< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 5, 3 juli 2017

Beleid | Wet- en regelgeving | Subsidies

Tijdelijke subsidie voor bestaande en nieuwe Toptechniek in Bedrijf netwerken

Vanuit het Techniekpact is in de afgelopen jaren een aantal regionale netwerken van scholen en bedrijven ontstaan, die op bèta en techniek gericht zijn. Voor de ambitie van het Nationale Techniekpact 2020 is voorzetting en verduurzaming van deze netwerken van belang. Het nieuwe beleidskader biedt hiertoe ruimte met subsidies voor bestaande en nieuwe netwerken. 

Lees meer

Start nieuwe aanvraagronde Experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

In oktober 2017 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo met de vakmanschaproute. In het schooljaar 2014-2015 zijn de experimenten met de vakmanschaproutes, technologie- en beroepsroutes gestart met als doel de uitval rond de overgangen te verkleinen. 

Lees meer

Projecten | Programma's | Praktijk

Doe mee met het Ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst

Medio juni stond tijdens de conferentie Leeromgeving van de toekomst de vraag "Hoe kunnen schoolgebouwen de innovatie in het beroepsonderwijs optimaal faciliteren?" centraal. Komend najaar oganiseert het Stimuleringsfonds een serie werkbijeenkomsten voor onderwijsinstellingen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het ontwikkeltraject. 
Lees meer

Extra impuls voor internationalisering mbo

Voor de komende 2 jaar zijn er extra middelen beschikbaar waarmee Nuffic internationalisering in het mbo verder gaat verbreden en verdiepen. Het doel is om studenten vaker in contact te brengen met een internationale omgeving en om docenten in staat te stellen studenten daarbij te helpen en te enthousiasmeren. De middelen zijn een rechtstreeks gevolg van het advies van de Onderwijsraad ‘Internationaliseren met ambitie’. Lees het volledige bericht

Stabiele groei in keuze voor techniek; aandeel mbo-studenten stijgt gestaag

Op maandag 26 juni jl. vond de Jaarconferentie Techniekpact plaats. Hier werd de Voortgangsrapportage overhandigd  aan minister Bussemaker. Door de impuls van het Techniekpact groeit het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel. De Techniekpactmonitor laat deze en andere regionale cijfers zien.

Lees meer

Informatie | Cijfers | Onderzoek

Factsheet basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

De regelgeving m.b.t. het werken in de voorschoolse educatie is gewijzigd. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben (o.a. op de taaleisen en de keuzedelen van studenten pedagogisch werk) voor mbo-opleidingen en -studenten en de keuzes die zij maken in hun opleiding. Bekijk de factsheet die de MBO Raad hiervoor heeft gemaakt.

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)