Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Nummer 11, 5 april 2012

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Eerste Kamer besluit tot tweede vragenronde over ontwerppolitiewet

eerste_kamer_kl.jpg

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 28 maart jl. de memorie van antwoord ontvangen van minister Opstelten over de ontwerppolitiewet. Op 3 april jl. heeft de Eerste Kamer de nadere procedure besproken en besloten tot een tweede ronde van vragen: op 22 mei a.s. mogen de leden nieuwe vragen aanleveren voor het nader voorlopig verslag aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Lees meer…

Algemeen Overleg in Tweede Kamer

tweede_kamer_microfoon.jpg

Op donderdag 29 maart jl. vond er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats met de minister en de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Er stonden maar liefst 19 politieonderwerpen op de agenda. Vragen van de kamerleden gingen met name over de landelijke prioriteiten van de politie, de CAO Politie, agressie tegen politiemensen en de dierenpolitie. Ondanks dat het debat bijna vier uur duurde is de commissie niet toegekomen aan de tweede termijn. Deze tweede termijn is inmiddels op dinsdag 3 april jl. gehouden.

Lees meer…

Kamervragen (nationale) politie

tweede_kamer.jpg

Leden van de Tweede Kamer hebben onlangs diverse vragen gesteld over de (nationale) politie. Zo zijn er door de leden Kuiken en Marcouch (beiden PvdA) vragen gesteld over de sluiting van politiebureaus in Amsterdam in verband met de komst van de nationale politie.

Lees meer…

Voortgangsbericht nationale politie

politie1.jpg

Op 26 maart 2012 is het tweede voortgangsbericht over de vorming van de nationale politie aan de Tweede Kamer gezonden. De rapportage beslaat de periode van september vorig jaar tot nu. Er wordt ingegaan op bestuurlijke inbedding (zoals het Actieprogramma Lokale Besturing politie), de activiteiten van het departement en de activiteiten van de kwartiermaker nationale politie. Stevig wordt benadrukt dat ook in de periode na de eerste voortgangsrapportage geen onomkeerbare stappen zijn gemaakt en dat de minister van Veiligheid en Justitie de regie strak in handen heeft. 

Nulmetingen “Minder regels, meer op straat”

administratieve_lasten.jpg

In het Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat” is een ambitieuze doelstelling geformuleerd: een vermindering van de administratieve lasten bij de politie met 25%. Hierdoor stijgt de productiviteit ('blauw op straat') met het equivalent van 5000 fte binnen de operationele sterkte van 49.500 fte. Tegelijkertijd beoogt het actieprogramma het vakmanschap bij de politie te versterken. Om in 2014 vast te kunnen stellen of de maatregelen van het actieprogramma feitelijk tot resultaat leiden, is het nodig deze doelstelling te monitoren.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie
Bureau DG Politie

Contact

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Mail naar: nationale.politie@minvenj.nl

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.