< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 9, 15 november 2016

Beleid

Brede aanpak voor gelijke kansen in het onderwijs

Lees meer in de kamerbrief over de plannen om kinderen met gelijke talenten ook gelijke kansen geven in het onderwijs, en de uitwerking voor het mbo. Vanaf januari worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd. meer hierover op www.gelijke-kansen.nl en op de Facebookpagina. Lees meer

Betere loopbaanbegeleiding voor leerlingen

Studenten vallen nog steeds veel uit of veranderen van opleiding na een verkeerde studiekeuze. Vaak kan dat door een goede loopbaanbegeleiding worden voorkomen. Lees meer over de plannen voor de verdere ontwikkeling van loopbaanbegeleiding. Lees meer

Voorgangsrapportage leven lang leren 2016

De Voortgangsrapportage leven lang leren 2016 bevat informatie over de actuele ontwikkelingen rondom de verschillende maatregelen voor permanent leren. Met onder meer de aankondiging van een regeling scholingsvouchers, de stand van zaken rond pilots en experimenten deeltijd hoger onderwijs en de introductie van certificaten mbo.
Lees meer

Maatregelen tegen stagediscriminatie bij leerwerkbedrijven

Om stagediscriminatie bij leerwerkbedrijven tegen te gaan komen er maatregelen. Dit als reactie op het onderzoek ‘Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie?' uitgevoerd door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). Lees meer

Wet- en regelgeving

Wetsvoorstel Samenwerkingscollege naar Raad van State

De ministerraad heeft op 4 november ingestemd met het wetsvoorstel Samenwerkingscollege en zal worden aangeboden aan de Raad van State voor advies. Het wetsvoorstel regelt dat het voor mbo-instellingen een stuk eenvoudiger wordt om samen opleidingen aan te bieden Lees meer

Tweede Kamer steunt lerarenregister

Op 11 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel lerarenregister, waarin zeggenschap, professionele ruimte en het lerarenregister worden geregeld.

Lees meer

Wetsvoorstel ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’

Op 4 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’. Bekijk de antwoorden op de meestgestelde vragen over het wetsvoorstel. 
Lees meer

Onderzoek & Advies

Advies over het bevorderen van permanent leren in het mbo met vormen van vraagfinanciering

Op 20 september jl. heeft de minister van OCW in de voortgangsrapportage over Leven Lang Leren aan de Tweede Kamer gemeld dat per 1 september 2016 de commissie Vraagfinanciering MBO is ingesteld, die de opdracht heeft advies uit te brengen over het bevorderen van permanent leren in het mbo en daarbij aandacht te besteden aan varianten voor de uitwerking van vraagfinanciering. 

Lees meer

Onderzoek naar praktijkvoorbeelden mbo-examinering

In het mbo wordt een groot deel van de examens afgenomen in de praktijk, in realistische beroepsomstandigheden. Toekomstige vaklieden moeten immers kunnen laten zien dat ze klaar zijn voor de praktijk. Maar het blijkt voor opleidingen niet altijd eenvoudig de afname en beoordeling goed te organiseren en de kwaliteit te waarborgen. De Inspectie van het Onderwijs heeft er onderzoek naar gedaan. Lees meer

Subsidies

Subsidie voor aanpak laaggeletterdheid

Onderwijsinstellingen, werkgevers, welzijnsorganisaties en andere partijen die zich inzetten voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid kunnen vanaf 1 januari 2017 aanspraak maken op een stimuleringssubsidie van het programma “Tel mee met Taal”. 

Lees meer

Ruim €40 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio

Hiermee krijgen de mbo-scholen, in 16 samenwerkingsprojecten met bedrijven, meer gelegenheid om samen innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven. Bekijk de gehonoreerde projectvoorstellen. Lees meer

Praktijk

Eerste mbo-studenten onder de 18 nu al een ‘ov-kaart’

De eerste 200 minderjarige mbo’ers kunnen al per 1 december gratis reizen met een studentenreisproduct. De studenten kunnen hiermee andere studenten aansporen de kaart ook op tijd aan te vragen. Download de brochure met alle informatie over dit reisproduct. Lees meer

Leraren maken het verschil

Iedereen kent een leraar die het verschil maakte. Vaak kom je daar pas later achter. Hoe kunnen we hen toch bedanken? Speciaal voor de Dag van de Leraar bedachten we een oplossing.

“Met een team kom je verder”

Leraren Jorrit, Mariëlle en Freddy werken nauw samen in hun onderwijsteams, omdat zij daarmee hun onderwijs nog verder kunnen verbeteren. Bekijk hun verhalen!

‘Juf Mariëlle weet wat je nodig hebt’

Willemijn, haar klasgenoten en alle andere leerlingen krijgen elke dag onderwijs van leraren zoals jij. Benieuwd wat zij van jullie vinden? Bekijk hun verhalen op delerarenagenda.nl!
 

Taal & Rekenen - De inspanningen werpen vruchten af

De afgelopen jaren heeft het mbo zich flink ingespannen om het niveau van het taal- en rekenonderwijs omhoog te krijgen. Op alle fronten is dan ook vooruitgang geboekt. Al heeft vooral het rekenonderwijs nog extra aandacht nodig. Profiel nam een kijkje in de praktijk en bij de beleidsmakers. Ga naar artikel

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)