waarom het inzicht in publiek geld verbetering behoeft. Uit de begroting 2018 van Financiën blijkt bijvoorbeeld dat informatie over kleinere fiscale regelingen niet meer is opgenomen, zodat informatie ontbreekt over de vrijstelling van belastingheffing voor vakbonden, kerken en politieke partijen.
 
Ook de modernisering van de verantwoording krijgt aandacht, omdat de Kamer zich nog moet uitspreken over een advies om geleidelijk meer baten-lasteninformatie in te zetten. Dit kan het inzicht voor de Kamer voor de middellange termijn vergroten. Het nieuwe kabinet moet nog een oordeel over dit advies geven.
 
Uiteenlopende onderwerpen
In de brieven komen daarnaast onderwerpen aan de orde als
- de ontwikkelingen bij de Belastingdienst en de rijksdienst;
- de verdere digitalisering van de overheid;
- de ontvangsten uit boetes bij Justitie en de  opbrengsten van het afpakken van criminele vermogens;
- begrotingstekorten bij de Rechtspraak, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij Infrastructuur voor onderhoud aan hoofdwegen en vaarwegen;
- de ambities versus de middelen voor Defensie, ook gezien het inzicht in personeelstekorten;
- zorgakkoorden en stringent pakketbeheer voor de zorg.
 
Binnenkort worden soortgelijke brieven over Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken nog naar de Tweede Kamer gestuurd. 
 
Opvolgmonitor
Op de website is de zogenoemde Opvolgmonitor opgenomen. Hierin is terug te vinden hoe alle ministers opvolging geven aan de aanbevelingen die voortkomen uit onderzoeken over de afgelopen vijf jaren van de Algemene Rekenkamer.

Alle brieven zijn terug te vinden op de website van de Algemene Rekenkamer.