< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 10, 19 december 2016

Beleid

Voortgangsrapportage Lerarenagenda 2016

Eind november hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) de derde voortgangsrapportage van de Lerarenagenda – ‘Samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren’ – en de jaarlijkse brief over de onderwijsarbeidsmarkt naar de Tweede Kamer verstuurd. 

Lees meer

Wet- en regelgeving

Wetsvoorstel enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs. Hiermee worden enkele kwaliteitsaspecten in het mbo ingevoerd, waaronder een wettelijke verankering van het klachtrecht en een inkorting van de sanctietrajecten.
Lees meer

Voortgang wetsvoorstel examencommissies mbo

Op 15 december 2016 is in de Tweede Kamer het plenair debat gevoerd over het wetsvoorstel examencommissies mbo. Het wetsvoorstel regelt o.a. de aanscherping en verduidelijking van de taken van de examencommissie en het bevoegd gezag, en de verplichting van het afgeven van een instellingsverklaring aan de student. 

Lees meer

Onderzoek & Advies

Krachten bundelen voor nieuw onderzoek naar Skills

De publicatie 'Skills voor de toekomst: een onderzoeksagenda' geeft een overzicht van wat we weten uit onderzoek over skills en stelt prioriteiten in de onderzoeksvragen die nog open liggen voor nieuw op te starten onderzoek. 

Lees meer

Groen licht voortzetting Kennisrotonde

De Kennisrotonde, het online loket voor de beantwoording van kennisvragen uit en over het onderwijs, gaat ook volgend jaar verder. Bekijk de vragen en antwoorden op mbo gebied van het afgelopen jaar. 

Lees meer

Projecten, programma's & praktijk

Innovatie in aanpak laaggeletterdheid krijgt financiële impuls

In het kader van actieprogramma Tel mee met Taal (van VWS, OCW en SZW) hebben zes organisaties de opdracht gekregen om in zeven projecten een nieuwe aanpak tegen lage taal-, reken- en digitale vaardigheden bij volwassenen te ontwikkelen.

Lees meer

Verkenning schakelprogramma’s vmbo: goede voorbeelden gezocht!

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen, wordt er structureel extra geld geïnvesteerd in verbeteringen op de overgangen in het onderwijs. Momenteel vindt er een verkenning plaats naar al bestaande goede voorbeelden van dergelijke schakelprogramma’s.

Lees meer

Brief aan studenten over studeren aan hogeschool of universiteit

Eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 (bol) hebben in november een brief ontvangen over zaken die zij vooraf moet regelen als zij naar een hogeschool of universiteit willen en een oproep om een studieplan (download de poster) te maken op www.studeermeteenplan.nl.

Breng het gesprek over kansen op de arbeidsmarkt op gang

Het project ‘Geef me 1 kans!’ brengt werkgevers, onderwijs en jongeren met elkaar in contact. Werkgevers spreken zich in filmpjes en documentaires uit over het geven van kansen aan (risico-)jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer

Brief aan instellingen met lijst opleidingen met numerus fixus (hbo)

Voor studenten die doorstromen naar een hogeschool geldt wellicht dat de opleiding van hun keuze een numerus fixus hanteert. Vanaf komend jaar is de uiterste aanmelddatum voor deze opleidingen vastgesteld op 15 januari. Mbo-onderwijsinstellingen hebben hier een brief over ontvangen. Meer informatie voor studenten via studeermeteenplan.nl.

Toolbox met campagneposter over stagediscriminatie op Discriminatie.nl

Op Discriminatie.nl staan een aantal tools die onderwijsinstellingen, docenten en stagebegeleiders kunnen helpen om de invloed van stagediscriminatie in het onderwijs tegen te gaan.

Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)