< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 7, 30 juni 2016

Actueel

Minister compenseert schoolkosten minderjarige mbo’ers

Minister Bussemaker van Onderwijs maakt €5 miljoen vrij om ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo tegemoet te komen in de schoolkosten. Lees meer hierover in de brief die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd (inclusief het onderzoek naar de schoolkosten) en het persbericht. 

Wet- en regelgeving

Laatste onderliggende regelingen Herziening MBO aangepast

Met de publicatie van de laatste onderliggende regelgeving kan op 1 augustus gestart worden met de keuzedelen. Het gaat onder andere om een nieuw modeldiploma en een aanpassing op de subsidieregeling praktijkleren.

Lees meer

Medezeggenschap in het onderwijs versterkt

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Studenten, leerlingen, ouders en docenten krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren. 

Lees meer

Vooraankondiging Internetconsultatie Samenwerkingscollege

Begin juli wordt het wetsvoorstel Samenwerkingscollege via Overheid.nl aangeboden voor internetconsultatie. Met deze wet wordt het gemakkelijker om samenwerkingscolleges te vormen met een opleidingsaanbod in de regio dat breed, toegankelijk en herkenbaar is. In het wetsvoorstel worden ook maatregelen opgenomen om het aanbod van kleine en unieke opleidingen te borgen.

Beleid

Update programma Tel mee met Taal

Dit jaar is het programma Tel mee met Taal (van OCW, SZW en VWS) van start gegaan om laaggeletterdheid tegen te gaan en te voorkomen. Lees meer over de congressen en actielijn 4: de europese aanbesteding experimenten.

Lees meer

Stand van zaken taal en rekenen in vo en mbo

Op 14 juni 2016 is er door de bewindslieden een brief aan de Tweede Kamer verzonden over de stand van zaken in het taal- en rekenonderwijs. Wat zijn de belangrijkste punten voor het middelbaar beroepsonderwijs? 

Lees meer

Voorstel BVMBO voor bekwaamheidseisen voor het onderwijsondersteunend personeel in het mbo

Op verzoek van de minister van OCW heeft de BVMBO het voorstel opgesteld.  In het Nationaal Onderwijsakkoord is met de sociale partners afgesproken de kwaliteit van instructeurs en onderwijsassistenten in het mbo te verbeteren door het wettelijk vastleggen van bekwaamheidseisen voor deze beroepsgroep. 
Lees meer

Onderzoek

'Opmaat voor nieuw onderzoekselan in het mbo'

Het verslag van de eerste MBO onderzoeksdag is het startpunt voor het brede gesprek hoe de mbo-sector aan onderzoek vorm wil geven. Blijf op de hoogte over het vervolg via de website www.mboonderzoeksdag.nl. U kunt zich hier ook opgeven voor de eerstvolgende editie. 

Resultaten JOB-Monitor 2015-2016

Elke twee jaar doet JOB onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten. Met de resultaten van de JOB-monitor kunnen studentenraden, scholen en beleidsmakers aan de slag om het mbo-onderwijs te verbeteren, zowel landelijk als op de eigen school of opleiding.
Lees meer

Informatieproducten, & Communicatie

Update en uitbreiding MBO-Scanner

De MBO-Scanner is aangevuld met data uit het lopende studiejaar. Deze informatie kan benut worden bij het bijstellen/ uitvoeren van het kwaliteitsplan en bij het ontwikkelen van (afronden van) het verbeterplan bpv, dat uiterlijk 31 augustus bij DUO moet worden ingediend.
Lees meer

Factsheets 'jongeren in een kwetsbare positie' beschikbaar

De factsheets brengen op landelijk en regionaal niveau en per mbo-onderwijsinstelling o.a. in beeld om hoeveel jongeren het gaat. Dit inzicht kan het gesprek in de regio tussen scholen, gemeenten op gang helpen en de aanpak ondersteunen.
Lees meer

Communicatiecampagne doorleren en aanmelden

Na afloop van de eindexamenuitslagen is het ministerie van OCW een minicampagne gestart over doorleren en aanmelden op het mbo. Met de campagne wil het ministerie van OCW aandacht vragen voor de overgang van leerlingen van het vmbo naar het mbo en stimuleren dat deze zo soepel mogelijk verloopt. 

Lees meer

Publicaties

'De promotiebeurs: een prachtkans om lesgeven en promoveren te combineren'

Brochure met verhalen van leraren die gebruik hebben gemaakt van de Promotiebeurs, o.a. van een mbo docent van het Sint Lucas. 

E-zine Zorgpact in een nieuw jasje

De E-zine van het Zorgpact is in een nieuw jasje gestoken! In de vierde editie van de magazine kunt u onder andere lezen over de regiobijeenkomst met staatssecretaris Van Rijn op 10 mei, de nieuwe koplopers en de nieuwe keuzedelen voor het mbo. 

Verder deze maand

Prijs beste rekenidee mbo: 'Rekenen erger je niet'

De BVMBO heeft eerder dit jaar een wedstrijd uitgeschreven voor het beste rekenidee mbo. Mbo-docenten konden hier inspirerende ideeën indienen voor motiverend rekenonderwijs. Jordy van Schijndel won de eerste prijs met het rekenspel ‘Rekenen erger je niet’. Meer informatie over de wedstrijd, de winnaars en alle ideeën zijn terug te vinden op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.

6th European Conference on Life Long Guidance

Terugblik op de tweedaagse conferentie op 13 en 14 juni jl. met als overstijgend thema regionale, cross-sectorale samenwerking bij loopbaandienstverlening. Lees meer over de opbrengsten en bekijk o.a. de presentaties, workshops en het aanbod van de informatiemarkt. 

Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)