< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 4, 1 juni 2017

Beleid | Wet- en regelgeving | Subsidies

Internetconsultatie bekwaamheidseisen onderwijsondersteuners mbo

Onderwijsondersteuners in het mbo die de werkzaamheden gaan verrichten waarvoor deze bekwaamheidseisen gelden moeten een diploma hebben van een opleiding waarin de beroepsvereisten zijn onderwezen en geëxamineerd. Voor de zittende onderwijs-ondersteuners kunnen de bekwaamheidseisen als ijkpunt voor scholingsbehoefte en bekwaamheidsonderhoud gelden. Ga naar de internetconsultatie (open t/m 7 juni)

Investering van €49 miljoen in aansluiting mbo en arbeidsmarkt

15 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen circa €15,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Lees het volledige nieuwsbericht. De nieuwe aanvraagronde loopt van 1 juni tot 1 juli 2017Meer informatie over het investeringsfonds en de nieuwe aanvraagronde

Subsidie doorstroomprogramma's vmbo- mbo en vmbo havo

Het subsidiekader is vandaag in werking getreden en is bedoeld voor de bevordering van soepele overgangen van het vmbo naar het mbo of van het vmbo naar het havo. Lees meer over de aanvraag van deze subsidie, die al beschikbaar is voor programma’s in het huidige kalenderjaar voor de overgang van 2016-2017 naar 2017-2018.
Lees meer over het aanvragen van de subsidie

Projecten | Programma's | Praktijk

StudentLab: succesvoller van mbo naar hbo

Medio mei presenteerden ruim 200 studenten hun projecten om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. Lees het volledige nieuwsbericht. Bootcamps, skillcoaches, een doorstroom app, een education festival en een studievereniging speciaal voor doorstromers. Een greep uit de nieuwe, innovatieve en creatieve plannen.  Meer informatie over StudentLab.

Samen sterk voor een sluitende regionale aanpak

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado tekenden op 29 mei 2017 het convenant bij de gedragslijn Regionale Samenwerking in de overstap naar het mbo. Bekijk de handtekeningenestafette. Samen maken zij zich sterk voor een ketengerichte aanpak om iedere jongere een kansrijke onderwijsroute te bieden. Bekijk de Gedragslijn en lees het volledige bericht op www.mboraad.nl

Conferentie Onderweg met keuzedelen | Dien een voorstel in!

In het najaar van 2017 zijn mbo scholen een jaar aan de slag met keuzedelen. De MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO grijpen dit moment aan om op 13 oktober terug te blikken, aan de slag te gaan en vooruit te kijken tijdens de conferentie “Onderweg met keuzedelen”. Dien ook een voorstel voor een sessie in, je hebt nog een week. 

Lees meer over de conferentie

Servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo

Op 1 augustus wordt het klachtrecht in het mbo wettelijk verankerd en hiermee de rechtspositie van de student verder versterkt. Het servicedocument van de MBO Raad en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs bevat informatie voor scholen over de wettelijke vereisten en adviezen over hoe een toegankelijke en onafhankelijke klachtenregeling in de praktijk vorm kan krijgen.  Lees het hele bericht op www.mboraad.nl en bekijk het servicedocument

Informatie | Cijfers | Onderzoek

Informatieportaal met cijfers over jongeren in een kwetsbare positie

Via het portaal Onderwijs in Cijfers is vanaf heden cijfermatige informatie beschikbaar over de groep jongeren in een kwetsbare positie op zowel landelijk als regionaal niveau. Factsheets met gegevens per RMC-regio of per mbo-instelling zijn ook via dit informatieportaal of via data.duo.nl beschikbaar. Begin juni komt de loopbaanmonitor beschikbaar waarmee de loopbaan van een cohort jongeren gevolgd kan worden. Bekijk de informatieproducten op www.onderwijsincijfers.nl

Advies Onderwijsraad: Doordacht digitaal

De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in hoog tempo. De Onderwijsraad pleit in dit advies voor doordachte digitalisering, zodat het onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt.
Lees meer

Informatie over een leven lang ontwikkelen met MBO-certificaten

Eén van de maatregelen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is de introductie van mbo-certificaten. Hiermee wordt het voor individuen mogelijk om, in het niet-bekostigd onderwijs, onderdelen van mbo-opleidingen te volgen en die af te sluiten met  een mbo-certificaat. Meer informatie over keuzedelen waaraan een mbo-certificaat is verbonden is beschikbaar via www.s-bb.nl. Daarnaast vindt u via www.ihks.nl een handreiking certificaten.

Monitor Sociale Veiligheid in het mbo gaat dit najaar van start

Neemt uw mbo-school al deel aan de Monitor Sociale Veiligheid 2017? Dit najaar gaat de Monitor Sociale Veiligheid weer van start en u kunt zich, als roc, aoc of vakschool, nu opgeven. De monitor geeft een actueel en betrouwbaar beeld van de sociale veiligheid op mbo-scholen.

Lees meer

Factsheet Financieel slim studeren met een beperking

Veel (aankomend) studenten in het hoger onderwijs zijn niet of niet volledig op de hoogte van alle financiële mogelijkheden die er zijn, en hoe en waar ze deze kunnen aanvragen. Studenten met een functiebeperking (bijv. dyslexie of ADHD) kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op extra financiële voorzieningen.  Lees meer en bekijk de factsheet

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)