< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 5, 4 april 2016

Nieuwsmail voor professionals bij de overheid, in de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), een integrale visie voor de fysieke leefomgeving op lange termijn. De vernieuwing van het omgevingsrecht biedt met de omgevingsvisie een belangrijk nieuw instrument om de ambities van deze stelselherziening te vertalen naar beleid en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Een gedragen en inhoudelijk scherpe Nationale Omgevingsagenda in 2016 zal een stevig fundament leggen voor de Nationale Omgevingsvisie in 2018.

Rijk en praktijk werken samen in de Proeftuin Nederland van Morgen

Tijdens de Innovation Expo op 14 april a.s. in Amsterdam presenteren 15 praktijken zich gezamenlijk als de “Proeftuin Nederland van Morgen”.
Deze praktijken gaan de komende jaren fungeren als een belangrijk levend laboratorium voor de fysieke leefomgeving van Nederland tijdens de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Immers, de bron van de Visie ligt in de talloze initiatieven die nu al verspreid over Nederland plaatsvinden. Hier wordt nu al aan de opgaven van 2050 gewerkt.

De 15 praktijken presenteren zich gezamenlijk in een beursstand in het Tolhuistuinrestaurant, Daarnaast wordt er een bijeenkomst georganiseerd in de Tuinzaal van 13.30 tot 14.45 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt getoond op elke wijze deze praktijken zich concreet zullen inzetten voor de Proeftuin Nederland van Morgen. Ook wordt er door hen en het Rijk een intentieverklaring getekend waarmee de samenwerking tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in 2018 bekrachtigd wordt.

Op de beursvloer en tijdens de bijeenkomst kunt u zich laten inspireren door de VPRO beelden van VPRO die een  preview toont voor hun nieuwe serie´Onzichtbaar Nederland´of door de wijze waarop Utrecht haar inwoners betrekt bij de ontwikkeling van de gezonde stad. Natuurmonumenten, de Cleantech Regio en Schiphol area dagen het Rijk uit tijdens de bijeenkomst in de Tuinzaal op hun rol bij de Proeftuin Nederland van Morgen te pakken en laten zien wat dat voor de NOVI kan betekenen.

Thema van de Innovation Expo is Sustainable Urban Delta. De Expo richt zich met name op ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en initiatiefrijke burgers. De Innovation Expo versnelt innovatie, verbindt en inspireert (toekomstige) initiatiefnemers!

U kunt zich nog inschrijven voor de innovation Expo.
U  vindt daar ook meer informatie over de bijeenkomst ‘Proeftuin Nederland van Morgen’.

Het Rijk stelt in 2018 de NOVI vast. Deze visie gaat over de inrichting van Nederland op de lange termijn (2050). In voorbereiding op de NOVI stelt dit kabinet medio 2016 de Nationale Omgevingsagenda (NOA) vast.

‘Zet de mens centraal’ is een belangrijke aanbeveling uit de Strategische Werkplaats NOVI ‘Sectoren’

Tijdens de Strategische Werkplaats ‘Sectoren’ van 8 maart jl. is gesproken over de verbindingen tussen sectoren en betekenis van een crosssectorale aanpak. De uitkomsten van de Werkplaats leveren input voor Nationale Omgevingsagenda (NOA). Een select gezelschap op directeursniveau van verschillende bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden kreeg de uitnodiging mee te doen en te denken over de NOA. ‘Dit is een gezamenlijke zoektocht’. Dit leverde een goed gesprek op en vele inzichten.

Renée Bergkamp, sinds november 2013 directeur van VEWIN, is een van de deelnemers en kijkt terug. ‘Het was een inspirerende bijeenkomst. In één ochtend zijn we tot scherpe conclusies gekomen. Er zijn verbindingen gemaakt tussen sectoren, de omgevingsthema’s en de aanwezigen. De partijen aan tafel willen graag bijdragen en vragen aandacht voor cruciale functies voor het nationaal belang.
De omgevingsthema’s die besproken zijn, hebben veel met elkaar te maken. Niet alles kan gedecentraliseerd worden en maatwerk zijn. De belangrijkste samenhang en betekenisvolle verbindingen worden zichtbaar en voelbaar door (de wensen van) mensen centraal te zetten. De mens wil in een veilig en gezond en mooi land wonen. Wil zekerheid en vertrouwen bijvoorbeeld op het gebied van drinkwater. Dat zorgt voor welzijn en welvaart. Daarvoor is leiderschap nodig met een rol voor het Rijk meent mevrouw Bergkamp. Een van haar aanbevelingen aan het Rijk is: “houd focus op de nationale belangen die voor mensen belangrijk zijn en  regel dit goed. Benoem als Rijk de cruciale functies en blijf deze centraal bewaken en aansturen”.
Mevrouw Bergkamp hoopt straks voldoende aandacht terug te kunnen lezen in de NOA voor de nationale belangen, met volgens haar onder andere: bescherming van waterbronnen, welzij en volksgezondheid. Verder hoopt ze dat er ook gekeken wordt naar EU-regels, omdat vanuit de EU regels uit verschillende ‘kokers’ komen, sluiten ze vaak niet goed op elkaar aan. Dat is bij de nationale implementatie een probleem, zowel voor Rijk, provincie, gemeente en waterschap.


De resultaten uit alle Werkplaatsen zijn te vinden op de website en worden meegenomen als input voor de Nationale Omgevingsagenda. Zo maken we met elkaar de NOA.

Kennisinstellingen en adviesraden geven input voor de agenda

Aan uiteenlopende kennisinstellingen en adviesraden is gevraagd om mee te denken met het proces en de inhoud van de Nationale Omgevingsagenda (NOA) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het doel hiervan is de NOA en NOVI op actuele wetenschappelijke kennis te baseren.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft toonaangevende trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en een voorzet gegeven voor omgevingsopgaven. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft gekeken naar de mogelijkheden voor de sturingsfilosofie van de NOVI. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een advies uitgebracht over de rol van de burger en de voorwaarden waaronder burgers hun rol kunnen spelen in het toekomstige omgevingsbeleid. Het College van Rijksadviseurs(CRa) richt zich vooral op het begrip omgevingskwaliteit. De Adviescommissie Water (AcW) heeft vanuit de watersector naar de integrale visie die de NOVI moet worden, gekeken en heeft suggesties gedaan voor de NOA. Het Kennisinstituut Mobiliteit (KIM) is bezig de belangrijkste verbindingen tussen mobiliteits- en omgevingsbeleid in beeld te brengen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de relaties tussen gezondheids- en omgevingsbeleid in het kader van de NOA/NOVI. Het PBL tenslotte onderzoekt momenteel de mogelijke bijdragen van omgevingsbeleid aan de ontwikkeling naar een circulaire economie.

De adviezen en verkenningen leveren waardevolle bijdragen voor de Nationale Omgevingsagenda. Het programmateam NOVI werkt aan de verdere vertaling van de adviezen en verkenningen in de NOA.

De gepubliceerde adviezen zijn:
Niet buiten de burger rekenen (SCP)
Vernieuwing omgevingsrecht (Rli)
Advies over Water en de NOVI (AcW)
Verkenning omgevingsopgaven voor de NOVI (PBL)
Omgevingskwaliteit gevat in drie formules (CRa)

Omgevingswet in Eerste Kamer aangenomen. Consultatie per 1 juli

De Eerste Kamer heeft dinsdag 22 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met de wet, die een streep zet door complexe en versnipperde regelgeving.

De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan op 1 juli in consultatie. De consultatie loopt vanwege de vakantieperiode wel langer door, tot 1 oktober. Tijdens de pre-consultatie zijn meer dan 6000 unieke punten ingebracht. De programmadirectie Eenvoudig Beter wil de tijd tot 1 juli gebruiken om de reacties te verwerken en er waar nodig met de inbrengers over in gesprek te gaan. Daarna gaan de AMvB’s formeel in consultatie en worden zij besproken in de Tweede Kamer.

De startdatum van de consultatie van de AMvB’s heeft ook consequenties voor de start van de consultatie van de aanvullingswetten geluid, bodem, grond en natuur en van de invoeringswet. Omdat voor een zorgvuldige implementatie een minimum periode nodig is tussen de totstandkoming van de ontwerp Amvb’s en de Invoeringswet, heeft de latere start van de consultatie (was 1 april) consequenties voor de datum van inwerkingtreding van de Wet. Het gaat dan om enkele maanden.

Verschillende bestuurslagen in gesprek over “hoe ziet de fysieke leefomgeving van de toekomst” eruit?

Overal in Nederland wordt gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie, een integrale kijk op hoe de fysieke leefomgeving van de toekomst eruit moet zien. Het gaat om meer dan alleen een document; de visie kan het startpunt zijn van een nieuwe manier van besturen in Nederland.  Lees hier het artikel.

Colofon

Uitgave Programmateam NOVI

Vragen, opmerkingen, suggesties? Stuur een e-mail naar:
PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl