< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

9 september 2015

MIRT-onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) - 

Een Meer Bereiken project

Inhoudsopgave

Analysefase van start – Jeanette Veurman

Wij zijn van start met de Analysefase van NowA! In deze fase verdiepen wij ons samen met vele partijen uit de regio in de bereikbaarheid en de ruimtelijke economische ontwikkelingen in de corridor Alkmaar- Haarlemmermeer. Dit wordt gedaan vanuit een brede blik, waarbij gebruikers van de corridor centraal staan en verbanden worden gelegd tussen bereikbaarheid  enruimtelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en vice versa. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van woningbouwontwikkelingen voor de drukte op de (spoor)wegen? Zijnzelfrijdende auto’s en vrachtwagens een oplossing voor files? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de ruimtelijke ontwikkeling en de bereikbaarheid in de corridor op de korte en (middel)lange termijn? In de analysefase worden deze verbanden in vier verschillende werksporen Bereikbaarheid, Gebruikers & Baathebbers, Ruimte & Economie en Technologie & Maatschappij onderzocht. In deze nieuwsbrief kunt u vinden hoe de werksporen aan de slag gaan. 

Werkspoor uitgelicht: Bereikbaarheid - Gerard Koot, Rijkswaterstaat

Binnen het werkspoor Bereikbaarheid wordt geprobeerd een beter beeld te krijgen over hoe en waarom personen zich in de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer verplaatsen en hoe hierbinnen goederen verplaatst worden. Het gaat daarbij zowel om de huidige situatie als de toekomstige situatie. Ook worden knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Deze inzichten vormen input voor de confrontatie met de andere drie werksporen in de confrontatieweek in november. Dan zal duidelijk worden wat er nog verder ‘uitgediept’ moet worden, wat de relaties zijn tussen b.v. ruimte en economie en bereikbaarheid en welke dwarsverbanden en koppelkansen er zijn tussen de verschillende werksporen. 
 
Als thematrekker zorg ik ervoor dat de werkgroep, waarin allerlei verschillende partijen actief deelnemen, betrokken wordt, zodat de leden input kunnen leveren en de analyse mede vorm kunnen geven. Ik ben aanspreekpunt voor de werkgroep, het bureau dat de analyses binnen het werkspoor uitvoert en onderzoeksmanager Niek Albers en ik bewaken de voortgang. 
 
Hoewel ik bij Rijkswaterstaat werk en Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A9 nauw betrokken is en een belangrijke rol in de bereikbaarheid en leefbaarheid van de corridor speelt, vervul ik mijn rol als thematrekker niet met een Rijkswaterstaat-pet op, maar geef ik invulling aan de nieuwe aanpak van MIRT-projecten die door het Ministerie van IenM is ingezet. 
 
Het onderzoek binnen het werkspoor voeren we samen met de mobiliteitsexperts van Goudappel Coffeng uit. De eerste stap is nu een beeld krijgen van de belangrijkste herkomst en bestemmingsrelaties, uitgesplitst naar modaliteiten. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van GSM-data. Aan de hand van deze gegevens ontstaat een beeld van waar naar waar personen zich in de corridor verplaatsen. Een innovatieve werkwijze die nog maar op een klein aantal projecten is toegepast!  

Wat gebeurt er in de werksporen? – Niek Albers, onderzoeksmanager

In de afgelopen maanden zijn de vier werksporen opgestart. Voor elk werkspoor is een thematrekker gevonden en is een werkgroep samengesteld. De thematrekkers en leden van de werkgroepen werken bij overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties of bedrijven in de regio, allemaal partijen die hebben aangegeven een rol te willen spelen binnen NowA. De werkgroepen hebben elk een werkplan opgesteld, waarin de aanpak voor beantwoording van de hoofdvragen voor de analysefase centraal staat. Zo wordt ingegaan op onderzoeksmethoden, beschikbare en benodigde informatie, te betrekken partijen en het te doorlopen proces. Ook is aandacht besteed aan de samenhang tussen en de onderlinge afbakening van de werksporen. Elk van de werksporen zal bij het uitvoeren van de analyses en het komen tot conclusies ondersteund worden door specialisten van externe bureaus.
 
In de eerste week van november 2015 is een confrontatieweek voorzien, waarin de verschillende deelresultaten uit de vier werksporen met elkaar geconfronteerd worden. In deze confrontatieweek wordt ook aan partijen ‘van buiten’ de gelegenheid geboden om mee te denken over en mee te werken aan de resultaten. 

Doe mee! – Sander Kooijman, omgevingsmanager

NowA kijkt met een brede blik en met een brede betrokkenheid van actoren uit de regio naar de bereikbaarheid in de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer. Het grote aantal partijen dat tijdens de Analysefase actief meewerkt en meedenkt, variërend van gemeenten tot bedrijven en van ziekenhuizen tot milieuorganisaties, onderstreept het belang dat partijen hecten aan het vinden van passende oplossingen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Sommige partijen spelen een actieve rol in de werksporen door mee te werken aan het onderzoek binnen NowA. Andere partijen zijn actief door ideeën of informatie in te brengen en zo de ‘uitvoerders’ van het project te adviseren. Voorbeelden hiervan zijn het Regionaal Overleg (met deelnemers uit gemeenten in de regio) en de Klankbordgroep (bedrijfsleven, maatschappelijke en belangenorganisaties). De deelnemers brengen vanuit hun expertise en/of belangen kennis en ervaring in. Met hen zijn tijdens bijeenkomsten de grote lijnen van de werkplannen voor de werksporen toegelicht en besproken.   
 
Naast de mogelijkheden om mee te denken en mee te werken die het onderzoek op dit moment biedt, lanceren wij in oktober een website voor het project NowA. Met niet alleen de laatste informatie over het project en komende bijeenkomsten, maar ook volop mogelijkheden voor discussie en interactie. Voor partijen die al betrokken zijn, maar ook voor bewoners en bedrijven in de regio die graag meedenken om de bereikbaarheid en het woon-, werk- en leefklimaat in de regio te verbeteren. Wij houden u uiteraard op de hoogte en hopen dat u ook een actieve rol wilt spelen! Wilt u al eerder informatie of meepraten, neem gerust contact met ons op via sander.kooijman@minienm.nl

Colofon

MIRT NowA

MIRT Noordwestkant Amsterdam (NowA) - Een Meer Bereiken project

Contact

Diana Thijsse
Projectsecretaris MIRT NowA
diana.thijsse@minienm.nl