< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 7, 14 juli 2016

Aanvragen cross-over kwalificaties mogelijk vanaf 1 augustus

In het experiment krijgt voor het eerst een onderwijsinstelling de mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven zelf een kwalificatie samen te stellen en op basis hiervan het onderwijs vorm te geven. Naast de nieuwe wijze van totstandkoming van de kwalificatie, biedt het experiment verder de mogelijkheid om een domeinoverschrijdende kwalificatie samen te stellen.

Lees meer

Internetconsultatie Samenwerkingscolleges mbo gestart

Met het samenwerkingscollege maakt de regering het eenvoudiger voor mbo-instellingen om gezamenlijk onderwijs aan te bieden. Ga naar de internetconsultatie. Het samenwerkingscollege draagt bij aan het borgen van een toegankelijk en herkenbaar onderwijsaanbod voor deelnemers in de regio, tegen een achtergrond van sterk dalende studentenaantallen. Het samenwerkingscollege bevordert innovatie doordat instellingen de krachten kunnen bundelen en introduceert een alleenrecht voor een kleine en unieke opleiding.

De Promotiebeurs een buitenkans voor leergierige leraren!

De Promotiebeurs die het ministerie van OCW vijf jaar geleden instelde, is een groot succes. Steeds meer leraren en docenten maken gebruik van de mogelijkheid om lesgeven en promoveren te combineren. De inschrijving staat weer open.
Lees meer

Highlights uit het kamerdebat over Toelatingsrecht

Op donderdag 23 juni jl. vond in de Tweede Kamer het debat over het wetsvoorstel ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ plaats. 

Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel differentiatie exameneisen taal en rekenen

Eerder is gecommuniceerd dat er meer mogelijkheden komen voor differentiatie in het examineren van de eisen voor taal en rekenen in het mbo, onder andere door een lager niveau voor rekenen en Nederlandse taal te introduceren. Het wetsvoorstel dat hiervoor de grondslag vormt staat inmiddels open voor internetconsultatie. De reactietermijn sluit op 2 september. U kunt hier  reageren.

Advies drie routes naar een valide examenproduct openbaar; Eric Jongepier kwartiermaker

Eerder is door de minister aangekondigd dat er in de toekomst alleen nog maar examens mogen worden afgenomen bij mbo-studenten die zijn ingekocht bij een gecertificeerde examenleverancier of die extern zijn gevalideerd. Lees meer over het advies op de uitwerking van deze maatregel en de beleidsreactie. 

Lees meer

De agenda rekenonderwijs vo/mbo

Om ervoor te zorgen dat het rekenonderwijs de komende jaren blijft verbeteren, hebben de MBO Raad, de VO-raad, JOB, LAKS, NRTO en de minister en staatssecretaris de agenda rekenonderwijs vo/mbo (rekenagenda) met elkaar afgesloten. De afspraken in de rekenagenda hebben betrekking op het uitleggen van het belang van rekenen aan leerlingen en studenten, het ondersteunen van rekendocenten bij het doorontwikkelen van het rekenonderwijs en het sturen op resultaten voor rekenen van besturen en management. U vindt meer informatie hier  en de integrale tekst van de rekenagenda hier. 

Publicatie wijzigingsregeling kwaliteitsafspraken mbo

De Regeling kwaliteitsafspraken mbo is aangevuld met een vierde hoofdstuk, over de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit hoofdstuk bevat de voorschriften op grond waarvan het resultaatafhankelijk budget bpv wordt verstrekt aan instellingen die in 2017 en 2018 betere bpv-resultaten weten te behalen. De gewijzigde Regeling wordt gepubliceerd op 19 juli en is dan te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Handreiking instellingsexamen Nederlandse taal voor anderstaligen

Voor alle studenten in het mbo-onderwijs geldt dat ze examens voor het examenonderdeel Nederlandse taal moeten doen. Bij het instellingsexamen kan goed rekening worden gehouden met de kenmerken van de studenten. In de handreiking van de commissie Staatsexamens NT2 van het College voor Toetsen en Examens wordt beschreven op welke manier er in het instellingsexamen rekening kan worden gehouden met de groep studenten die anderstalig is en nog maar een beperkt deel van zijn schoolloopbaan in Nederland heeft gevolgd. U vindt de handreiking hier.

Gratis digitale Nibud Geldwijzer Studenten

Wat kost het studentenleven eigenlijk per maand? En welke inkomsten kunnen studenten verwachten? Met de gratis Geldwijzer van het Nibud voor het studiejaar 2016-2017 kunnen studenten (mbo bol) zich financieel goed voorbereiden op hun studie. Dit e-book is een handig hulpmiddel voor studieloopbaanbegeleiders en lob-professionals.

Open onderwijsdata DUO

Alle data die DUO beschikt over het Middelbaar beroepsonderwijs (de instellingen-adressen, Deelnemers, Personeel, Crebo opleidingen, Financiën en Indicatoren) is hier als zgn. open-DUO-data te vinden. De gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor onderzoek, het ontwikkelen van softwareapplicaties of in online publicaties. 

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)