< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 februari 2017

Editie 2

Boeken 1 en 2 in consultatie

Op 7 februari j.l. gingen de eerste twee boeken van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in consultatie. Boek 1 (Strafvordering in het algemeen) en Boek 2 (Het opsporingsonderzoek) zijn voor advies voorgelegd aan o.a. de rechtspraak, de opsporingsdiensten, het openbaar ministerie en de advocatuur. In de toelichting op de voorstellen wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de structurele uitvoeringsconsequenties. Denk hierbij aan een af- of toename van werklasten en wijziging van werkprocessen. In december zijn de definitieve paragrafen met de ketenpartners besproken.
De organisaties hebben tot 1 juli 2017 om advies uit te brengen. De documenten zijn openbaar en raadpleegbaar op de webpagina van het programma: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-strafvordering/documenten

'In het huidige Wetboek van Strafvordering zijn de samenhang en systematiek verloren gegaan'

Geert Knigge – advocaat-generaal bij de Hoge Raad – is als adviseur betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Zijn visie op de noodzaak van modernisering: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-strafvordering/nieuws

14 september 2017: Derde Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

Op 14 september 2017 vindt het Derde Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering plaats. Op het programma staan de uitkomsten van de formele consultatie Boeken 1 en 2, specifieke thema’s uit de Boeken 3 tot en met 6 en de resultaten van de verkenning implementatiestrategie.
De consultatieperiode van de eerste twee boeken markeert het begin van een nieuwe fase, gekozen is dan ook voor een nieuwe locatie: de Fokker Terminal in Den Haag. Meer informatie volgt per email en op de website, noteert u deze datum alvast in uw agenda!
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-strafvordering/inhoud/congressen-modernisering-wetboek-van-strafvordering

Voortgangsbrief aangeboden aan de Kamer

De minister bericht de Eerste Kamer en de Tweede Kamer twee keer per jaar over de voortgang van het wetgevingsprogramma ‘Modernisering Wetboek van Strafvordering’ door middel van een voortgangsbrief. Op 8 februari j.l. zond de Minister de Kamer weer een voortgangsbrief toe. Ingegaan wordt op de voortgang van de wetsvoorstellen die in het kader van de modernisering worden voorbereid, de activiteiten die worden ontplooid om de consequenties voor de strafrechtketen in kaart te brengen, de onderwerpen die met de betrokken partijen en deskundigen worden besproken en de stand van zaken van de WODC-onderzoeken. In de brief wordt ook een vooruitblik op 2017 gegeven. De voortgangsbrief is raadpleegbaar op de site van de Tweede Kamer en wordt eveneens gepubliceerd op de webpagina van het programma:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-strafvordering/documenten

Verkenning implementatiestrategie

Eind vorig jaar is met de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep de verkenning van de implementatiestrategie van start gegaan. Het organisatieadviesbureau Berenschot is aangetrokken om deze verkenning uit te voeren. Op 3 februari j.l. vond een tweede bijeenkomst van de klankbordgroep plaats waarin met de onderzoekers de aanpak en vraagstellingen van de verkenning zijn besproken. In maart zal Berenschot intensieve rondetafelgesprekken voeren met de betrokken ketenpartners. Daarin zal in ieder geval aandacht zijn voor werkprocessen, ICT, bedrijfsvoering, menscapaciteit voor invoering en bijscholing, financiën, risico’s, relaties met andere ketenpartners, kwaliteit van de uitvoering van de primaire taken en de relatie met andere projecten die gaan lopen en mogelijkheden om daarmee synergie te bereiken. Op 19 mei vindt voorts een werkconferentie plaats waarin de klankbordgroep, de experts uit de rondetafelgesprekken en de programmaorganisatie gezamenlijk de mogelijke implementatiestrategieën bespreken. Het eindrapport van de verkenning zal eind juni/begin juli 2017 worden opgeleverd.

Stand van zaken Boeken 3 - 6

Nu de Boeken 1 en 2 in consultatie zijn, zal verder worden gewerkt aan de Boeken 3 tot en met 6. Boek 3 ziet op de vervolging, Boek 4 op de berechting, Boek 5 op het hoger beroep en Boek 6 op bijzondere procedures. Verschillende denkrichtingen zijn al besproken met ketenpartners, deskundigen uit de advocatuur en wetenschappers. Eind dit jaar begint de formele consultatie.
Ook voor de Boeken 3 tot en met 6 zullen in nauwe samenwerking met de betrokken ketenpartners de uitvoeringsconsequenties inzichtelijk worden gemaakt. In januari is weer gestart met de zogeheten “tripartiete” overleggen waarin wordt besproken welke onderdelen van de conceptwetsvoorstellen volgens de deelnemers mogelijk uitvoeringsconsequenties zullen hebben. Ook worden afspraken gemaakt over ketenbrede impactanalyses en/of effectonderzoeken. Dit zal uiteindelijk resulteren in een “paragraaf uitvoeringsconsequenties” in de memories van toelichting bij de Boeken 3 tot en met 6.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-strafvordering/inhoud/tijdpad-traject-modernisering-wetboek-van-strafvordering

Website in het Engels

Vanuit het buitenland is veel belangstelling voor het wetgevingsprogramma. Om deze reden is de webpagina nu ook in het Engels beschikbaar: https://www.government.nl/topics/modernisation-code-of-criminalprocedure

WODC-onderzoeken

WODC-onderzoeken hebben een belangrijke plaats in het programma. Op dit moment lopen er twee onderzoeken:

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de onderzoeken, dan kunt u voor de meest actuele informatie terecht op de site van het WODC. Een volledige lijst van alle WODC-onderzoeken is terug te vinden op de website 'Modernisering Wetboek van Strafvordering': https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-strafvordering/inhoud/wodc-onderzoeken

Colofon

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over de

Modernisering Wetboek van

Strafvordering? Suggesties

voor een volgende

Nieuwsbrief? Neem dan

contact met ons op!

wsvck@minvenj.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen?

Aanmelden kan via:

https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven

Vink de nieuwsbrief 'Modernisering Wetboek van

Strafvordering' aan, voer uw e-mailadres

onderaan in en druk op aanmelden. De

nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal.

Meer informatie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u werkzaam bent in

de strafrechtketen of omdat u zich voor deze nieuwsbrief

heeft aangemeld. Voor meer informatie kunt u terecht op

onze website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/moderniseringwetboek-

van-strafvordering.