Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Nummer 5, 22 september 2011

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Voortgangsbericht minister Opstelten vorming nationale politie

opstelten2.jpg

Op 19 september jl. heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer via een eerste voortgangsbericht geïnformeerd over de huidige stand van zaken rond de vorming van de nationale politie. Een half jaar na het verschijnen van het Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie zijn er al flinke stappen gezet op weg naar de nationale politie:

Lees meer…

Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014

bewaartermijn_internet.jpg

De politie krijgt over drie jaar één landelijke informatievoorziening die een einde moet maken aan de ICT problemen bij de politie. Op korte termijn wordt de bestaande ICT-ondersteuning van de politie verbeterd. Bij de inrichting van de nieuwe informatievoorziening staat het werk van de politiemensen op straat centraal. Dat staat in het Aanvalsprogramma Informatievoorziening 2011-2014 Politie dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 19 september jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer…

Programmaplan Nationale Politie "Waakzaam en dienstbaar"

waakzaamdienstbaar.jpg

Naast het bovengenoemde voortgangsbericht en het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie heeft minister Opstelten ook het Programmaplan Nationale Politie “Waakzaam en dienstbaar” aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit programmaplan heeft de kwartiermaker nationale politie (KNP) in opdracht van de minister opgesteld. Het beschrijft de wijze waarop de nationale politie wordt vormgegeven, inclusief de opdracht aan en taakverdeling tussen de kwartiermakers en wanneer welke producten gereed zijn.

Lees meer…

Begrotingsuitgaven en -inkomsten Veiligheid en Justitie 2012

euro.jpg

In totaal komen de uitgaven van VenJ voor 2012 op ruim 11,4 miljard euro uit. Bijna 5,5 miljard euro daarvan gaat naar de (Veiligheidsregio's en) Politie. Voor de politieorganisatie is volgend jaar in totaal bijna 4,3 miljard euro aan algemene en bijzondere uitgaven beschikbaar. Met dit bedrag wordt volgens de begroting “voorzien in middelen die nodig zijn voor adequate politiezorg door de regionale politiekorpsen op regionaal en bovenregionaal niveau.” De verdeling van dit bedrag over de korpsen is gebaseerd op de junicirculaire 2011. Voor de vorming van de nationale politie is 230 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer…

Strategische conferentie nationale politie

voorlinden.jpg

Op 12 september jl. vond op Landgoed Voorlinden (Wassenaar) de eerste strategische conferentie plaats over de nationale politie. De conferentie was georganiseerd door de minister van Veiligheid en Justitie en het directoraat-generaal Politie. Genodigden waren de (beoogd) regioburgemeesters, de voorzitter van de VNG met een delegatie van burgemeesters, het College van procureurs-generaal, de hoofdofficieren van justitie van de tien regionale eenheden en van het functioneel en landelijk parket, de kwartiermakers nationale politie en de politieke en ambtelijke top van het ministerie van VenJ. De opkomst was goed en de discussies verliepen open en constructief.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud, mail naar:
Postbus.NationalePolitie@dgv.minvenj.nl

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.