Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 juni 2016

NCP Actueel april/mei 2016
 

'NCP Actueel' is een rubriek over recente en actuele activiteiten van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Inhoudsopgave

Themabijeenkomst van 19 april over due diligence en de rol van het NCP- terugblik

Voor een volle zaal geïnteresseerden uit bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en overheid vond op dinsdag 19 april de eerste NCP Themabijeenkomst van 2016 plaats en werd een antwoord gegeven op de vraag 'Hoe kunnen bedrijven due diligence processen verankeren in hun bedrijfsvoering?'. Lees het verslag en de presentaties van deze dag en bekijk de foto’s.

Voorstel herziening ‘Corporate Governance Code’ (CGC)

De CGC wordt herzien dit jaar. Het NCP heeft commentaar geleverd tijdens de publieke consultatie en vindt dat de CGC gezaghebbend en leidend is voor veel raden van bestuur. Het NCP geeft aan dat aansluiting van de CGC op de OESO Richtlijnen en de centrale begrippen daarin -zoals ketenverantwoordelijkheid en coherentie-, belangrijk is.
De herziene CGC en het commentaar -naar aanleiding van de publieke consultatie- worden deze zomer gepubliceerd.

Themabijeenkomst Engels NCP over de bouwsector en arbeidskwesties

Op 15 april organiseerde het Engelse NCP een ‘peer learning’ bijeenkomst over de bouwsector met speciale aandacht voor gedwongen arbeid en arbeidsvraagstukken in de OESO richtlijnen. Het Nederlandse NCP heeft een presentatie gehouden over de succesvol afgesloten melding over NUON en de belangrijkste aspecten daarin: Partijen waren het eens over de verantwoordelijkheid voor de gehele keten van een contracterende partij en er is een procedure vastgesteld voor monitoring, klachten en reportage. Ook werd toegelicht welke andere kwesties -in relatie tot de bouwsector- aan het licht komen in de praktijk van het NCP. Er is bijvoorbeeld meer verduidelijking nodig over ex ante en doorgaande due diligence. De door de OESO te ontwikkelen ‘General Guidance on Due diligence’ kan hier behulpzaam zijn. Er is ook meer duidelijkheid nodig over disengagement als laatste middel. Het gaat dan over welke criteria en omstandigheden de keuze voor disengagement bepalen.

OECD-FAO: sectorspecifieke richtsnoeren voor duurzame landbouwketens

De ontwikkeling van sectorspecifieke richtsnoeren is een belangrijk onderdeel van de Proactieve agenda van de OESO op het gebied van IMVO. Dit voorjaar heeft de OESO samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) een ‘General Guidance for Responsible Agricultural supply chains’ ontwikkeld. Aansluitend daarop zijn door de ‘Wageningen University and Research centre (WUR)’, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, meer praktische handvatten voor duurzame investeringen in agrarische projecten ontwikkeld.
De Guidance is onder de aandacht gebracht bij de partijen die betrokken zijn bij het voorbereiden van convenanten in de voedingsmiddelenindustrie en de landbouwsector. De Guidance kan houvast bieden in het proces om tot een sectorconvenant te komen.

Onderzoek zorgplicht en MVO-toezichthouder

In april heeft minister Ploumen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over IMVO. In die brief wordt ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek (Universiteit Utrecht) naar de zorgplicht van Nederlandse bedrijven betreffende IMVO. Belangrijk punt in het onderzoek is de wenselijkheid van meer wetgeving en het meer juridisch benaderen van MVO tegenover de (vrijwillige, maar níet vrijblijvende) aanpak van IMVO via bijvoorbeeld de OESO Richtlijnen. De conclusie luidt in ieder geval, dat actieve betrokkenheid van bedrijven essentieel is. Binnen of buiten de wettelijke kaders.

EU Conferentie over mensenrechten en bedrijfsleven

Op 11 mei jl. was het NCP, deelnemer aan een panel op de ‘EU Roadmap to Business and Human Rights Conference’ in Amsterdam. Een goede conferentie waarin vooral veel aandacht was voor het effectiever maken van de UN Guiding Principles. Het NCP heeft het belang benadrukt van initiatieven op EU-niveau en breder (OESO, VN) -naast nationale initiatieven- om mensenrechten hoog op de agenda van het bedrijfsleven te krijgen en te zorgen voor een gelijk speelveld. Ook het belang van due diligence in de waardeketen en access to remedy zijn door het NCP benadrukt.

VBDO en onderzoek naar OESO-richtlijnen

Tijdens een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) Angelique Laskewitz, is onder andere vooruit gekeken naar het onderzoek dat VBDO uitvoert (in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse zaken) naar de bekendheid met de OESO Richtlijnen en het NCP, bij een 50 tal beursgenoteerde multinationale bedrijven. Het NCP is nauw betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. De uitkomsten geven het NCP naar verwachting goede aanknopingspunten om zijn activiteiten, gericht op bewustwording van bedrijven over de OESO richtlijnen, verder te verbeteren.

‘Peer learning’ activiteiten NCP’s

Vanuit de OESO wordt hard getrokken aan de ontwikkeling van NCP’s wereldwijd. Om die ontwikkeling te stimuleren zijn ‘peer learning’ activiteiten tussen NCP’s onderling belangrijk. NCP’s verschillen onderling immers sterk in ervaring en in ontwikkeling. Het Nederlandse NCP krijgt regelmatig verzoeken om hieraan bij te dragen; om zelf een bijeenkomst voor NCP’s te organiseren, of om informatie over de werkwijze en procedures van het Nederlandse NCP. Het Instellingsbesluit is daarom nu ook in het Engels beschikbaar op de NCP-website evenals de samenvatting van het werkprogramma 2016. Volgend jaar wil het NCP in Nederland een ‘peer learning’ bijeenkomst organiseren voor andere NCP’s.

Aankondiging jaarlijkse MVO trainingsdag voor OR-leden

Ieder jaar verzorgt het NCP een trainingsdag voor leden van ondernemingsraden van internationaal opererende bedrijven. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op woensdag 16 november. De dagvoorzitter is Frans Evers, oud-NCP voorzitter. Om een zo interessant mogelijk programma te kunnen bieden is een enquête uitgezet onder de deelnemers van vorig jaar. Het is namelijk belangrijk dat duurzaam ondernemen aan de orde komt in de boardroom, zodat MVO echt hoog op de agenda komt binnen een bedrijf. De OR kan onderwerpen agenderen met de bestuurder en is dus een belangrijke partij voor MVO.

Reeks columns over “40 jaar OESO Richtlijnen, hoe verder?”

Het NCP is op de website gestart met een reeks columns van gastschrijvers, gericht op de toekomst van de OESO-richtlijnen en IMVO. De gastschrijvers kunnen afkomstig zijn uit het bedrijfsleven, uit het maatschappelijk middenveld of van de overheid. De eerste inzending is al gepubliceerd. Wie volgt? Of reageer op de vraag van wie u graag een column ziet? Of geef een reactie op de column onderaan de webpagina.

Actuele NCP meldingen

Zie de berichten op de website.

Reactie gevraagd

De volgende versie van 'NCP-Actueel' verschijnt midden september 2016. Als u opmerkingen heeft, meer informatie wilt, of onderwerpen wilt aandragen voor een reactie van het NCP, dan horen wij dat graag.
 

Colofon

ncpoecd@minbuza.nl

www.oesorichtlijnen.nl

www.oecdguidelines.nl