< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 6, 31 mei 2016

Inschrijving zij-instromers mbo in Lerarenregister

Zij-instromers die in opleiding zijn om docent te worden in het mbo mogen zich tijdens hun opleiding al gaan inschrijven in het Lerarenregister. Met dit voorstel van de MBO Raad en de Onderwijscoöperatie wordt de waarde en betekenis van de zij-instromers voor het mbo duidelijk erkend. De komende tijd wordt het voorstel verder uitgewerkt. Lees meer over ‘zij-instromers en lerarenregister’ in de brief ‘Bevoegdheid van docenten in het mbo’. 

Servicedocument onderwijstijd in het mbo in relatie tot jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte

De Inspectie van het Onderwijs heeft in overleg met het ministerie van OCW en de MBO raad een Servicedocument opgesteld dat de kaders biedt waarbinnen afwijkingen van de wettelijke normen met betrekking tot onderwijstijd mogelijk zijn. Dit document geeft antwoord op de vragen omtrent de mogelijkheden om correct om te gaan met onderwijstijd in relatie tot het bieden van een passend aanbod aan jongeren in een kwetsbare positie. 

Lees meer

Onderzoek OESO naar het Nederlandse onderwijsstelsel

Het Nederlands onderwijsstelsel is op verzoek van het ministerie van OCW groots doorgelicht. Deze internationale review is gedaan door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); “Hoe blijft het Nederlands onderwijs internationaal koploper en hoe maken we de beweging van good naar great?” 

Lees meer

Denk mee over een toekomstbestendig VMBO en aansluiting op het vervolgonderwijs

Wilt u een actieve rol vervullen in het gesprek over de adviezen die in het afgelopen jaar over de toekomstbestendigheid van het VMBO zijn verschenen? Kom dan naar een brainstormsessie over het vmbo en de aansluiting op het vervolgonderwijs bij het Ministerie van OCW. Aanmelden voor de brainstormsessie kan tot 6 juni 2016. 

Lees meer

Doorstroom mbo – hbo? Gebruik Startstuderen.nl

Startstuderen.nl biedt een uitgebreid overzicht van websites over alles wat erbij komt kijken als studenten doorstromen naar het hoger onderwijs. Dit varieert van studiekeuze, tijdig aanmelden tot geldzaken. 
Lees meer

€43,5 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio

17 samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen €43,5 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.
Lees meer

Vijf zorg- en welzijnsprojecten beloond met RIF-aanvraag

Vijf zorg- en welzijnsprojecten die de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren, zien hun RIF-aanvraag beloond:  Netwerkzon 2020: The H(ealth) factor, Extra Strong (vervolg op Strong), Praktijkroute Zorg, Innovatief Vakmanschap Healthy Ageing, en Samen Slim Zorgen Thuis.

Brieven aan de Tweede Kamer

Bevoegdheid van docenten in het mbo (9 mei 2016) 

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)