Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 april 2016

Een rubriek over recente en actuele activiteiten van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Inhoudsopgave

IMVO sectorconvenant Textiel

Het eerste IMVO sectorconvenant ligt er en er wordt hard gewerkt door alle betrokkenen aan het opstellen van convenanten voor andere sectoren. Het NCP draagt graag bij aan de totstandkoming van de convenanten door het geven van advies over de conceptteksten op verzoek van partijen. Het belangrijkste advies van het NCP aan de partijen bij het textielconvenant is geweest dat in de tekst uitdrukkelijk wordt opgenomen dat de OESO-richtlijnen de grondslag vormen voor het convenant en dat geen van de bepalingen in het convenant bedoeld zijn om de scope of werking ervan te beperken of daarmee strijdig te zijn. Dit heeft het NCP nogmaals benadrukt tijdens de brede stakeholderbijeenkomst IMVO convenanten op 15 maart.

Lees meer

Bedrijfsoverstijgend onderzoek

Het NCP heeft gebrainstormd met de NCP+ leden (VNO-NCW, FNV, OECD Watch) over mogelijke thema’s die zich lenen voor bedrijfsoverstijgend onderzoek door het NCP. Het NCP kan sinds het nieuwe Instellingsbesluit 2014 op verzoek van het kabinet bedrijfsoverstijgend onderzoek doen. Dit kan in een situatie waarin ernstige misstanden voortduren en er geen breder gedragen initiatieven van de grond komen om deze misstanden aan te pakken. Het onderzoek dient ter duiding en interpretatie van de Richtlijnen voor een bepaalde situatie of sector en beoogt een advies te geven waardoor misstanden in de toekomst kunnen worden voorkomen. Bovendien dient het ter ondersteuning van de maatschappelijke dialoog over de kwestie. Het NCP wil zelf ook alert zijn op mogelijke thema’s en zal suggesties doen aan de Minister als hiertoe aanleiding is.

General Guidance on Due Diligence

Vier keer per jaar komt in Parijs de OESO Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC) bijeen. Op 16 maart was de bijeenkomst van de Working Party waarbij het NCP aanwezig was. Een belangrijk onderwerp op de OECD agenda is de Draft General Guidance on Due Diligence. Het doel is om sectoroverstijgend een praktische handleiding te geven voor due diligence ofwel MVO-risicomanagement volgens de OESO-richtlijnen. De eerste concept teksten worden dit voorjaar openbaar. Houdt u onze website in de gaten. Het NCP is van mening dat deze Guidance van groot belang is en kansen biedt om zaken te verhelderen of explicieter te benoemen die bij de laatste herziening van de Richtlijnen (2011) niet zo duidelijk zijn benoemd. Verhelderd kan worden dat "contribute to" ook moet inhouden "benefit from" (zie de Posco-case). Ook thema’s als dierenwelzijn, ICP/FPIC en ontsluiting van het due diligence proces verdienen aandacht. Mogelijk kan deze General Guidance ook van nut zijn voor de sectorconvenantentrajecten.

OESO-FAO en duurzame landbouw

De OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains is op 11 maart gelanceerd in Parijs. De Guidance brengt bepalingen bijeen uit verschillende bestaande MVO standaarden die specifiek van belang zijn voor de agrifoodketen. Het is een handvat voor bedrijven om deze MVO standaarden na te leven en zo negatieve impacts van hun activiteiten te voorkomen. De Guidance maakt ook aan overheden en maatschappelijke organisaties duidelijk wat zij mogen verwachten van actoren in de agrifoodketen en welke rechten gerespecteerd moeten worden. De Guidance wordt de komende tijd door de OESO getest met pilots uit de praktijk. De Guidance is het resultaat van een multistakeholderproces. Nederland heeft met name toegezien op een goede verankering van landrechten en dierenwelzijn. Het NCP zal waar mogelijk bijdragen aan de verspreiding van de Guidance in Nederland. Lees de volledige informatie over het werk van de OESO op het gebied van MVO in de landbouw.

Lees meer

Actuele NCP meldingen

Zie de eerste evaluatie melding over Atradius en de eindverklaring over Mylan

Reactie gevraagd

De volgende versie van 'NCP-Actueel' verschijnt midden juni 2016. Als u opmerkingen heeft, meer informatie wilt, of onderwerpen wilt aandragen voor een reactie van het NCP, dan horen wij dat graag.

Colofon

ncpoecd@minbuza.nl

www.oesorichtlijnen.nl

www.oecdguidelines.nl