Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

17 februari 2016

Samenvatting Werkplan 2016, Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP)

Inhoudsopgave

Het NCP stelt jaarlijks een werkplan op waarin het de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden toelicht. Dit is een samenvatting van het uitgebreide werkplan voor 2016.

De focus van het NCP richt zich het komende jaar op de volgende drie onderwerpen:
 1. Betere bewustmaking van de OESO-richtlijnen naar het bedrijfsleven toe,
 2. Versterken van de samenwerking met partners,
 3. Overkoepelend thema voor 2016: ‘40-jarig jubileum van de OESO-richtlijnen’
 
Binnen de twee kerntaken van het NCP worden deze onderwerpen hieronder uitgewerkt:

Kerntaak 1:
Bedrijven bekend maken met de OESO-richtlijnen voor multinationale onderne­mingen en de toepassing ervan bevorderen.

Kerntaak 2:
Het behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de OESO-richtlijnen, of het faciliteren van een dialoog
 
Ad 1) Bevorderen bekendheid OESO-richtlijnen:

Vieren 40 jarig jubileum van de OESO-richtlijnen:
 • Overkoepelend thema in 2016: “OESO richtlijnen 40 jaar; hoe verder?”
 • identificeren toekomstige onderwerpen rond OESO-richtlijnen en consequenties voor functioneren NCP’s,
 • oktober 2016; organiseren NCP++ thema bijeenkomst (NCP+ en key stakeholders)
 
Uitwerken en verduidelijken van het thema ‘Due Diligence’ voor bedrijven
 • 19 april 2016, organiseren NCP themabijeen­komst over “Due Diligence in de praktijk voor een bedrijf en de rol van het NCP”
 
Adviseren over de vraag of de IMVO sectorconvenanten voldoen aan de OESO-richtlijnen
 • betrokken bij concept IMVO convenanten door toetsing aan de OESO-richtlijnen,
 • bevorderen aandacht voor “Leefbaar loon in de waardeketen” in de sectorconvenanten
 
Communicatie- en mediabeleid: verdere professionalisering van het voorlich­tings- en communi­ca­tie­beleid
 • bestaande activiteiten beter publicitair over het voetlicht brengen en inzetten stakeholders,
 • inzet sociale media,
 • websites zo veel mogelijk onder de aandacht brengen voor volledige informatievoorziening: www.oecdguidelines.nl,
 
Specifieke aandacht richten op het bedrijfsleven om de bekendheid van het NCP en de OESO-richtlijnen te vergroten en daarbij actief gebruik maken van de stakeholders en hun achterban, door:
 • aanhaken bij evenementen en gelegenheden waarbij de OESO-richtlijnen centraal staan,
 • boardroom gesprekken,
 • contacten met CSR-managers,
 • economische missies: versterking voorlichting over OESO richtlijnen bij voorbereiding,
 • netwerk opbouwen bij bedrijfsgerichte media
Opbouwen van structurele samen­wer­kings­relaties
 • aanhaken bij lopende projecten en onder­zoeken,
 • expliciet noemen wat het NCP wil en kan bereiken met welke partij,
 • meer onderlinge informatie-uitwisseling,
 • vormgeven accounthouderschap NCP-leden

 
Ad 2)   Behandelen van meldingen, dialoog bevorderen en bemiddelen:

Het NCP behandelt meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepas­sing van de OESO-richtlijnen:
 • Aandacht voor toegankelijkheid meldings­procedure, goede voorlichting aan potentiële melders over procedures en mogelijkheden,
 • Via bemiddeling, feitenonder­zoek en door het geven van aanbevelingen bij het vinden van een oplossing, waardoor escalatie en negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen,
 • Aandacht voor publiciteit over de uitkomst van meldingen om zichtbaarheid NCP en OESO-richtlijnen te vergroten. Na afronding mel­dingen; verbreden van cases (indien mogelijk),
 

Faciliteren van een dialoog over de toepassing van de richtlijnen:
 • Uitwerken procedure voor informele dialogen aan de hand van de kerncriteria; zichtbaarheid, toegankelijkheid, transparantie en verant­woording
 

Naast de twee kerntaken heeft het NCP er een nieuwe taak bij gekregen om -op verzoek van het Kabinet-  bedrijfsoverstijgend onderzoek uit te voeren. Het NCP is alert op overstijgende thema’s die zich mogelijk hiervoor lenen.

Internationaal is het NCP o.a. betrokken bij de proactieve agenda van de ‘ OESO werkgroep verantwoord ondernemen’ (OECD WPRBC)

De vier onafhankelijke leden van het NCP worden ondersteund door het secretariaat bestaande uit drie ambtelijke medewerkers.

Colofon

ncpoecd@minbuza.nl

www.oesorichtlijnen.nl

   #oesorichtlijnen

www.oecdguidelines.nl