Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2013, Nummer 2, 25 september 2013

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

MG 2013-02 Circulaire verkoop corporatiewoningen

Deze circulaire heeft als doel de verkoopregels zoals neergelegd in de MG 2011-04 te actualiseren, alsmede de procedures en de voorwaarden voor toestemming toe te lichten (artikel lic en lid van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) nader uiteen te zetten. De ingangsdatum van MG 2013-02 is 1 oktober 2013. Per deze datum komt de MG 2011-4 te vervallen.

Overzicht MG's

Hier vindt u een overzicht van alle MG's.

Dossier Verkoopregels corporatiewoningen

In het Woonakkoord 2013 staat dat woningcorporaties voortaan gemakkelijker woningen kunnen verkopen. Per 1 oktober 2013 gaat hiervoor veranderde regelgeving in.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen
Directie Woningmarkt, afdeling Corporaties

MG-digitaal

U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.