Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 6, 26 januari 2017

NCP Actueel september - december 2016
 

'NCP Actueel' is een rubriek over recente en actuele activiteiten van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Inhoudsopgave

Oproep NCP aan CEO’s: "hanteer de OESO-richtlijnen"

Eind oktober heeft het NCP een brief geschreven aan de CEO’s van een aantal Nederlandse beursgenoteerde bedrijven met de oproep om de OESO-richtlijnen (publiekelijk) te gaan hanteren als referentiekader voor hun MVO-beleid. De brief van het NCP volgt op de publicatie van het onderzoek “Commitment to OECD Guidelines for Multinational Enterprises by Dutch stock listed companies” van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Uit het onderzoek blijkt dat nog lang niet alle bedrijven de Richtlijnen onderschrijven. Bedrijven hebben ook vragen over het belang van de OESO-richtlijnen en het onderschrijven daarvan. Vragen zoals: "Wat zijn voor mijn bedrijf de voordelen van het publiekelijk onderschrijven van de OESO-richtlijnen?" en "Hoe verhouden de OESO-richtlijnen zich tot andere bestaande regels, codes en principes, zoals de SDG’s, UNGlobalCompact, GRI en ISO?". Het NCP beantwoordt in zijn brief een aantal vragen die bedrijven hebben gesteld tijdens het onderzoek. Het NCP geeft ook aan dat de persoonlijke aandacht van de CEO en het gesprek in de boardroom over MVO essentieel zijn voor een goed internationaal MVO-beleid binnen bedrijven.

Bankenconvenant getekend

In november is het tweede IMVO sectorconvenant getekend, het bankenconvenant. In het  bankenconvenant staan afspraken tussen banken, vakbonden, NGO’s en de overheid, die banken beter in staat moeten stellen om bij investeringen en financieringen te zorgen voor het respecteren van mensenrechten. Het NCP is gevraagd vertrouwelijk te adviseren op conceptteksten over de toepassing van de OESO-richtlijnen

Bedrijfsoverstijgend onderzoek NCP naar de olie- en gassector

Het kabinet heeft het NCP verzocht om een bedrijfsoverstijgend onderzoek te doen naar de olie- en gassector, met het doel te achterhalen of deze sector conform de OESO-richtlijnen onderneemt. De achtergrond hiervoor is dat een vrijwillig convenant in de olie- en gassector nog niet van de grond komt. Sinds het Instellingsbesluit NCP uit 2014 kan het NCP op verzoek van het kabinet bedrijfsoverstijgend onderzoek doen. Het onderzoek wordt in 2017 uitgevoerd.

NCP themabijeenkomst: “OESO-richtlijnen 40 jaar verder”

Op 3 november 2016 organiseerde het NCP een themabijeenkomst over nieuwe ontwikkelingen en wat dit betekent voor de OESO-richtlijnen en NCP’s. De bijeenkomst onder voorzitterschap van Bart Romijn, directeur van Partos, werd bijgewoond door zo’n 50 genodigden vanuit het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. De OESO-richtlijnen bestaan in 2016 al veertig jaar, maar zijn onverminderd relevant als richtsnoeren voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo bleek ook uit de discussies tijdens deze middag. In kleine groepjes werd gediscussieerd over actuele thema’s zoals de relatie tussen OESO-richtlijnen en SDG’s, de ontwikkeling van handelsrelaties en hoe om te gaan met problematische ketenrelaties. Het discussiethema naar vrije keuze van de deelnemers was verrassend: het verbreden van de reikwijdte van de OESO-richtlijnen naar kleine en middelgrote bedrijven. Keynote spreker Herman Mulder, die deze middag afscheid heeft genomen als NCP-lid, hield een warm pleidooi voor de Richtlijnen en een sterke due diligence verplichting als basis om de ambitie van de SDG’s te realiseren.

De NCP themabijeenkomsten zijn bedoeld om bedrijven, NGO’s en andere organisaties met interesse in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen bij elkaar te brengen, kennis te delen en te discussiëren over dilemma’s en uitdagingen bij het in de praktijk brengen van de OESO-richtlijnen.

Nieuwe Corporate Governance Code gepubliceerd

Op 8 december 2016 is de herziene Corporate Governance Code (CGC) gepubliceerd.
Het NCP heeft tijdens de consultatieronde voor stakeholders input geleverd voor de nieuwe code in relatie tot de OESO-richtlijnen. Het NCP heeft gepleit voor het verwijzen naar een verbinden van de CGC met de OESO-richtlijnen. De OESO-gedragsregels bieden bij toenemende globalisering een goed kader voor het internationaal zakendoen en daarom is het leggen van de link zeer gewenst en echt op zijn plaats. In de nieuwe code staat lange termijn waarde creatie centraal en is een verwijzing naar de OESO-richtlijnen en keten-verantwoordelijkheid opgenomen. Ook wordt verwezen naar de EU-richtlijn over niet-financiële rapportage.

Training OESO-richtlijnen voor OR-leden

Speciaal voor OR-leden organiseerde het NCP een interactieve trainingsdag over de praktijk van de medezeggenschap op 16 november 2016. Ruim 40 leden van ondernemingsraden namen deel. Doel van deze jaarlijkse training is om de kennis van de OESO-richtlijnen -en de toepassing daarvan- te vergroten. De OR zit aan tafel bij het bestuur van de multinationale onderneming en heeft de mogelijkheid om zaken als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten en het belang van due diligence te agenderen. Sprekers waren Lodewijk de Waal (NCP), Mathi Bouts (Stichting MNO) en Olaf Brugman (Rabobank). In de middag gingen de deelnemers aan de slag met opdrachten gebaseerd op recente gebeurtenissen die in media aandacht hebben gekregen over betrokkenheid van een bedrijf bij schending van bijv. mensenrechten. De deelnemers moesten als leden van de OR van dit bedrijf een standpunt innemen richting de bestuurder en dit goed onderbouwen.

NCP denkt mee: nieuwe cursus “Mind your business”

Eind oktober is een nieuwe online cursus voor overheidspersoneel in Nederland en op de ambassades gelanceerd over mensenrechten en bedrijfsleven. In de training staan de UNGP’s over mensenrechten centraal, maar wordt ook ruim aandacht besteed aan de OESO-richtlijnen, die een breed kader vormen voor ondernemingen op alle MVO-thema’s. Het NCP heeft meegedacht over de opzet en invulling van de cursus.

Dutch Visitors Program Human Rights (RVO)

Het Dutch Visitors Program van RVO (oktober) is een programma waarbij een groep talentvolle jonge mensen naar Nederland komt om te zien hoe wij nationaal en internationaal met mensenrechtenvraagstukken omgaan. De deelnemers zijn onder andere geïnteresseerd in het gebruik en promotie van mensenrechten in CSR en manieren waarop ondernemersactiviteiten ontwikkeling en mensenrechten kunnen stimuleren. Tijdens het “maatwerk-gedeelte” van het programma sprak het NCP op haar verzoek met de Mexicaanse deelnemer over het werk van het NCP in Nederland. Het Mexicaanse NCP heeft eerder verschillende arbeid gerelateerde zaken behandeld maar heeft momenteel geen enkele melding.

Studiedag “ontwikkeling internationale codes of conduct”

In september hield de voorzitter van het NCP een presentatie op een studiedag van de Vereniging voor Arbeidsrecht en the Hague Institute for Global Justice over de ontwikkeling van internationale codes of conduct. Hij ging in op de rol van de OESO-richtlijnen in de relatie tussen werknemers en bedrijven en over de NCP ervaringen en meldingen over arbeidszaken. Andere sprekers gingen in op de rol van de ILO en het Bangladesh Accord.

Gesprekken NCP met stakeholders

De NCP leden voeren regelmatig gesprekken met relevante stakeholders van het NCP, om informatie uit te wisselen over activiteiten, om de Richtlijnen onder de aandacht te brengen en om de stakeholders te betrekken bij het werk van het NCP.
Dit kwartaal vonden gesprekken plaats met CNV International en met de nieuwe directeur van MVO-Nederland, Maria van der Heijden.

Actuele NCP meldingen

Zie de berichten op de website.

Reageren?

Voor opmerkingen, vragen, reacties, meer informatie of verzoeken voor onderwerpen die nog niet aan bod kwamen,  kunt u contact met ons opnemen.

Colofon

ncpoecd@minbuza.nl

www.oesorichtlijnen.nl

www.oecdguidelines.nl