Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 29, 19 december 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Informele hulp aan mensen met gezondheids-beperkingen is nauwelijks veranderd

Foto voorplat &#39;Voor elkaar?&#39;

Veel Nederlanders (36% van de 16-plussers) geven informele hulp aan iemand met gezondheidsbeperkingen. Het gaat dan zowel om mantelzorg aan familie, vrienden of buren als om vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning. Dit is tussen 2014 en 2016 niet veranderd. Wel veranderde de houding iets: meer mensen vinden dat mensen elkaar moeten helpen. Het aandeel dat vindt dat je hulp zoveel mogelijk van dat netwerk moet krijgen, daalde echter. Mensen vinden de zorg voor hulpbehoevende ouders nog steeds vooral een taak voor de overheid.

Met veel informele helpers gaat het goed. Zij helpen, omdat zij het graag doen, ontlenen plezier aan hun hulp en hebben geen behoefte aan ondersteuning. Er zijn echter ook helpers die een hoge belasting ervaren en meer kennis, vaardigheden en ondersteuning nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die iemand helpen met dementie, psychische problemen of een terminale ziekte. Aandachtspunten zijn de onbekendheid met de mogelijkheden voor ondersteuning, de toegang tot respijtzorg en onvoldoende aandacht voor het welbevinden van informele helpers door professionals.

Dit zijn enkele belangrijke bevindingen uit het SCP-rapport Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016.

Lees meer

Aankomende publicaties

21 december
Een week in kaart
Tijdsbestedingsonderzoek

29 december
Burgerperspectieven 2017|4
Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website.

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl