< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 6, 4 juli 2016

Nieuwsmail voor professionals bij de overheid, in de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), een integrale visie voor de fysieke leefomgeving op lange termijn. De vernieuwing van het omgevingsrecht biedt met de omgevingsvisie een belangrijk nieuw instrument om de ambities van deze stelselherziening te vertalen naar beleid en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Nationale Omgevingsagenda (NOA) verschijnt naar verwachting in het najaar

In het Programma NOVI werken sinds een jaar 8 departementen van de Rijksoverheid samen met provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers aan de totstandkoming van deze Nationale omgevingsvisie (NOVI). Tot nu toe is een grote hoeveelheid kennis over de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van Nederland en omgeving verzameld. Het maken van de NOVI verheugt zich in een grote belangstelling en betrokkenheid van vele partijen in de samenleving. Niet alleen professionals en adviseurs, maar ook burgers, wetenschappers, bestuurders, bedrijven, organisaties en politici praten mee in de werkplaatsen en andere bijeenkomsten die door het programma zijn georganiseerd. Dat is positief, want het gesprek met de samenleving is een belangrijke pijler onder de NOVI.

Op basis van alle huidige informatie en kennis wil minister Melanie Schultz van Haegen de komende periode een nadere verdieping van alle thema’s uitvoeren door gesprekken te gaan voeren met de collega’s en bestuurders die samenwerken aan de NOVI. Hierdoor wordt duidelijk wat noodzakelijkerwijs moet worden geborgd in de NOVI, welke wensen en ideeën er t.a.v. de verschillende beleidsterreinen en onderwerpen zijn en waar de kansen zich voordoen en verbindingen tussen ontwikkelingen kunnen worden gemaakt. Ook kan zo inzichtelijk worden dat wellicht niet alle wensen verenigbaar zijn en waar zich spanning en frictie voordoet.

Het resultaat van deze gesprekken vormt, samen met de opbrengsten van het afgelopen jaar, input voor de visie (NOVI) en wordt in de agenda (NOA) verwoord. Naar verwachting verschijnt de NOA in het najaar van 2016.

Heeft u vragen over het proces te komen tot de NOA/NOVI? Mail uw vraag naar: PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl

‘Leefomgeving van Morgen’ leeft en geeft inspiratie; Nationale Omgevingsvisie op IABR

Tijdens de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) 9 juni jl. organiseerde het  programmateam van de Nationale Omgevingsvisie in samenwerking met de Vereniging Deltametropool en Wij maken Nederland de bijeenkomst ‘Leefomgeving van Morgen’. Tijdens de bijeenkomst is de inspiratie van de IABR en de volop aanwezige denkkracht benut om gezamenlijk te kijken naar enkele maatschappelijke opgaven voor de NOVI en door te kijken wat deze opgaven betekenen voor de fysieke leefomgeving van Nederland. Oftewel, “what’s next” voor de Nationale Omgevingsvisie?

Tijdens het openingswoord benadrukte Paul Gerretsen, moderator van de bijeenkomst dat NOVI een kans is die zorgvuldig moet worden aangepakt. Knelpunten, kansen en dilemma’s werden besproken tijdens vier expertsessies die aansluiten op het centrale thema van de IABR: Next Energy, Next Living, Next Farming en Next Economy.

Na de pauze begon met ruim 220 gasten in het Auditorium het gesprek over de Nationale Omgevingsvisie. Wat houdt deze nationale visie in en wat zou het moeten zijn? Samen met  een aantal gasten, waaronder Hans Tijl, Joost Schrijnen, Maarten Hajer en gedeputeerden Bart Krol en Erik van Merriënboer werd het gesprek gevoerd om richting te geven aan deze vraag. Hieruit kwam onder andere dat het gevoel van urgentie is hierbij van groot belang is, maar indien het verhaal ontbreekt wordt het onmogelijk gemaakt om met de samenleving te praten en draagvlak te creëren. Hans Tijl geeft aan dat NOVI een zoekproces is: “er is een nieuwe taal en nieuwe beelden nodig”. De NOVI helpt om gezamenlijk een taal en boodschap creëren om samen te werken aan het verhaal voor de Leefomgeving van Morgen. Daarnaast gaf Bart Krol aan dat NOVI moet helpen met lange termijn perspectief op Nederland te ontwikkelen.

De input die is geleverd tijdens de expertsessies en plenaire sessie zal input dienen voor vier inhoudelijke essays die geschreven zullen worden door de Vereniging Deltametropool en Wij maken Nederland. Dit analytische naschrift vormt een onafhankelijk geluid vanuit Wij maken Nederland. Op deze manier draagt de output van de bijeenkomst Leefomgeving van Morgen bij aan het ontwikkelen van de Nationale Omgevingsvisie. Kijk voor het uitgebreide verslag op www.werkplaatsNOVI.nl en volg @WerkplaatsNOVI op twitter.

Ons land is te klein om het allemaal apart te doen

Het IPO heeft een bestuurlijke verkenning gedaan bij de provincies en geïnventariseerd welke thema’s en opgaven zij in ieder geval willen agenderen voor de Nationale Omgevingsvisie. De provincies leggen nadruk op de thema’s energietransitie, internationalisering en ‘verstedelijking, groei en krimp’. Zij willen voor deze drie thema's een concreet aanbod doen.

De provincies zijn verheugd dát er een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt. Deze kan de context bieden, die nodig is voor de gezamenlijke en integrale uitvoering van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven liggen vaak op een breder terrein dan alleen de fysieke leefomgeving. Het beeld van de provincies daarbij is dat de NOVI een inspirerend en bezielend verhaal vertelt, over ons land in een internationale context en over de omgevingsopgaven die daarbij horen.

De NOVI zal richting geven aan de onvermijdelijke opgaven voor de toekomst. Er worden veel trends en trendbreuken voorzien, met grote ruimtelijke consequenties. Door de provincies zijn meerdere van deze nationale opgaven benoemd, zoals: de energietransitie, klimaatadaptatie, internationalisering, verstedelijking groei en krimp, (infrastructuur)netwerken, omgevingskwaliteit, ruimte voor nieuwe economie en voedselproductie, veiligheid en gezondheid, landbouw, landschap en natuur. Ook zijn grootschalige regionale en stedelijke gebiedsontwikkelingen, internationale netwerken, iconische natuurontwikkelingen, Delta-opgaven en bodemdaling als gebiedsopgaven genoemd. Deze opgaven mogen niet ontbreken in de NOVI.

De provincies onderschrijven de ambitie om de Nationale Omgevingsagenda agenderend te laten zijn voor die maatschappelijke opgaven waar de komende jaren urgentie bestaat. Dit om tot een intensivering van de aanpak en samenwerking te komen en om daarin noodzakelijke keuzes te maken. Voor de provincies behoren ruimtelijke ontwikkeling en integraal omgevingsbeleid tot de primaire taken. Juist op het regionale schaalniveau bestaat grote potentie om tot de noodzakelijke integratie van verschillende belangen te komen. De Nationale Omgevingsvisie moet in de ogen van de provincies de context bieden om tot die integratie te komen. De provincies benutten graag de kans om de NOVI meer te laten zijn dan een overzicht van de onvermijdelijke beleidsopgaven maar deze ook te vertalen naar een concreet uitvoeringsperspectief. Om niet alleen een integratieslag te maken maar ook een verdiepingsslag: hoe kunnen we voor de genoemde opgaven concreet invulling geven aan de gewenste combinatie van nationale doelstellingen en regionale, gebiedsgerichte uitwerkingen. Kortom: hoe kunnen we complementair samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

Minister Schultz neemt OIM advies in ontvangst

Op 31 mei jl. heeft minister Melanie Schultz van Haegen het OIM advies in ontvangst genomen. Het advies is aangeboden door Job Cohen, voorzitter van het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM). Het OIM advies gaat over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Minister Schultz reageerde enthousiast over de bijdrage van het OIM en gaf aan een  belangrijke rol te zien voor maatschappelijke partijen in het vervolgtraject. Dit advies bevat de resultaten van een Overleg dat plaats vond op 29 maart 2016.

Tijdens het Overleg voerden 100 vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen en bedrijven en 20 leden van een burgerpanel een dialoog op basis van persoonlijke droombeelden voor Nederland in 2050. De uitkomsten zijn verwerkt als kernboodschappen rondom de thema’s welvaart, klimaat, landschap en natuur, energie en duurzaamheid. Daarnaast adviseert het OIM over de rol van de overheid, de inhoud en het proces van de NOVI. De Nationale Omgevingsvisie, welke bindend is voor het Rijk en zal inspireren, verbinden en aanzetten tot actie.

Lees meer over de resultaten van het Overleg.

Hoofdlijnen ruimtelijk economische ontwikkelstrategie voor Randstad en Brainport Eindhoven vastgesteld

Op 9 juni hebben de ministers Melanie Schultz van Haegen, Henk Kamp (Economische Zaken) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), de bestuurders en de economic boards van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven de intentieverklaring ’Ruimtelijk-Economische Ontwikkel Strategie’ (REOS) getekend.

De ondertekenaars zijn het met elkaar eens dat de internationale concurrentiekracht van de stedelijke regio erom vraagt de (beleids)inzet te focussen op een gelimiteerd aantal toplocaties. De kwaliteitsverbetering en de bereikbaarheid in meest brede zin (infrastructuur, ICT enz.) van die toplocaties (Brainport Eindhoven, de haven van Rotterdam, de luchthaven Schiphol, Utrecht Science Park en de Internationale Zone Den Haag) zijn topprioriteiten. Vooral voor de bereikbaarheid binnen de stedelijke regio’s ligt hier een grote opgave. Waar de verbindingen tussen de steden veelal op orde zijn kan het voor- en natransport (‘first and last mile’) in de stedelijke regio nog sterk worden verbeterd.

Verder hebben de partijen afgesproken om vooral rondom grote stations de bouw van woningen, kantoren en voorzieningen te intensiveren. Investeringen in infrastructuur worden hierdoor beter benut. De komende periode worden de hoofdlijnen van de ruimtelijke economische ontwikkelstrategie verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met daarin de gezamenlijk aanpak van de opgaven rondom toplocaties, bereikbaarheid en knooppunten. De hoofdlijnen van REOS zijn een belangrijke bouwsteen voor de Nationale Omgevingsvisie. Ook voor het Toekomstbeeld OV, Lange Termijn Verkenning Wegen en de lopende MIRT onderzoeken in het kader van ‘Meer Bereiken’ is REOS een belangrijke basis, omdat duidelijk is op welke gebieden en locaties we ons vanuit ruimtelijk-economisch perspectief vooral moeten richten.

Lees meer over versterking Internationale concurrentiekracht

Lees meer over REOS

Consultatie Algemene Maatregelen van Bestuur 1 juli gestart

De internetconsultatie van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) bij de Omgevingswet zijn 1 juli gestart. De reactietermijn is vanwege de vakantieperiode tot 16 september. 

De hoofdpunten uit de toetsing en consultatie en de conclusies die de minister hieraan verbindt, worden volgens planning begin november aan de Tweede Kamer gestuurd. Om, hieraan voorafgaand, de opbrengst van de consultatie zorgvuldig te kunnen verwerken en te voorzien van een afgewogen reactie, heeft de programmadirectie Eenvoudig Beter de periode vanaf 16 september nodig om de resultaten te verwerken. Mochten indieners al eerder hun reactie gereed hebben, dan zien we die dan ook graag eerder tegemoet.

Tijdens de consultatieperiode staan de inbrengers centraal. Om hen te ondersteunen bij het lezen van de AMvB's worden voorafgaand aan en tijdens de consultatie regiobijeenkomsten, webinars en andere informatiemiddelen ingezet.

De Algemene Maatregelen van Bestuur
Er zijn vier AMvB's waarbij per doelgroep (burgers, bedrijven en overheden) de regels over de leefomgeving bij elkaar worden gebracht:

- Het Omgevingsbesluit: bevat algemene en procedurele bepalingen voor burgers, bedrijven en overheden.
- Het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL): stelt inhoudelijke normen aan het handelen van bestuursorganen.
- Het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL): stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan met name milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten in de leefomgeving; gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert, met name op bedrijven.
- Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL): stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan bouwwerkgerelateerde activiteiten in de leefomgeving, gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert, met name op burgers en bedrijven.

Colofon

Uitgave communicatie programmateam NOVI. Frequentie varieert. Redactie: Francien Machielse, Yolanda Krijgsman. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur een e-mail naar: PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl