< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 7, 21 februari 2017

Nieuwsmail van team Nationale Omgevingsvisie


Eerder heeft u belangstelling getoond en/of bijgedragen aan de discussie over een te ontwikkelen Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Graag willen wij u informeren over de stand van zaken in het traject van de NOVI.

Startnota Nationale Omgevingsvisie naar de Kamer

Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Het is van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. Het Kabinet heeft de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ op 17 februari aan de Kamer gestuurd. Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de leefomgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland.

Opgaven voor de toekomst
De druk op de ruimte, op onze leefomgeving, vraagt voortdurend om afweging van verschillende belangen. We leven immers in een klein en vol land. Ruimte is schaars, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen regio’s vragen bijvoorbeeld om snellere, creatieve en meer integrale keuzes. Het klimaat verandert en we willen zorgvuldiger omgaan met energiebronnen en grondstoffen. Ook dat stelt ons voor nieuwe vragen.
 
De startnota beschrijft de verschillende opgaven in de leefomgeving. De startnota agendeert de urgente en strategische opgaven, waarvoor een gezamenlijke, samenhangende aanpak nodig is. Ook specificeert deze nota welke strategische keuzes bij die opgaven horen. Per strategische opgave is de huidige ambitie van het Rijk weergegeven en wordt aangegeven – zonder volledig te willen zijn – wat het huidige beleid is. Tegelijk wordt de keuzeruimte geschetst die zich rond een opgave aftekent en waarop richting moet worden bepaald.

Vier strategische opgaven

Centraal in de startnota staan vier strategische opgaven, waarvoor een gezamenlijke, samenhangende aanpak meerwaarde biedt.
Dit zijn:
-   Naar een duurzame en concurrerende economie; Innovatie, kennis, verhoging productiviteit en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en de levensstandaard.
-    Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; Inzet is minder energieverbruik en duurzamere bronnen. Tegelijkertijd bereiden we Nederland voor op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast.
-   Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving: Hoe houden we ons land bereikbaar en daarmee het vestigingsklimaat aantrekkelijk? Waar bouwen we onze woningen?
-   Naar een waardevolle leefomgeving: Hoe gaan we verantwoord om met onze natuurlijke omgeving waaronder de landbouw, natuur en ons landschap?

De strategische opgaven verdiepen
Meerdere vervolgstappen zijn nodig voor het ontwikkelen en vaststellen van de Nationale Omgevingsvisie. Allereerst zullen de opgaven en beleidsopties verder worden uitgewerkt. Gezocht zal worden naar oplossingen voor de genoemde keuzeruimte. Vervolgens kan een koers worden bepaald en kunnen politieke keuzes worden gemaakt en besluiten genomen.

Een Nationale Omgevingsvisie is van nationaal belang

Voor de startnota is intensief samengewerkt tussen departementen, met andere overheden, kennisbureaus, maatschappelijke organisaties en inwoners. Aan kennisinstellingen is gevraagd om trends en ontwikkelingen in relatie tot onze leefomgeving in beeld te brengen en advies uit te brengen voor de NOVI. Tientallen Werkplaatsen NOVI zijn per thema en per regio georganiseerd om (vertegenwoordigers van) provincies, gemeenten, belangenorganisaties, bedrijfsleven en inwoners te laten vertellen wat zij belangrijk vinden voor de bescherming en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van ons land.

Ook bij de vervolgstappen zullen andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke actoren worden betrokken. De ene opgave zal in zijn aard meer om een gezamenlijke aanpak tussen overheden vragen, in andere gevallen zullen oplossingen eerder in een gezamenlijke aanpak met ook bedrijven en maatschappelijke organisaties worden gezocht.
 
In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over de aanpak van de vervolgfase, waarin beleidsopties worden ontwikkeld en blikken wij vooruit naar het te ontwikkelen ‘eindproduct’, de Nationale Omgevingsvisie.  

Nieuwsgierig naar de startnota?

De startnota zelf kunt u downloaden. Kijk vooral ook naar dit animatiefilmpje over de NOVI.

Colofon

Uitgave Team NOVI. Vragen, opmerkingen of suggesties? PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl