Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 1, 10 mei 2017

NCP Actueel januari - april 2017
 

'NCP Actueel' is een rubriek over recente en actuele activiteiten van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Inhoudsopgave

Nieuwe brochure “Eerlijk zakendoen, zonder corruptie”

In januari is een nieuwe brochure verschenen voor bedrijven over eerlijk zakendoen, zonder corruptie. Corruptie is een veelvoorkomend probleem bij internationaal zakendoen. In de brochure kunnen bedrijven lezen wat ze kunnen doen als ze in het buitenland worden geconfronteerd met situaties waarin om steekpenningen wordt gevraagd en hoe ze kunnen voorkomen dat ze in een moeilijke situatie terechtkomen.

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven willen gezamenlijk corruptie in het buitenland tegengaan. Daarom brengen VNO-NCW/MKB-Nederland en ICC Nederland samen met de ministeries van BZ, VNJ en EZ deze brochure uit. Het NCP heeft input geleverd voor het hoofdstuk over de verantwoord zakendoen en de rol van de overheid, waarin ook de OESO-richtlijnen expliciet genoemd worden. De OESO-richtlijnen zijn een vrijwillig, maar niet vrijblijvend kader voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, milieu en ook corruptie.

Door te werken met de OESO-richtlijnen wordt een bedrijf steeds transparanter en minder risicovol. Dat maakt dat het vertrouwen in het bedrijf stijgt. Voor corruptie gelden echter ook wettelijke regels; corruptie is namelijk strafbaar voor de Nederlandse wet. Ook als de corrupte handelingen in het buitenland plaatsvinden.

Bedrijfsoverstijgend onderzoek NCP naar de olie- en gassector

Het kabinet heeft het NCP verzocht om een bedrijfsoverstijgend onderzoek te doen naar de olie- en gassector, met het doel te achterhalen of deze sector conform de OESO-richtlijnen onderneemt. De achtergrond hiervoor is dat een vrijwillig convenant in de olie- en gassector nog niet van de grond komt. Sinds het Instellingsbesluit NCP uit 2014 kan het NCP op verzoek van het kabinet bedrijfsoverstijgend onderzoek doen. Het onderzoek wordt in 2017 uitgevoerd.

Brieven van minister Ploumen en staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer: 'Evaluatie NCP'

Op 10 april stuurde minister Ploumen een brief aan de Tweede Kamer over het functioneren van het Nederlandse NCP. In het kader van het veertig jaar bestaan van de OESO-richtlijnen publiceerde de OESO Working Party on Responsible Business Conduct in de zomer van 2016 het rapport 'Implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises': The National Contact Points from 2000 to 2015. Dit rapport gaat in op het functioneren van de 46 NCP’s in de wereld en doet aanbevelingen voor verbetering.

Het rapport van de OESO Working Party is een goede aanleiding om de Tweede Kamer te informeren over het functioneren van het Nederlandse NCP in het licht van het functioneren van andere NCP’s. Het kabinet voldoet zo aan de verplichting uit het Instellingsbesluit van 2014, waarin is vastgelegd dat de Kamer iedere vier jaar over het functioneren van het NCP wordt ingelicht.

Het kabinet concludeert dat het Nederlandse NCP in hoge mate voldoet aan de verwachtingen die de OESO van NCP’s heeft. Wel zijn er aandachtspunten waar het NCP de komende jaren mee aan de slag kan. Zo kan meer aandacht worden besteed aan het bekendmaken van de Richtlijnen aan midden- en kleinbedrijf (MKB) en kunnen de voorgeschreven termijnen voor het behandelen van een melding beter worden gehandhaafd.

Gesprek NCP met de minister

Het NCP spreekt ieder jaar met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het afgelopen en het komende jaar. Dit is opgenomen in het Instellingsbesluit van het NCP. Op 31 januari was het gesprek met de minister. Het was een positief gesprek, waarin de minister haar waardering uitsprak voor het werk van het NCP. Onderwerpen van gesprek waren o.a. het werkplan 2017 en het onderzoek dat het NCP gaat doen naar de olie- en gassector, op verzoek van het kabinet.

Eindverklaring melding tegen Atradius Dutch State Business

In het algemeen overleg IMVO van 7 december 2016 heeft minister Ploumen toegezegd de Kamer te informeren over de gevolgen voor het beleid van de Minister van een uitspraak van het NCP inzake de rol van Atradius Dutch State Business (ADSB) bij de verstrekking van twee exportkredietverzeke­ringen voor twee baggerprojecten in Suape, Brazilië. Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurde mede namens minister Ploumen deze brief aan de Kamer (met bijlage) in reactie op de gestelde vragen.

Aandacht voor OESO-richtlijnen in Cao’s

In een gesprek met de Stichting van de Arbeid heeft het NCP aandacht gevraagd voor de OESO-richtlijnen als kader voor duurzaam ondernemen in Cao’s. In Cao-regelingen staat soms een duurzaamheidsparagraaf. De partijen betrokken bij de Cao zouden dan ook kunnen verwijzen naar de Richtlijnen, aldus het NCP. De Richtlijnen hebben inmiddels al een plek gekregen op de website van de Stichting van de Arbeid. Het gesprek vond plaats in het kader van de taak van het NCP om de OESO-richtlijnen beter bekend te maken.

Meer bedrijven onderschrijven de OESO-richtlijnen

In oktober 2016 heeft het NCP een brief geschreven aan alle bedrijven uit een eerder onderzoek van VBDO die de OESO-richtlijnen nog niet publiekelijk onderschreven. Ook minister Ploumen heeft in januari een brief aan deze bedrijven gestuurd. In reactie op beide brieven geven 12 bedrijven alsnog aan, de Richtlijnen publiekelijk te (gaan) onderschrijven in het Jaarverslag over 2015 of 2016. Dit zijn Ahold, Aperam, Arcadis, Boskalis, Heineken, Kendrion, PostNL, Randstad, RELX Group, Sligro, Van Lanschot en VastNed. Het NCP gaat ook gesprekken aan met de bedrijven die nog twijfelen over het publiekelijk onderschrijven van de Richtlijnen.

Soms hebben bedrijven vragen over bijvoorbeeld de consequenties voor de interne bedrijfsvoering of over de mate van invloed die ze hebben op hun toeleveranciers. Zo vonden dit jaar al enkele gesprekken plaats met bedrijven.  
Het NCP benadrukt dat bedrijven, ook als zij de Richtlijnen niet publiekelijk onderschrijven, gehouden zijn aan naleving ervan!

Pilotproject OESO/FAO voor landbouwbedrijven

De OESO ontwikkelt ook richtlijnen over MVO voor sectoren. In 2016 verscheen de “Guidance for responsible Agricultural Supply chains” van de OESO en de FAO. De OESO start in de tweede helft van 2017 met een pilot in het kader van de promotie en implementatie in de praktijk van de Guidance. Ongeveer 30 bedrijven uit de sector (landbouw, voedingsmiddelenbedrijven, investeerders in landbouw, importeurs) kunnen deelnemen.
Het doel is leren van de Guidance en deze toepassen in de praktijk van het bedrijf. Aanmelding is nog mogelijk. De Guidance wordt overigens vertaald in alle EU-talen.

Workshop verantwoord ondernemen voor Zuid-Korea

De NCP’s van Nederland, Noorwegen, Zweden en Frankrijk hebben in februari op uitnodiging van Zuid-Korea en de EU een presentatie gegeven in Brussel over hun structuur, taken en werk tijdens een workshop over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De workshop werd georganiseerd in het kader van het vrijhandelsakkoord (Free Trade Agreement) tussen Zuid-Korea en de EU. Dit vrijhandels­akkoord gaat ook over duurzaamheid. De NCP’s waren uitgenodigd om hun ervaringen te delen met de Koreanen, die hun eigen NCP graag verder willen ontwikkelen.

IMVO-sectorconvenanten en de rol van het NCP

In een groot aantal sectoren van het bedrijfsleven wordt gewerkt aan vrijwillige afspraken tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de convenanten gaat het ook over geschillenbeslechting tussen de convenantspartijen over de afspraken in het convenant en over de toegang tot herstel voor gedupeerden. Vaak komen daarbij vragen naar voren over de rol en taak van het NCP in relatie tot convenanten. Het NCP heeft daarvoor Q&A's opgesteld.

Ook de verzekeringssector werkt aan een convenant. In een gesprek met het Verbond van Verzekeraars op 28 februari jl. heeft het NCP zijn taken verder verduidelijkt en aangegeven hoe ons werk raakt aan de convenanten. Zo heeft het NCP duidelijk gemaakt dat een klacht bij het NCP tegen een Nederlandse verzekeraar ook nu al kan worden ingediend; dit staat los van het bestaan van convenantafspraken. Het NCP gaf vertrouwelijk advies over een concept van het convenant.

Meer bezoekers NCP-website

De huidige NCP-website is sinds januari 2015 live. In
2016 is een duidelijke stijging waar te nemen en werden
de Nederlandse en de Engelse sites vaker geraadpleegd:
                                      2015                 2016
Bezoekers                    18.330               21.271
Bekeken pagina's          31.117               46.078
Downloads                     1.966                 5.377

Actuele NCP meldingen

Op onze website vindt u de lopende meldingen en een overzicht van de afgeronde meldingen.

Reageren?

Voor opmerkingen, vragen, reacties, meer informatie of verzoeken voor onderwerpen die nog niet aan bod kwamen,  kunt u contact met ons opnemen.

Colofon

ncpoecd@minbuza.nl

www.oesorichtlijnen.nl

www.oecdguidelines.nl