< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 juni 2017

Editie 3

Boeken 3, 4, 5 en 6 in preconsultatie!

De boeken 3 (vervolging), 4 (berechting), 5 (rechtsmiddelen) en 6 (bijzondere regels van strafvordering) zijn in preconsultatie. Dat betekent dat de betrokken partners de wetteksten van de afzonderlijke boeken nu voor de eerste keer in zijn geheel te zien hebben gekregen. Op dit moment worden de teksten besproken in de werkgroep Van Dijk/ IJzerman. De adviezen die hieruit volgen worden meegenomen bij de versies die in het najaar formele consultatie gaan. De formele versies worden gepubliceerd op de website.

Adviezen formele consultatie boeken 1 en 2 bijna terug

Begin februari van dit jaar gingen de boeken 1 (algemene bepalingen) en 2 (het opsporingsonderzoek) in formele consultatie. De adviespartners hebben 5 maanden de tijd gekregen om een advies uit te brengen. De eerste twee adviezen zijn binnen, de overige adviezen worden voor 1 juli verwacht. De adviezen zullen een belangrijke rol spelen tijdens het Derde Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Internationale rechtshulp in strafzaken in het Staatsblad

Het wetsvoorstel internationale rechtshulp in strafzaken (straks Boek 7 van het nieuwe wetboek) staat in het Staatsblad en treedt waarschijnlijk 1 januari 2018 werking. Na de wet USB is dit het tweede boek dat tot stand gekomen is.

Inschrijving Derde Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

De inschrijving voor het Derde Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering gaat bijna open. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met een bijbehorende link via welke u zich kunt inschrijven. Het congres zal plaatsvinden op donderdag 14 september in de Fokker Terminal te Den Haag.

Experimenteerwet Strafvordering

Medio april 2017 is gestart met de werkzaamheden aan een Experimenteerwet Strafvordering. Bij een experiment gaat het om het proefondervindelijk vaststellen of een bepaald instrument een bijdrage kan leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem door in bepaalde gevallen af te kunnen wijken van het geldende wettelijke kader. Het voorstel regelt dat kan worden afgeweken van het huidige Wetboek van Strafvordering om op experimentele basis (1) snel in te kunnen spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en wensen uit de praktijk en (2) vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ervaring op te doen met bepalingen uit het nieuwe wetboek, en zo nodig bijstellingen van de wettekst kunnen plaatsvinden op basis van de opgedane ervaringen. Op dit moment vinden gesprekken plaats met vertegenwoordigers uit de strafrechtspraktijk om te bezien welke ideeën er bestaan over mogelijke experimenten waarna de reikwijdte van het voorstel kan worden vastgesteld. Bij de vormgeving is onder andere aandacht voor verandering in werkwijzen, werklastgevolgen, de kwaliteit en toegankelijkheid van het strafproces en behoud en waarborging van strafvorderlijke belangen.

Commissie Modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk

In februari 2017 is Boek 2 “Het opsporingsonderzoek”, met daarin de verschillende opsporingsbevoegdheden, in consultatie gegeven. In de komende periode zal een commissie onder leiding van professor Bert-Jaap Koops bezien of de voorgestelde regeling voldoende tegemoet komt aan de toenemende digitalisering van de criminaliteit. De commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de wetenschap, de opsporingsinstanties, de NOVA, de zittende magistratuur en het ministerie, onderzoekt of de opsporingsbevoegdheden toekomstvast zijn met het oog op technologische ontwikkelingen. De commissie richt haar onderzoek ook op de voorgestelde regeling van het beslag op gegevens. Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre dit voorstel werkbaar en toereikend is. Tot slot zal de commissie in haar onderzoek ook de recente ontwikkelingen op het gebied van onderzoek in smartphones, waaronder het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017, meenemen. De commissie kwam vrijdag 16 juni voor de eerste keer bij elkaar.

Eerste verkenning implementatiestrategieën bijna afgerond

In het kader van het programma WSvCK is eind december een eerste verkenning gestart naar mogelijke strategieën voor de implementatie van het gemoderniseerde WSv. Berenschot heeft in diverse rondetafelgesprekken en een werkconferentie hierover gesproken met politie, OM, ZM, KMar, Platform BOD’en, NOvA en het ministerie van VenJ. Aan de orde kwamen aspecten als sturing, fasering, opleiding en gevolgen van de wetswijzigingen voor IV/ICT en samenhang met andere digitaliseringstrajecten in de keten. Berenschot levert 1 juli een eindrapport met adviezen op aan de klankbordgroep die de verkenning begeleidt. In het najaar zal deze vervolgens geagendeerd worden voor bespreking in de gecombineerde werkgroep Van Dijk/IJzerman.

Colofon

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over de

Modernisering Wetboek van

Strafvordering? Suggesties

voor een volgende

Nieuwsbrief? Neem dan

contact met ons op!

wsvck@minvenj.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen?

Aanmelden kan via:

https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven

Vink de nieuwsbrief 'Modernisering Wetboek van

Strafvordering' aan, voer uw e-mailadres

onderaan in en druk op aanmelden. De

nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal.

Meer informatie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u werkzaam bent in

de strafrechtketen of omdat u zich voor deze nieuwsbrief

heeft aangemeld. Voor meer informatie kunt u terecht op

onze website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/moderniseringwetboekvan-

strafvordering.