< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 9, 3 juni 2016

Op donderdag 19 mei vond de feestelijke afsluiting plaats van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland. We willen alle deelnemers van harte bedanken voor hun deelname, zowel in de zaal als online. Op onze website en in deze en komende nieuwsbrief (augustus) ontsluiten wij de laatste resultaten van NKN.

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Duurzaam benutten van natuur goed voor economie

De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden. Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden zoeken daarom naar wegen om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van het natuurlijk kapitaal. Dit brengt innovaties op gang. Maar veel mogelijkheden blijven nog onbenut. Het is zaak om door te pakken. Lees eindrapport NKN

“Natuurlijk Kapitaal slaat brug tussen natuur en economie”

Hoe kunnen overheden en bedrijven de natuur benutten en tegelijk beschermen? Dit onderwerp stond centraal tijdens het PBL-symposium ‘Natuurlijk Kapitaal Nederland’ op 19 mei in het oude Postkantoor te Utrecht. Het planbureau presenteerde op dit symposium de resultaten van twee jaar praktijkonderzoek. Lees verslag symposium NKN

Milieu 2016-3: Special Natuurlijk Kapitaal

Naar aanleiding van de afronding van het NKN programma bieden het Planbureau voor de Leefomgeving & de VVM (het netwerk van milieuprofessionals) u graag deze Special aan: Natuurlijk Kapitaal: "Een kostbaar vermogen". Lees Special Milieu

Uitgelicht: artikelen Special Natuurlijk Kapitaal

Lessen voor de praktijk

Initiatieven waarbij natuur en economie elkaar versterken brengen innovaties op gang en mobiliseren energie. Tegelijkertijd blijven mogelijkheden onbenut, vooral omdat hiervoor in veel strategische besluitvormingsprocessen te weinig oog voor is. Kansen liggen met name op het gebied van duurzaam ondernemen, ondernemend natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. Lees meer

Meerwaarde ecosysteemdiensten voor Deltaprogramma

Het PBL verkent de mogelijkheden om natuur een rol te laten spelen in de uitvoering van het Deltaprogramma. Dit gebeurt met oog voor de meerwaarde voor de biodiversiteit. Lees meer

Handen ineen voor schoon water resulteert in win-win

Een gezonder ecosysteem heeft een positief effect op de grondwaterkwaliteit. Voor drinkwaterbedrijf Brabant Water reden om te streven naar een gezond bodem- en watersysteem. Lees meer

Klinkende munt slaan uit natuur vergt gerichte aanpak

Ondanks het waardevolle karakter van natuurterreinen staan daar weinig inkomsten tegenover. Onderzoek in de Weerribben- Wieden maakt duidelijk dat een gerichte aanpak nodig is om klinkende munt te slaan uit natuurgebieden. Lees meer

Bedrijfseconomisch perspectief de maat genomen

Is het concept natuurlijk kapitaal bruikbaar bij de ontwikkeling van sluitende verdienmodellen? Lees meer

Duurzame handel? Doen!

Het duurzaam maken van internationale handelsketens kan gunstig uitpakken voor ecosysteemdiensten. Daar staat tegenover dat de bedrijfseconomische voordelen vaak bescheiden zijn. Lees meer

Kansenkaarten voor duurzaam benutten natuurlijk kapitaal

Welke kansen zijn er om de opgedane kennis binnen deze praktijk-projecten op te schalen naar andere gebieden in Nederland? Lees meer

Wist je dat ...

… het platform www.natuurlijkkapitaal.com sinds deze week in de lucht is? Dit overkoepelende initiatief van VNO-NCW en IUCN NL toont allerlei voorbeelden van bedrijven die duurzaam ondernemen met natuurlijk kapitaal, bijvoorbeeld in de bouw, transport en visserij. Twitter: @naturalcaptains

de natuur onze hersenen uitdaagt? De natuur is namelijk altijd nieuw en onvoorspelbaar, aldus hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder. Lees hier het interview in het Magazine Vitale Groene Stad.

de hashtag van het eindsymposium van NKN (#NKN16) trending topic was? Vooral de sprekers werden veel geciteerd over hun ervaringen in de praktijk. Daarnaast kwamen er ook enkele kritische kanttekeningen over het nut en de grenzen van de financiering van natuurlijk kapitaal (zoals hier en hier).

Agenda

19-23 September 2016 - European Ecosystem Services conference

PBL verzorgt twee deelsessies op de European Ecosystem Services 2016 conference. Op deze bijeenkomst met als thema “Helping nature to help us” komen bedrijven, politici en wetenschappers samen om te praten over de rol van ecosystemen in de gezondheid van de mens en natuurbescherming. De bijeenkomst is een initiatief van de Universiteit van Antwerpen en enkele internationale platforms. Meer informatie en aanmelden

Colofon

Abonnementen

Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Uitgaven verschijnen ongeveer eens per twee maanden. Afmelden kan altijd.

Meer weten?

Meer informatie over Natuurlijk Kapitaal Nederland vindt u op onze website. Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

Contact

Wilt u iets vragen over Natuurlijk Kapitaal Nederland of heeft u een idee? Neem dan contact op met programmaleider Petra van Egmond: petra.vanegmond@pbl.nl of (06) 118 713 96